Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Πρoτάσεις για τη χρηματοδότηση της σύστασης Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τη διαχείριση της Ενέργειας και την Ασφάλεια και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμτκών δικαιωμάτων στην ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 01.06.2018Πρόταση για τη χρηματοδότηση της σύστασης Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τη διαχείριση της Ενέργειας και την Ασφάλεια

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, στο πλαίσιο της δράσης του ως μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), αξιοποίησε τη δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων για τη χρηματοδότηση καινοτόμων, πιλοτικών σχεδίων από την ΕΕ που υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας της ανωτέρω Επιτροπής. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης της διαχείρισης της Ενέργειας και της Ασφάλειας. Με αυτό τον τρόπο θεωρεί ότι θα συμβάλλει στην ενίσχυση του καθεστώτος διαχείρισης, έρευνας και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων, αλλά και στην ενίσχυση της ασφάλειας εντός της ΕΕ. Είναι εξάλλου δεδομένο ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι αναπόσπαστό συστατικό της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και των κρατών μελών της.
Παράλληλα, ο Κώστας Χρυσόγονος πρότεινε και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής θεωρεί ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά στη διασφάλιση του κοινωνικού κεκτημένου και στη βελτίωση της συνοχής της ΕΕ, καθώς, ιδίως σε περιόδους κρίσης, θεωρείται ότι η εφαρμογή των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων είναι ανεπαρκής.
Στο επόμενο διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις υποβληθείσες προτάσεις όλων των ευρωβουλευτών και θα επιλέξει αυτές που θεωρεί κατάλληλες προς χρηματοδότηση. 

Παρατίθεται το κείμενο της περίληψης των ανωτέρω πρότασης μεταφρασμένο στα ελληνικά:

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τη διαχείριση της Ενέργειας και της Ασφάλειας

Στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι η σύσταση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, ο οποίος θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την έρευνα και την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων, όπως επίσης και τη ροή ενέργειας στα σύνορα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδέα της Ενεργειακής Ένωσης. Ο Οργανισμός αυτός θα επικεντρώνεται κυρίως στην παρακολούθηση, στην εκτίμηση και στην αξιολόγηση της εφαρμογής και διαχείρισης των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων, ιδίως όσον αφορά στην Ασφάλεια και στη Δικαιοσύνη εντός των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και της Ένωσης στο σύνολό της. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διερευνώνται και να αναλύονται δεόντως από ένα ανεξάρτητο δίκτυο εμπειρογνωμόνων υψηλής ποιότητας οι επιπτώσεις αυτών των δραστηριοτήτων στον τομέα της ασφάλειας της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή και στις παράπλευρες συνέπειές της), καθώς και στον τομέα της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο Οργανισμός θα μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη και στους εκάστοτε ενδιαφερόμενους φορείς και να υποβάλει τεκμηριωμένες προτάσεις σε σχετικά ζητήματα, βοηθώντας σε κάποιο βαθμό στην αποτροπή διαχείρισης μη βιώσιμων μορφών ενέργειας, αλλά και πιθανών παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ενεργειακά ζητήματα, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευμάρεια της Ένωσης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης διαχείρισης της ενέργειας.

Συνοπτική αιτιολόγηση

Η ενεργειακή ασφάλεια και η ασφάλεια της Ένωσης συνδέονται, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ασφάλειας της Ένωσης. Υπό το φως των σημερινών γεωπολιτικών συνθηκών, το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις και κινδύνους που μπορεί να απειλήσει την ασφάλειά, την οικονομική σταθερότητα και την αντοχή του. Η δημιουργία του προτεινόμενου Οργανισμού θα μπορούσε να είναι μια συλλογική και συνεκτική απάντηση σε τέτοιες απειλές που θα μπορούσε να αποτρέψει ή να περιορίσει τέτοιους κινδύνους, ενισχύοντας παράλληλα τη διασφάλιση της ειρήνης, αλλά και τη σταθερότητα και βιωσιμότητα του εγχειρήματος της Ένωσης, με παράλληλο σεβασμό προς το περιβάλλον.

Παρατίθεται το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο:

European Monitoring Centre for Energy Management and Security

The aim of this pilot project is to set up a European Agency, which would be available to monitor the research and exploitation of energy resources, as well as the flow of energy across the EU borders also in view of the Energy Union concept. The Agency should mainly focus on monitoring, assessing and evaluating the implementation and management of the aforementioned activities, especially in relation to the security and justice of EU Member States and to the Union as a whole. In this context the impacts of such activities on the Union’s security (including possible impacts on climate change and collateral effects) and justice as well as on fundamental rights should be properly investigated and analyzed by an independent network of high quality experts. The Agency should also be available to provide consultation to stakeholders and to make reasoned proposals on relevant issues, playing a part in assisting to prevent unsustainable management of energy but also possible illicit activities related to energy issues that could risk the security, stability and welfare of the Union, while contributing to the development of a sustainable energy management.

JUSTIFICATION

Energy security and Unions’ security are linked, as energy security is an integral subset of Union’s security. In light of the current geopolitical conditions Europe’s energy system faces a challenging risk landscape that may threaten its security, economic stability and resilience. The establishment of the proposed Agency could be a collective and coherent response to such threats that could prevent or limit such risks strengthening peace, as well as the stability and sustainability of the Union project, whilst respecting environment.

Πρόταση για τη χρηματοδότηση της σύστασης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων στην ΕΕ

Παρατίθεται το κείμενο της περίληψης της ανωτέρω πρότασης μεταφρασμένο στα ελληνικά:

Στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι η σύσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση ιδίως της εφαρμογής των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Το Παρατηρητήριο θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στην εφαρμογή των βασικών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων της διατροφής, της ένδυσης, της στέγασης, του δικαιώματος στη σωματική και ψυχική υγεία, του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, του δικαιώματος ενός υγιούς περιβάλλοντος, του δικαιώματος στην εκπαίδευση) σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα μόνιμο και ανεξάρτητο δίκτυο εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να εκτιμάται και να παρακολουθείται αποτελεσματικά ο αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ σε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να αποτελείται από εμπειρογνώμονες υψηλής ποιότητας, οι οποίοι θα πρέπει να διεξάγουν αξιόπιστες μελέτες στον τομέα αυτό, παρέχοντας ενημερωμένες, αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στις κυβερνήσεις και στην κοινωνία. Το Παρατηρητήριο θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό προς τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και να συνεργάζεται στενά με τον FRA και άλλους σχετικούς οργανισμούς ή φορείς. Δεν θα υποκαταστήσει ωστόσο το έργο και την αρμοδιότητα του FRA, καθώς σύμφωνα με το προγραμματικό έγγραφο του FRA για τα έτη 2018-2020 και σε σχέση με τη στρατηγική του FRA για τα έτη 2018-2022, οι τομείς δράσης του FRA που καθορίζονται από το σχετικό πολυετές πλαίσιο (MAF) 2018-2022 αφορούν κυρίως τη δικαιοσύνη, την ιδιωτική ζωή, την ισότητα, τη μετανάστευση, το ρατσισμό, τη δέσμευση, αλλά όχι το συγκεκριμένο πεδίο των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων στο σύνολό τους.
Το Παρατηρητήριο θα πρέπει να συγκεντρώνει και να αναλύει αξιόπιστες σχετικές πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων δημιουργώντας μια εύκολα προσιτή κεντρική βάση δεδομένων. Πρέπει επίσης να υποβάλλει εκθέσεις, να εκτιμά και να αξιολογεί εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τον αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα και γενικότερα στο κεκτημένο της ΕΕ. Θα πρέπει να συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη, τον περιορισμό ή την εξάλειψη πιθανών ή υφιστάμενων παραβιάσεων ή απειλών των προαναφερθέντων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να προτείνει εναλλακτικές λύσεις στους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και να προωθήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών.

Συνοπτική αιτιολόγηση

Παρά την ανάπτυξη μηχανισμών θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, τεκμηριώνεται ευρέως ότι η εφαρμογή των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων είναι ανεπαρκής. Ειδικότερα, η εφαρμογή των βασικών αυτών δικαιωμάτων βρίσκεται υπό πίεση, σε περιόδους κρίσης όπως σήμερα. Προκειμένου να βελτιωθεί αποτελεσματικά η εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων σε επίπεδο Ένωσης, είναι αναγκαίο να ιδρυθεί το προαναφερθέν Παρατηρητήριο.

Pilot Project - European Observatory on monitoring the implementation of social, economic and cultural rights in the EU

The aim of this pilot project is to set up a European Observatory to monitor in particular the implementation of social, economic and cultural rights in the EU. The Observatory should mainly focus on the implementation of basic economic, social, civil and cultural rights (including food, clothing, housing, the right to physical and mental health, the right to social security, the right to a healthy environment, the right to education) across the EU. A permanent, independent network of experts in this area should be developped, in order to assess and monitor efficiently the impact of EU policies on fundamental rights. It should be composed of high quality experts, who should conduct reliable studies in this field, providing up-to-date, objective information regarding the situation of fundamental rights in EU institutions, governments and civil society. The Observatory should be complementary to FRA and shall work in close cooperation with FRA and other relevant agencies or bodies. It shall not undermine the work and competence of FRA, as according to the programming document of FRA 2018-2020 and in relation to FRA strategy 2018-2022 the areas of FRAs’ activity determined by the Multi-annual Framework (MAF) 2018-2022 are mainly justice, privacy, equality, migration, racism, commitment but not the specific field of social, economic and education rights as a whole.
The Observatory should gather and analyze reliable relevant information and data on the implementation of social, economic and cultural rights creating an easy accessible central database. It should also report, assess and evaluate ex-post or ex-ante the impact of EU policies on social, economic and cultural rights and in general on the EU aquis. It should consult properly stakeholders, thus contributing to prevention, limitation or elimination of possible or existing infringements or threats of the aforementioned rights. It should propose alternative solutions to stakeholders, as well as raise awareness campaigns on crucial issues related to the respect of those rights.

JUSTIFICATION

Despite the development of fundamental rights mechanisms in the EU, it is widely documented that the implementation of social, economic and cultural rights is insufficient. Especially, the implementation of basic those rights is under pressure in times of crisis such as the present. In order to effectively improve the implementation of those rights at Union level the aforementioned Observatory is necessary to be established. Such an instrument could assist decisively in preventing or tackling fundamental rights violations, contributing together with FRA and relevant institutions to a more cohesive, democratic and solid Union project.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου