Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Μείζον ζήτημα η προσβολή της ιδιωτικότητας των πολιτών της ΕΕ από αμερικανικές εταιρίες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 28/12/2015


Το ζήτημα προσβολής της ιδιωτικής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών απο δραστηριότητες αμερικανικών εταιριών, ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στις αποκαλύψεις που υπήρξαν σχετικά με πρόγραμμα παρακολούθησης υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και στην απόφαση του ΔΕΕ βάσει της οποίας ακυρώθηκε η απόφαση 2000/520 -κοινώς γνωστής ως «Ασφαλής Λιμένας»- που επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αμερικανικές επιχειρήσεις. Στην απάντησή της, η επίτροπος Jourova αρκέστηκε να παραδεχθεί το μέγεθος του κινδύνου, αναφέροντας τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί για την εξασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Οι αποκαλύψεις για το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το από 12.3.2014 ψήφισμα, κάλεσε για την άμεση αναστολή του συστήματος «ασφαλούς λιμένα» (“Safe Harbour”), που αποτελεί το νομικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολιτών της ΕΕ στις ΗΠΑ[1], χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Στις 23.9.2015, δημοσιεύτηκε η γνώμη του Εισαγγελέα Yves Bot στην υπόθεση C-362/14, με την οποία κάλεσε το Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση 2000/520/ΕΕ που επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, κάνοντας αναφορά στο γεγονός πως η νομοθεσία και πρακτική των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπουν τη μεγάλης κλίμακας συλλογή προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ, τα οποία μεταφέρονται, χωρίς οι πολίτες να επωφελούνται από την παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σε τι κινήσεις έχει προβεί για να διορθώσει το έλλειμμα δικαστικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης και να άρει την προσβολή της ιδιωτικότητάς τους για τα δεδομένα που έχουν ήδη μεταφερθεί;
2. Τι εχέγγυα προσφέρονται στη νέα «συμφωνία-ομπρέλα» για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ που αναμένεται να τεθεί σύντομα σε ισχύ;


Απάντηση της κας Jourová
εξ ονόματος της Επιτροπής (22.12.2015)

Μετά την απόφαση Schrems[2], που κατέστησε άκυρη την απόφαση περί επάρκειας του Ασφαλούς Λιμένα, η Επιτροπή ξανάρχισε πάραυτα συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να διασφαλίσει ότι η μελλοντική ρύθμιση περί Ασφαλούς Λιμένα θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν από το Δικαστήριο, μεταξύ άλλων και για τα μέσα δικαστικής προστασίας. Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 ανακοίνωσε ότι αν έως το τέλος Ιανουαρίου 2016 δεν συμφωνηθεί κατάλληλη λύση με τις αρχές των ΗΠΑ, και ανάλογα με την αξιολόγηση των εναλλακτικών εργαλείων για διαβίβαση δεδομένων, η ΑΠΔ[3] θα λάβει κατάλληλα μέτρα, μεταξύ άλλων και συντονισμένα μέτρα επιβολής[4]. Όσον αφορά δεδομένα που διαβιβάστηκαν κατά το παρελθόν στο πλαίσιο του (ακυρωθέντος) Ασφαλούς Λιμένα, οι εταιρείες ενεργούσαν με καλή πίστη όταν επικαλούνταν για τις διαβιβάσεις τους την απόφαση της Επιτροπής.
Ο σκοπός της σφαιρικής συμφωνίας ΕΕ/ΗΠΑ είναι να καθοριστεί ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων όταν αυτά ανταλλάσσονται για σκοπούς επιβολής του νόμου (το εν λόγω πλαίσιο θα συμπληρώσει τις εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων στις υφιστάμενες και μελλοντικές διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών και των διεθνών συμφωνιών σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων). Η συμφωνία καλύπτει όλους τους βασικούς κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων σε ό,τι αφορά τα πρότυπα για την επεξεργασία των δεδομένων (π.χ. λογοδοσία, εποπτεία), τις εγγυήσεις και τους περιορισμούς (π.χ. περιορισμοί σκοπού, περαιτέρω διαβίβαση) καθώς και τα ατομικά δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διοικητική και δικαστική προσφυγή). Όσον αφορά τη δικαστική προσφυγή, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξέδωσε πρόσφατα τον νόμο περί δικαστικής προσφυγής («Judicial Redress Act»), ο οποίος επεκτείνει στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα άσκησης προσφυγής για την εκούσια κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για την άρνηση πρόσβασης ή διόρθωσης. Η συμφωνία μονογραφήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015, αλλά η διαδικασία για τη σύναψή της (άρθρο 218 της ΣΛΕΕ[5]) δεν θα ξεκινήσει έως ότου εγκριθεί στις ΗΠΑ ο νόμος περί δικαστικής προσφυγής.

________________________________________
[2] Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2015, Maximilian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, υπόθεση C-352/14.
[3] Αρχές Προστασίας Δεδομένων.
[5] Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βάναυσο πλήγμα εις βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας προκαλεί η πολιτική λιτότητας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 28/12/2015


Το ζήτημα προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έθιξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στις επιπτώσεις της άτεγκτης αντιμετώπισης της κρίσης στην Ευρώπη και τις αδυναμίες αντιμετώπισης βασικών αναγκών που αυτή η πολιτική έχει ήδη προκαλέσει σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα σε συνταξιούχους. Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Moscovici επιχείρησε να ωραιοποιήσει την εφαρμογή σκληρών επιλογών λιτότητας υποσχόμενος παροχή οικονομικής βοήθειας στα επόμενα χρόνια.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ: " η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας...".
Σε δηλώσεις του την 1.6.2015, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι "ήμασταν απρόσεκτοι σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις της πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης σε επιμέρους χώρες. Όποιος δεν βλέπει ότι στην Ελλάδα υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, είναι και κουφός και τυφλός»[1]. Παρά ταύτα, στο non paper που επέδωσε ο ίδιος στις 3.6.2015 στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και περιέχει τις απαιτήσεις των δανειστών, στην προετοιμασία του οποίου έχουν συμβάλει καθοριστικά η Επιτροπή και η ΕΚΤ, περιλαμβάνεται η αύξηση των εισφορών όλων των συνταξιούχων (έστω κι αν βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας) για υγειονομική περίθαλψη, καθώς και η κατάργηση του πενιχρού επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους χαμηλοσυνταξιούχους[2], και περαιτέρω η κατάργηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης που λαμβάνουν οι πιο φτωχοί καταναλωτές[3]. Εφόσον υλοποιηθούν αυτά θα οδηγήσουν σε αδυναμία ικανοποίησης βασικών αναγκών για θέρμανση, σίτιση κλπ. μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Με ποιον τρόπο αναμένει ότι θα κατορθώσουν να επιβιώσουν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι απειλούνται από τις προτάσεις της;
2. Θεωρεί ότι η ίδια δεσμεύεται από το άρθρο 2 ΣΕΕ και, αν ναι, γιατί το παραβιάζει;


Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (23.12.2015)

Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες να εξασφαλίσει ασφαλείς, επαρκείς και διατηρήσιμες συντάξεις στις συστάσεις πολιτικής που απευθύνει στα κράτη μέλη.
Τα μέτρα που εγκρίθηκαν στις 15 Ιουλίου 2015 από το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν ωθούν τους συνταξιούχους κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας που ήταν 4.608 ευρώ για ένα μόνον πρόσωπο το 2014, όπως υπολογίστηκε από την Eurostat, λαμβάνουν τη σύνταξη ανασφαλίστων του ΟΓΑ. Οι αρχές, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, ανέλαβαν στο μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ), το οποίο συμφωνήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τη δέσμευση να αυξήσουν τις συντάξεις ανασφαλίστων του ΟΓΑ, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των πλέον ευάλωτων συνταξιούχων.
Όσον αφορά τα ισοδύναμα μέτρα, «οι θεσμοί είναι έτοιμοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα διαρθρωτικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα ισοδύναμου αποτελέσματος στο πλαίσιο του συστήματος συνταξιοδότησης, σε αντικατάσταση ορισμένων μέτρων (...), έχοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θεσμούς κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και ότι θα είναι συγκεκριμένα και ποσοτικά μετρήσιμα σε επαρκή βαθμό (...)».
Το ΜΣ δεν προτείνει την κατάργηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, αλλά καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας για την προστασία των φτωχότερων καταναλωτών και μείωση κατά το ήμισυ των δαπανών για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θεσπίστηκε στο πλαίσιο της εναρμόνισης των ειδικών φόρων κατανάλωσης πετρελαίου το 2012. Τον Οκτώβριο του 2014, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε κατά 30%, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, οδήγησε σε μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για τους καταναλωτές κατά 25%.
Μέχρι το 2020, τίθεται στη διάθεση της Ελλάδας ποσό 280.972.531 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD) προς χρηματοδότηση της επισιτιστικής και της βασικής υλικής συνδρομής στους απόρους.

________________________________________

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

Κόμματα θεσμικά και συλλογικά

Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 24/12


Ο πρώτος γύρος της εκλογής προέδρου της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίστηκε από τη συμμετοχή περίπου 400.000 μελών και φίλων του κόμματος. Στην αντίστοιχη εσωκομματική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ οι ψηφοφόροι μόλις υπερέβησαν τις 50.000, ενώ τα κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ κυμαίνονται περί τις 30.000. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρεί ισχυρό σύνδεσμο με τη βάση του, παρά τη φθορά του στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Άλλωστε το ποσοστό 28% σε αμφότερες τις βουλευτικές εκλογές του 2015 επιβεβαιώνει το ίδιο συμπέρασμα. Εξίσου σταθερές παραμένουν όμως και οι παθογένειές του, όπως εκφράζονται από τα πρόσωπα των υποψηφίων που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις και θα αναμετρηθούν για την ηγεσία τον Ιανουάριο. Αμφότεροι είναι γόνοι της πολιτικής «αριστοκρατίας» του τόπου, ο ένας σε επίπεδο βουλευτικής δυναστείας (πατέρας και θείος βουλευτές στο παρελθόν) και ο άλλος σε υψηλότερο (πατέρας πρωθυπουργός, αδελφή υπουργός κ.λπ.).
Ο ένας από τους δύο βαρύνεται και με προεκλογική παραλαβή ηλεκτρικού εξοπλισμού από τη γνωστή και μη εξαιρετέα Siemens το 2007, ο οποίος εξοφλήθηκε μόνο τον Ιούνιο του 2008, αφού προηγουμένως έγινε εισαγγελική έρευνα και το όλο ζήτημα έλαβε ευρεία δημοσιότητα (στην Ελλάδα, όμως, όλα λησμονούνται). Το οξύμωρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτοπροβάλλεται ως το κατεξοχήν φιλοευρωπαϊκό κόμμα, τη στιγμή κατά την οποία σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα η οικογενειοκρατία δεν έχει διαστάσεις έστω και μακρόθεν συγκρίσιμες προς όσα συμβαίνουν εδώ.
Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται μάλλον στο ότι τα κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα λειτουργούσαν όχι μόνο με τη λογική του πολιτικού σχηματισμού, αλλά και με εκείνη του πελατειακού δικτύου παροχής προσωπικών εξυπηρετήσεων. Αυτά τα πελατειακά δίκτυα αποδεικνύονται μεταβιβάσιμα από τη μια γενιά στην άλλη και θεμελιώνουν την κληρονομικότητα της εξουσίας σε εμάς και σε κράτη όπως το Πακιστάν (δυναστεία Μπούτο κ.ά.), η Ινδία (δυναστεία Γκάντι κ.ά.) και οι Φιλιππίνες (δυναστεία Ακίνο κ.ά.).
Το πελατειακό φαινόμενο και η συνακόλουθη απο-πολιτικοποίηση της πολιτικής είχε καθοριστική συμβολή στην ελληνική χρεοκοπία. Αν θέλουμε να την υπερβούμε, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να αποκτήσουμε σε όλο το πολιτικό φάσμα κόμματα που θα λειτουργούν θεσμικά και συλλογικά, με άξονα τις ιδεολογίες τους και όχι προσωποπαγείς πελατειακές πυραμίδες. Ίσως ο δρόμος αποδειχθεί μακρύς. 

Χριστουγεννιάτικες ευχέςΣας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2016  
  Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Σε οριακό επίπεδο οι συνθήκες μεταχείρισης των ψυχικά ασθενών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 21/12/2015


Το ζήτημα των κάκιστων συνθηκών μεταχείρισης των ψυχικά ασθενών ανέδειξε με ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε τις επιπτώσεις των ακραίων πολιτικών λιτότητας οι οποίες έχουν οδηγήσει σε έλλειψη προσωπικού αλλά και υλικοτεχνικής υποδομής στις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να υπόκεινται σε ξεπερασμένες και συχνά αναχρονιστικές θεραπείες.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Παρά τις συνεχείς προόδους της ψυχιατρικής επιστήμης, στη σύγχρονη Ευρώπη δυστυχώς συναντούμε ακόμη και σήμερα περιπτώσεις εφαρμογής ξεπερασμένων πρακτικών στους ασθενείς. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας έχουν οδηγήσει σε υποστελέχωση τις ψυχιατρικές δομές και σε εφαρμογή αναχρονιστικών θεραπειών στους ασθενείς ώστε η πλειοψηφία των εμπλεκομένων να κάνει λόγο για ένα μείγμα “φυλακής με θεραπεία”, αντί για επιστημονική αντιμετώπιση των περιπτώσεων ψυχιατρικής φύσεως[1].
Παράλληλα οι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη στον ελληνικό πληθυσμό ως αποτέλεσμα της ανθρωπιστικής κρίσης και του κοινωνικού αποκλεισμού έχουν αυξηθεί, με το 25% των ανδρών και το 33% των γυναικών (περίπου 850.000 Έλληνες και 1,1 εκατ. Ελληνίδες) να υπολογίζεται ότι πάσχουν από κάποια μορφή της νόσου[2]. Έτσι φαίνεται ότι οι ψυχικά ασθενείς αναγκάζονται να πληρώσουν βαρύ τίμημα εξαιτίας των απάνθρωπων πολιτικών λιτότητας που επιβάλλονται και οι οποίες στερούν από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες τα απαραίτητα εφόδια υποστήριξης των ασθενών και καθυστερούν την αναγκαία ψυχιατρική μεταρρύθμιση[3].

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Είναι ενήμερη για τις βελτιώσεις που απαιτούνται στην ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα;
β) Τι σκοπεύει να κάνει, ως μέλος της τρόικας, ώστε να υποστηρίξει την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς ψυχικά ασθενείς;

________________________________________

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο κανάλι "Ε" με την Φαίη Μαυραγάνη

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Ο Κώστας Χρυσόγονος για την Ολομέλεια του Στρασβούργου 14-17 Δεκεμβρίου 2015

Ο Κώστας Χρυσόγονος στον ραδιοσταθμό «Πρακτορείο 104.9 FM»

Ο Κώστας Χρυσόγονος για την κράτηση μεταναστών και προσφύγων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 17/12/2015


Με παρέμβαση του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Κώστας Χρυσόγονος επεσήμανε ότι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση την κακομεταχείριση μεταναστών και προσφύγων. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε την ανάγκη εύρεσης μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και την προσπάθεια που οφείλει να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εύρεση ειρηνικής λύσης στη Μέση Ανατολή.

Δείτε την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή εδώ :
https://youtu.be/om7Rlb9UFwM

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης :

Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες εβδομάδες πληθαίνουν ανησυχητικά οι αναφορές διεθνών οργανισμών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κακομεταχείριση μεταναστών και προσφύγων από τις αστυνομικές αρχές ανατολικοευρωπαϊκών κρατών μελών της Ένωσης, όπως και από τις αρχές της Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως, οφείλει να υπερασπίζεται τις καταστατικές της αξίες, δηλαδή τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου και να καταδικάζει τις παραβιάσεις τους, από οπουδήποτε και αν προέρχονται.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι πρόσφυγες δεν είναι εγκληματίες, αλλά εγκατέλειψαν την πατρίδα τους λόγω φόβου δίωξης ή αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Πρέπει να βρούμε μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, η οποία είναι απαραίτητη για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών, και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ένωση οφείλει ακόμη να ρίξει όλο το βάρος της για να υπάρξει ειρήνη και ομαλότητα στην περιφέρειά της και ιδίως στη Μέση Ανατολή, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ώστε να σταματήσει η αναγκαστική προσφυγοποίηση των ανθρώπων. 

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Δήλωση του Κώστα Χρυσόγονου για την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 15/12/2015


Με γραπτή του δήλωση, ο Κώστας Χρυσόγονος κατέδειξε τις βασικές αιτίες των δυσλειτουργιών και ανισοτήτων που υπάρχουν στην Ευρωζώνη. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ενιαίας φορολογικής πολιτικής και εγγύησης των καταθέσεων, τονίζοντας πως με την υπάρχουσα δομή της, η Ένωση προκαλεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών και ευνοεί τα ισχυρά κεφάλαια εις βάρος των υπερχρεωμένων μεσογειακών κρατών.

Ακολουθεί το κείμενο της δήλωσης :

Η σημερινή συζήτηση στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την οικονομική και νομισματική ένωση αναδεικνύει το χάσμα που χωρίζει τις ποικιλώνυμες ευρωπαϊκές ηγεσίες από τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Η αρχιτεκτονική της ένωσης παρουσιάζει καίρια ελλείμματα τα οποία ορισμένα από τα κράτη μέλη δεν θέλουν να τα παραδεχτούν και πολύ περισσότερο να τα αντιμετωπίσουν.
Οικονομική και νομισματική ένωση χωρίς εναρμόνιση των φορολογικών πολιτικών, όπως αυτή που εφαρμόζεται σήμερα στην ευρωζώνη, οδηγεί σε διακρατικό ανταγωνισμό για την προσέλκυση επιχειρήσεων μέσω της παροχής προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης και καταλήγει σε φοροασυλία του μεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου. Ενιαίο νόμισμα χωρίς πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, το οποίο προτείνεται τώρα από την Επιτροπή αλλά είναι άγνωστο πότε μπορεί να υλοποιηθεί, σημαίνει πιστωτική ασφυξία για τις υπερχρεωμένες μεσογειακές χώρες και αδυναμία επιβίωσης των μικρομεσαίων ιδίως επιχειρήσεών τους, λόγω του συνακόλουθου απαγορευτικού κόστους δανεισμού για εκείνες.
Ενιαίο νόμισμα χωρίς κοινή εγγύηση των συνόρων συνεπάγεται μακροπρόθεσμα επιβάρυνση του δημοσίου χρέους σε μη βιώσιμα επίπεδα από τις εξαιρετικά υψηλές αμυντικές δαπάνες για τα γεωπολιτικά εκτεθειμένα κράτη μέλη όπως η Ελλάδα που αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες επίσημα διατυπωμένη πολεμική απειλή από τη γείτονά της Τουρκία.
Πρέπει να σταματήσει ο στρουθοκαμηλισμός και να αντιμετωπισθούν τα κρίσιμα αυτά προβλήματα αν θέλουμε να διασώσουμε την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

Ο Κώστας Χρυσόγονος για την πρόταση δημιουργίας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 15/12/2015


Με παρέμβαση του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Κώστας Χρυσόγονος τόνισε την προσοχή που πρέπει να επιδείξει η Ευρώπη απέναντι στην προοπτική δημιουργίας σώματος ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στην ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτα κράτη. Παράλληλα, υπενθύμισε πως ορθός τρόπος διαχείρισης των προσφυγικών ροών είναι η δημιουργία ειρηνικών συνθηκών στα κράτη προέλευσης των προσφύγων και όχι η ανάσχεση στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Δείτε την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή εδώ :
https://youtu.be/FgO8RCrB6pc


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης :

Η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό σώμα φύλαξης των συνόρων σχετίζεται άμεσα με εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα, όπως είναι το προσφυγικό/μεταναστευτικό και τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Πρέπει επομένως να διασφαλισθεί ότι θα γίνουν σεβαστά τόσο τα ζωτικά συμφέροντα των κρατών-μελών για προστασία της εδαφικής τους ακεραιότητας, όσο και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων.
 Η Επιτροπή προτείνει να ανατεθεί ενισχυμένος ρόλος στο νέο αυτό ευρωπαϊκό σώμα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των κρατών-μελών με γειτονικές τους χώρες που δεν ανήκουν στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων κοινών επιχειρήσεων στο έδαφος είτε αυτών των κρατών είτε των κρατών-μελών της Ένωσης.
Εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή έτσι ώστε οι αρμοδιότητες και η δράση του ευρωπαϊκού σώματος φύλαξης συνόρων να εναρμονίζονται με τις επιταγές του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περί σεβασμού των αρχών του διεθνούς δικαίου. Τούτο ισχύει ιδίως όταν ανακύπτουν θέματα συνεργασίας με τις αρχές τρίτων κρατών, μη-μελών της Ένωσης, τα οποία επιδεικνύουν στην πράξη ελλιπή σεβασμό για το διεθνές δίκαιο.
Εξάλλου όταν πρόκειται για θαλάσσια σύνορα είναι φανερό ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η προστασία της ζωής, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του άρθρου 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεπώς ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης πρέπει να διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σταματήσουν και όχι να αυξηθούν οι τραγωδίες μαζικών πνιγμών που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο.
Και τέλος πρέπει να αντιληφθούμε ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό δράμα δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στα σύνορα της Ένωσης, αλλά στις χώρες προέλευσης των ανθρώπων. Εκεί πρέπει να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα και εκεί πρέπει να βοηθήσει η Ένωση ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες στοιχειωδώς ανθρώπινης διαβίωσης, ώστε να ξαναβρούμε την ισορροπία που έχει χαθεί. 

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Μεγάλοι οι κίνδυνοι από τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/12/2015


Τους άγνωστους κινδύνους που κρύβει η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων για τους καταναλωτές ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε τις αρνητικές συνέπειες που -σύμφωνα με έρευνα του Χάρβαρντ- έχει η χρήση συγκεκριμένων αρωματικών συστατικών στην υγεία των καπνιστών, ενώ στάθηκε στην ανάγκη αυστηρότερης επιτήρησης των προϊόντων αυτού του τύπου προς όφελος των καταναλωτών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Τα αρνητικά αποτελέσματα του καπνίσματος εις βάρος της υγείας των καπνιστών, έδωσαν το έναυσμα για αναζήτηση εναλλακτικών, με πιο πρόσφατη αυτή του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Παρά την έλλειψη των γνωστών επιβλαβών συστατικών όπως η πίσσα και η νικοτίνη, το ηλεκτρονικό τσιγάρο συνεχίζει να αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ουσίες όπως το διακετύλιο, η ακετοϊνη και η 2,3-πεντανοδιόνη που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη γεύσεων ή οσμών στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και ευθύνονται για την ανάπτυξη ασθενειών του πνεύμονα[1]. Η κυριότερη πάθηση που προκαλούν είναι γνωστή με την ονομασία "Πνεύμονας Ποπ-Κορν" που δημιουργεί επίπονες ουλές και λοιμώξεις στο αναπνευστικό σύστημα των ασθενών. Καθώς η τεχνολογία αυτή προβλήθηκε ως μια υγιής απάντηση στις βλαβερές συνέπειες του παραδοσιακού τσιγάρου, δεν έχει ακόμη τεθεί υπό αυστηρή επιτήρηση με αποτέλεσμα τέτοιου είδους κίνδυνοι να παραμένουν άγνωστοι στο ευρύ κοινό.

Ερωτάται η Επιτροπή :

α) Είναι ενήμερη για τις βλαβερές συνέπειες της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου από μεγάλες ομάδες του πληθυσμού;
β) Τι προτίθεται να κάνει για να ενημερώσει τους πολίτες για τους υπάρχοντες κινδύνους, αλλά και για να περιορίσει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών από τις εταιρίες παρασκευής αυτού του είδους προϊόντων;

________________________________________
 

Απροστάτευτοι οι Ευρωπαίοι χρήστες κινητών τηλεφώνων από την υποκλοπή προσωπικών τους δεδομένων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/12/2015


Το ζήτημα της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων από εφαρμογές προγραμμάτων των κινητών τηλεφώνων τύπου smartphone έθιξε με ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στο πλήθος των ύποπτων εφαρμογών η χρήση των οποίων οδηγεί ακόμη και σε δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων με στόχο το κέρδος, καθώς και στους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν για τους χρήστες και ιδιαίτερα για τα ανήλικα παιδιά.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Η χρήση των συσκευών κινητής τηλεφωνίας smartphone έχει την τελευταία δεκαετία αναπτυχθεί ραγδαία, σε βαθμό τέτοιο ώστε να θεωρείται πλέον δεδομένη η χρήση τους από την πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών. Ταυτόχρονα όμως, η ανάπτυξη εφαρμογών με διάτρητα συστήματα ασφαλείας, επισύρει πολλούς κινδύνους για τους χρήστες, καθώς τα προσωπικά τους δεδομένα βρίσκονται συχνά στη διάθεση τρίτων μερών που συλλέγουν στοιχεία από τις εφαρμογές αυτές. Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, μια στις δέκα εφαρμογές που βρίσκονται εγκατεστημένες σε κινητά τηλέφωνα αλληλεπιδρά με απομακρυσμένες ιστοσελίδες με αποτέλεσμα τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων του χρήστη, εν αγνοία του, στοχεύοντας σε διαφημιστικά έσοδα. Οι ιστοσελίδες αυτές στην πλειοψηφία τους είναι αναξιόπιστες ή ακόμη και ακατάλληλες για ανηλίκους, εκθέτοντας τους σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους[1].

Ερωτάται η Επιτροπή :

α) Θεωρεί πως η υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία επαρκεί για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από υποκλοπή των προσωπικών τους δεδομένων;
β) Τι προτίθεται να κάνει για να εξασφαλίσει τη βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας, ώστε να μειώσει τους κινδύνους για τους χρήστες αυτών των συσκευών;

________________________________________

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

Για όλα φταίνε οι ξένοι ή… εμείς πρέπει να αλλάξουμε;

Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στην Εφημερίδα Realnews 13/12


Οι ατομικές επιδόσεις των Ελλήνων και Ελληνίδων στην επιστήμη, στον επαγγελματικό στίβο και στον πολιτισμό είναι κατά μέσο όρο εφάμιλλες των άλλων ευρωπαϊκών λαών, όπως αποδεικνύουν πάμπολλα παραδείγματα συμπατριωτών μας που έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό. Αντίθετα, όταν πρόκειται για την συλλογική λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους, οι υστερήσεις φαίνονται καθαρά, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια της «συντεταγμένης» χρεοκοπίας αλλά και πολύ νωρίτερα. Για κάποιον λόγο δείχνουμε να υστερούμε όταν χρειάζεται οποιαδήποτε μορφή συλλογικής προσπάθειας.
Τα αίτια ίσως μπορούν να εξηγηθούν από μια αντιπαραβολή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας δύο αντιπροσωπευτικών θεσμών, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφενός και η Βουλή των Ελλήνων αφετέρου. Η πρώτη διαφορά είναι ως προς τον προγραμματισμό των εργασιών, ο οποίος στο Ευρωκοινοβούλιο γίνεται τον Σεπτέμβριο και αφορά όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος, με ακρίβεια … μισής ημέρας. Έτσι π.χ. σήμερα, ή μάλλον εδώ και δύο μήνες, όλοι οι ευρωβουλευτές και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος γνωρίζουν ότι η τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας του οργάνου αυτού θα λάβει χώρα από το απόγευμα της Δευτέρας 12.12.2016 έως την Πέμπτη 15.12.2016 (όπως και όλα όσα θα προηγηθούν, σε σχηματισμούς ολομέλειας ή επιτροπών ή κοινοβουλευτικών ομάδων για ολόκληρο το 2016). Αντίθετα η Βουλή των Ελλήνων συνεδριάζει κατόπιν προγραμματισμού ολίγων ημερών ή εβδομάδων και συχνά καταλήγει να ψηφίζει για τα πιο κρίσιμα θέματα τις μεταμεσονύκτιες ώρες Σαββάτου ή Κυριακής. Εκείνοι (προ)σχεδιάζουν, εμείς αυτοσχεδιάζουμε.
Δεύτερη διαφορά είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο αποκλίσεις από τους κανόνες, π.χ. ως προς το χρόνο ομιλίας (ο οποίος είναι εξαιρετικά περιορισμένος, συνήθως ένα λεπτό) δεν γίνονται ανεκτές και ο προεδρεύων απλά κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Αντίθετα στη Βουλή των Ελλήνων όταν σημειωθεί υπέρβαση ο προεδρεύων χρησιμοποιεί τον… κώδωνα, ο ομιλητής, συνήθως ενοχλημένος, ζητά παράταση, οι δυο τους ενίοτε λογομαχούν κλπ. Με άλλες λέξεις, στην Ευρώπη οι κανόνες τίθενται για να τηρούνται, ενώ στην Ελλάδα για να καθίστανται αντικείμενο (επανα)διαπραγμάτευσης.
Τρίτη διαφορά είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο σχεδόν όλοι (εκτός π.χ. από περιπτώσεις πρόσκλησης ξένων αρχηγών κρατών) μιλούν από το έδρανό τους. Αντίθετα, στη δική μας Βουλή όλοι ανέρχονται μεγαλοπρεπώς επί του βήματος, με αποτέλεσμα να σπαταλάται πολύτιμος χρόνος στη μετάβαση και επιστροφή στα έδρανα. Ακόμη χειρότερα, οι ονομαστικές ψηφοφορίες γίνονται με ανάγνωση καταλόγου, ως να βρισκόμασταν στον 19ο αιώνα, και διαρκούν τουλάχιστον μία ώρα καθεμιά, ενώ στον ίδιο χρόνο το Ευρωκοινοβούλιο διεκπεραιώνει, κατά μέσο όρο, περίπου 100 (!) ονομαστικές ψηφοφορίες ηλεκτρονικά και άλλες τόσες με ανάταση χειρός (σημειωτέον ότι στη Βουλή των Ελλήνων έχει εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας αλλά για άγνωστο λόγο δεν χρησιμοποιείται). Άρα εκείνοι είναι πιο πρακτικοί και τελικά πιο παραγωγικοί.
Όλα αυτά είναι ενδεικτικά νοοτροπιών και συμπεριφορών, οι οποίες έχουν διαποτίσει το κοινωνικό σώμα σε βάθος χρόνου και εκδηλώνονται όχι μόνο στη πολιτική, αλλά και στη δημόσια διοίκηση, την οικονομία κλπ. Το να επιρρίπτουμε τις ευθύνες για τα δεινά μας στους ξένους είναι παρηγορητικό και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να ανταποκρίνεται κατά ένα μέρος στην αλήθεια, αφού ο καθένας στην Ευρώπη προσπαθεί κατά βάση να προστατεύσει τα δικά του συμφέροντα, συχνά σε βάρος των άλλων. Αν όμως δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, αν δεν μάθουμε να λειτουργούμε με βάση κανόνες, αν δεν περιορίσουμε την ανοχή μας στην κάθε μορφής παραβατικότητα, αν δεν γίνουμε λιγότερο πομπώδεις (είναι κι αυτό μια μορφή εγωπάθειας) και περισσότερο πρακτικοί, τότε θα συνεχίσουμε να απομακρυνόμαστε όχι μόνο από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά από τον βηματισμό γενικά του 20ου αιώνα. 

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Απαραίτητες παρεμβάσεις


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 10/12


Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στο προσκήνιο, με αφορμή δηλώσεις «πόθεν έσχες» υπουργών, το ζήτημα του «ηθικού πλεονεκτήματος» του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί τίποτα και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι διαψεύδουν τις κατηγορίες που ακούγονται εναντίον τους, πολλοί σπεύδουν να προχωρήσουν σε συμψηφισμούς και να διακηρύξουν την ανυπαρξία του παραπάνω «πλεονεκτήματος». Η όλη αυτή συζήτηση τοποθετείται όμως σε λάθος βάση. Το θέμα δεν είναι προεχόντως προσωπικό ή ηθικοπλαστικό, ούτε είναι λογικό να ισχυριστεί κανείς για πολυάνθρωπους σχηματισμούς (όπως πολιτικά κόμματα) ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι εκ προοιμίου ηθικοί ή ανήθικοι.

Είναι προφανές ότι στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς της πολιτικής τάξης και όχι μόνο. Η διαφθορά αυτή δεν αγγίζει μόνο άτομα, αλλά ολόκληρα πολιτικά κόμματα, αφού π.χ. πρώην διευθύνων σύμβουλος ελληνικής θυγατρικής μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας ομολόγησε ενώπιον γερμανικού ποινικού δικαστηρίου ότι η εταιρεία δωροδοκούσε με ποσοστό 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της στην Ελλάδα, από το 2003 έως το 2006, τους τότε ταμίες ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας για να επιτυγχάνει αθέμιτα πλεονεκτήματα σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Τούτο πιθανόν να μην ήταν «ευρεσιτεχνία» της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά διαδεδομένη πρακτική, στην οποία όμως δεν μετείχαν ούτε ο τότε Συνασπισμός ούτε άλλα μικρότερα κόμματα, αφού άλλωστε δεν μπορούσαν να επηρεάσουν τη λήψη των αποφάσεων. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται το πολιτικό (και όχι ηθικό) πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως η κύρια αιτία της προτίμησης που εκδήλωσε προς αυτόν περίπου το 36% των ψηφοφόρων στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου 2015.

Καλείται δηλαδή το κυβερνών, σήμερα, κόμμα να αποκόψει, μέσω των κατάλληλων θεσμικών παρεμβάσεων, τις οδούς διέλευσης του μαύρου πολιτικού χρήματος, έτσι ώστε να τερματιστεί η διαπλοκή μεταξύ της οικονομικής/ ιδιωτικής (κατ' ουσίαν όμως κρατικοδίαιτης) εξουσίας και της πολιτικής/ δημόσιας εξουσίας. Παρεμβάσεις όπως η απομάκρυνση όλων των πολιτικών προσώπων από την επιτροπή ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και βουλευτών, η στελέχωσή της με επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό ώστε οι έλεγχοι να διεξάγονται έγκαιρα και αποτελεσματικά, η επιβολή μεγαλύτερης διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση των κομμάτων και η χρηματοδότησή τους από το Δημόσιο μόνο για την κάλυψη αποδεδειγμένων με παραστατικά δαπανών κ.ο.κ. είναι απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν. Είναι άλλωστε λογικό οι ψηφοφόροι να αναμένουν κατεξοχήν από την Αριστερά τόσο την προστασία του δημόσιου χρήματος όσο όμως και την προάσπιση της δημοκρατίας και των λαϊκών μαζών απέναντι στην επέλαση της ολιγαρχίας του χρήματος. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν. 

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Αναγκαία η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας εις βάρος ανηλίκων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 09/12/2015


Στο ζήτημα των διακρίσεων που υφίστανται ανήλικοι λόγω προβλημάτων αναπηρίας που αντιμετωπίζουν στάθηκε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, τονίζοντας την ανάγκη καταγραφής του ακριβούς αριθμού ανηλίκων με αναπηρία. Στην απάντησή της, η Επίτροπος Thyssen παραδέχθηκε την απουσία στατιστικής καταγραφής παιδιών με αναπηρία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοχευμένες δράσεις για την υπεράσπιση των αναγκών τους.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης :

Το άρθρο 10 ΣΛΕΕ προβλέπει πως η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της. Περαιτέρω, στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περιλαμβάνεται το άρθρο 21 που απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω, μεταξύ άλλων, αναπηρίας, ενώ το άρθρο 24 αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε το 2013 για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρακτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες αναδεικνύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τα παιδιά αυτά, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει σαφής καταγραφή του συνολικού αριθμού παιδιών με αναπηρία που ζουν στα κράτη μέλη. Στο τέλος της έρευνας περιλαμβάνεται μια σειρά από συστάσεις που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση[1].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχουν γίνει κάποια βήματα για την καταγραφή του ακριβούς αριθμού των ανηλίκων με αναπηρία στα κράτη μέλη της Ένωσης;
2. Σκοπεύει να καταρτίσει κατευθυντήριες αρχές για τη διενέργεια ελέγχου των επιπτώσεων της προτεινόμενης νομοθεσίας στους ανηλίκους σε εφαρμογή της αρχής του υπέρτερου συμφέροντος του ανηλίκου (“best interests of the child”), όπως καλείται από την εν λόγω έρευνα;
3. Πότε αναμένεται η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την έκθεση των ανηλίκων με αναπηρία στη στοχευμένη βία;


Απάντηση της κας Thyssen
εξ ονόματος της Επιτροπής (8.12.2015)

1. Οι υφιστάμενες πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αναπηρία σε επίπεδο ΕΕ δεν καλύπτουν τα παιδιά, δηλαδή τα άτομα κάτω των 15 ετών. Η Eurostat, προκειμένου να εκτιμήσει τον αριθμό των παιδιών με αναπηρία, σχεδιάζει να αναπτύξει κατά τα επόμενα έτη τις ακόλουθες ενότητες:
• για τα παιδιά με αναπηρία, ενότητα που θα αναπτυχθεί σε μελλοντικές δράσεις της ευρωπαϊκής έρευνας για την υγεία βάσει ερωτηματολογίου (EHIS)[2].
• για τα παιδιά και την παιδική φροντίδα, ενότητα που μπορεί να συμπεριλάβει ένα ερώτημα σχετικά με την αναπηρία στις στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης.

2. Η Επιτροπή επικεντρώθηκε πρόσφατα στα ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών, και στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015, συζητήθηκαν 10 αρχές για τα ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών[3]. Το γενικό σχόλιο αριθ. 14 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού ορίζει τις διαδικαστικές διασφαλίσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτίμηση του υπέρτερου συμφέροντος[4] και υπογραμμίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά τις εκτιμήσεις του αντίκτυπου στα δικαιώματα των παιδιών[5]. Μια μελέτη της ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες συνάγει συμπεράσματα πολιτικής σχετικά με την αξιολόγηση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού[6]. Η Επιτροπή στηρίζει την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω των προτεραιοτήτων της όσον αφορά τη χρηματοδότηση, π.χ. για την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου περίθαλψης και των δικαστικών λειτουργών.

3. Η έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για τη βία σε βάρος των παιδιών με αναπηρίες θα παρουσιαστεί στις 3 Δεκεμβρίου 2015 με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας των ατόμων με αναπηρίες και θα συζητηθεί στο συνέδριο της Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2015. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στα παιδιά και στους νέους με αναπηρία με θέμα: «Μεγαλώνουμε μαζί σε μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια».

________________________________________
[2] Οι επόμενες έρευνες της EHIS προβλέπεται να πραγματοποιηθούν το 2019.
[4] Βλ. κεφάλαιο V.B.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τις ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 04/12/2015


Τις αρνητικές επιπτώσεις των ρυθμίσεων του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ανέδειξε με ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στις μεγάλες καθυστερήσεις που κατά την εκτίμηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναμένεται να προκύψουν στο ρυθμό δημοσίευσης των αποφάσεων, μετά τις νομοθετικές αλλαγές που επιβλήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα από την Επιτροπή μέσω της "τρόικα".

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Από την 1.1.2016 αρχίζει στην Ελλάδα η εφαρμογή ενός νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος - ύστερα από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της "τρόικα" - αποτελούσε προαπαιτούμενο μέτρο, στο πλαίσιο του μνημονίου για τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2015 και ψηφίσθηκε με τον ν. 4335/2015. Ωστόσο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών επισημαίνεται ότι στην πραγματικότητα οι νέες ρυθμίσεις αντί για την αναμενόμενη επιτάχυνση του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης, θα επιφέρουν σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού δημοσιεύσεως αποφάσεων, που θα αναδειχθεί από τα μέσα Μαΐου του 2016 και έπειτα.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Υφίσταται κάποια διαδικασία για την εκτίμηση των πραγματικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία από την εφαρμογή των "μεταρρυθμίσεων" τις οποίες επιβάλλει η "τρόικα" ως εκπρόσωπος των κρατών-δανειστών;
2. Εάν αποδειχθούν στην πράξη βάσιμες οι ζοφερές προβλέψεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε τι ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

Η Ευρώπη προδίδει τις αξίες της

Ανθελληνικό παραλήρημα του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Δεξιάς

Ο Κώστας Χρυσόγονος παρεμβαίνει για τη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 03/12/2015


Με παρέμβαση του κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέκρινε την υποστήριξη που αποφάσισαν να δώσουν τα επίσημα όργανα της Ένωσης στο καθεστώς Ερντογάν. Τονίζοντας τις συστηματικές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων που συντελούνται στη Τουρκία, ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε πως στο βωμό εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων, η Ευρώπη εξευτελίζει τις αξίες της.

Δείτε τη παρέμβαση του Ευρωβουλευτή εδώ :

https://www.youtube.com/watch?v=e1-ZqcfCk-8&feature=youtu.be


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης :

Συζητούμε σήμερα για την αναπτυξιακή βοήθεια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο το 2015, στο πλαίσιο της οποίας υποτίθεται πως η θεματική έμφαση για τον μήνα Δεκέμβριο θα ήταν στη 'σύνδεση ανάπτυξης και προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων'. Όλα αυτά όμως ηχούν ειρωνικά, όταν πριν από τρεις μόλις μέρες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβράβευσε οικονομικά και πολιτικά το ημι-αυταρχικό καθεστώς Ερντογάν στην Τουρκία, ξεχνώντας τις συστηματικές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Η ανεξιχνίαστη μαζική δολοφονία εκατοντάδων ειρηνικών διαδηλωτών στην Άγκυρα, πριν μερικές εβδομάδες, η δολοφονία του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου του Ντιγιάρμπακιρ, πριν μερικές μέρες, οι συλλήψεις δημοσιογράφων για αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθαλψη των εγκληματιών του "Ισλαμικού Κράτους" από το καθεστώς Ερντογάν, όλα ξεχάστηκαν για την εξυπηρέτηση πρόσκαιρων σκοπιμοτήτων. Το τουρκικό καθεστώς εμπορεύεται το προσφυγικό δράμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί πολιτική κατευνασμού, εξευτελίζοντας τον δικό της κώδικα αξιών. 

Ο Κώστας Χρυσόγονος για την προστασία των συνόρων και την κριτική εις βάρος της Ελλάδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 03/12/2015


Παρέμβαση κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησε ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής ανέλυσε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών μέσω θαλάσσης, τονίζοντας πως η κριτική εις βάρος της Ελλάδας αλλά και οι προτάσεις που γίνονται για στεγανοποίηση των συνόρων είναι εκτός πραγματικότητας και η μόνη απάντηση θα ήταν η εξεύρεση ειρηνικής λύσης στο πρόβλημα της Συρίας.

Δείτε την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή εδώ :

https://www.youtube.com/watch?v=zIQqagB1Qhg&feature=youtu.be


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης :

Ακούσαμε σήμερα ένα ανθελληνικό παραλήρημα από τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η "διαπίστωση" της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυρίου Βέμπερ, ότι η κατάσταση με τους πρόσφυγες είναι προβληματική επειδή δήθεν η Ελλάδα δεν εφαρμόζει τους κανόνες Σένγκεν και η σύσταση του για περισσότερους συνοριοφύλακες στα ελληνοτούρκικα σύνορα βρίσκονται εκτός πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι οι προσφυγικές ροές δεν περνούν από τα χερσαία αλλά από τα θαλάσσια σύνορα, τα οποία είναι πρακτικά αδύνατο να στεγανοποιηθούν. Από τη στιγμή κατά την οποία Τούρκοι δουλέμποροι επιβιβάζουν τους δυστυχισμένους ανθρώπους στα πλωτά μέσα και τους εξαποστέλλουν στα ελληνικά νησιά, η μόνη αποτελεσματική μέθοδος ανάσχεσης θα ήταν η καταβύθιση, η οποία όμως θα συνεπαγόταν αμέτρητα θύματα και θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση προς τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του πολιτισμού μας. Αντί να κατηγορείτε άδικα την Ελλάδα, προσπαθήστε να βρείτε ειρηνική λύση στο πρόβλημα της Συρίας, ώστε οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στις εστίες τους. 

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τους αργούς ρυθμούς μετεγκατάστασης προσφύγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 1/12/2015


Ερώτηση για την αδράνεια των κρατών-μελών σε ότι αφορά τη μετεγκατάσταση των προσφύγων από την Ελλάδα υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς το Συμβούλιο. Ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στον ισχνό αριθμό μετεγκαταστάσεων και ζήτησε από το Συμβούλιο να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Το Συμβούλιο, σε συνέχεια πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενέκρινε στις 14 και 22 Σεπτεμβρίου 2015 τη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων/αιτούντων άσυλο από την Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία σε άλλα Κράτη-Μέλη. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν στα πλαίσια της αρχής της αλληλεγγύης και του πιο δίκαιου καταμερισμού των ευθυνών μεταξύ όλων των κρατών-μελών, ως συνέπεια της άνευ προηγουμένου ροής αιτούντων άσυλο και της πίεσης που δέχονται οι χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις 27.11.2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο με την ανταπόκριση των κρατών-μελών στη μετεγκατάσταση των προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία. Από τα στοιχεία γίνεται φανερή η απροθυμία των κρατών-μελών να συμβάλουν ουσιαστικά στη μετεγκατάσταση των προσφύγων/αιτούντων άσυλο, αφού από το στόχο των 66.400 ατόμων, μόλις 30 έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα , ενώ οι ροές συνεχίζονται αμείωτες.

Ερωτάται το Συμβούλιο:
1) Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για την ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων για τη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων από Ιταλία και Ελλάδα;
2) Με δεδομένο τα πρώτα αποθαρρυντικά δείγματα για τη συμμετοχή των Κρατών-Μελών στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, τι πιθανότητες επιτυχίας έχει η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης (COM(2015) 450 final); 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

O Κώστας Χρυσόγονος στο zougla.gr

Ανεμπόδιστη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων οδηγών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 30/11/2015


Το ζήτημα της αυθαίρετης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων οδηγών ανέδειξε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. Σε ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στην έλλειψη κανόνων που επιτρέπει σε κατασκευαστές οχημάτων αλλά και εταιρίες επικοινωνίας στην Ευρώπη να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για λόγους ασφαλείας ή στατιστικών αναγκών, παρά τη θέληση των καταναλωτών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν συνεχώς νέες δυνατότητες στους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ η ολοένα και ευρύτερη χρήση του διαδικτύου σε πολλές περιπτώσεις διευκολύνει την καθημερινότητα τους. Ταυτόχρονα όμως, η έλλειψη κανόνων και περιορισμών θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων ατόμων[1]. Το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με τις παράπλευρες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά το χρόνο πρόσβασης ενός οχήματος στο διαδίκτυο[2]. Σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (Fédération Internationale de l’Automobile - FIA), οι κατασκευαστές των οχημάτων σε συνεργασία με τις εταιρίες επικοινωνιών, συλλέγουν στοιχεία για συμπεριφορές και προορισμούς των οδηγών, με τη πρόφαση λόγων ασφαλείας ή στατιστικών αναγκών[3]. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με εταιρείες επικοινωνιών για την παροχή στοιχείων χωρίς ή παρά τη θέληση των καταναλωτών, τότε καθίσταται προφανής η προσβολή των ατομικών τους ελευθεριών.

Ερωτάται η Επιτροπή :
(1) Είναι ενήμερη για τις προσβάσεις που έχουν εταιρίες στα προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων οδηγών;
(2) Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μεταρρύθμισης των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ, έχει ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που πηγάζουν από τέτοιου είδους συμφωνίες ανάμεσα σε αυτοκινητοβιομηχανίες και εταιρείες επικοινωνίας;

________________________________________

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Φοροαπαλλαγές πολυεθνικών


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 26/11
 
 
Η έκθεση των ευρωβουλευτών Ferreira και Teurer σχετικά με τις αποφάσεις συγκαλυμμένων φοροαπαλλαγών και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα, που ψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποκαλύπτει τον παραλογισμό της οικοδόμησης ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ χωρίς να υπάρχει ενιαίο φορολογικό καθεστώς.
Με τον τρόπο που είναι δομημένη η ενιαία αγορά σήμερα και λόγω της έλλειψης κοινών φορολογικών κανόνων, δημιουργείται διακρατικός ανταγωνισμός για την προσέλκυση επιχειρήσεων με κίνητρο χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις με αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Μάλιστα, η ειδική Επιτροπή που δημιουργήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σκανδάλου LuxLeaks κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λήψη φορολογικών μέτρων για τη μείωση των συνολικών φορολογικών υποχρεώσεων ορισμένων εταιρειών προκειμένου να αυξηθεί τεχνητά η εθνική φορολογική βάση εις βάρος άλλων χωρών αποτελεί διαδεδομένη πρακτική στις ευρωπαϊκές χώρες.
Εξάλλου, οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις επωφελούνται στην πράξη από ευνοϊκότερους συντελεστές σε σχέση με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία, μέσα από τη χρήση «επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού» με τη βοήθεια στρατιών από εξειδικευμένους νομικούς και λογιστές. Αυτό, σε συνδυασμό με τη χρήση της εγγενούς δυνατότητάς τους για υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους οδηγεί στην εκμετάλλευση των εθνικών προτιμησιακών καθεστώτων προς αποφυγή καταβολής φόρων με νομιμοφάνεια.
Τα στοιχεία που παρέχονται από τις μελέτες καταδεικνύουν ότι η φοροαποφυγή των μεγάλων πολυεθνικών στοιχίζει από 160 έως 190 δισ. ευρώ ετησίως στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (δηλαδή στην Ελλάδα, ανάλογα με το μέγεθός της, περίπου 3 έως 4 δισ. ευρώ). Αίσθηση προκαλεί και η αδράνεια της τρόικας στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία δεν επιχείρησε να περιορίσει τα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα για τις πολυεθνικές, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη απώλεια κρατικών εσόδων και η επιβάρυνση να μετακυλίεται στους ήδη υπερφορολογημένους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πολιτικές λιτότητας, που μείωσαν τον αριθμό των έμπειρων εφοριακών υπαλλήλων και έτσι περιέστειλαν την ικανότητα της διοίκησης για διερεύνηση φορολογικών εγκλημάτων, αποτέλεσαν έναν ακόμα επιβαρυντικό παράγοντα στα ήδη ανεπαρκή φορολογικά συστήματα, με άμεσο αντίκτυπο στους εθνικούς προϋπολογισμούς.
Ολα αυτά καταλήγουν σε σχεδόν μηδενικούς πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές για το μεγάλο πολυεθνικό κεφάλαιο, με αποτέλεσμα οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι, ενώ οι άνθρωποι που έχουν πληγεί περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση καλούνται να πληρώσουν τη μερίδα του λέοντος. Χρειαζόμαστε ομοιόμορφους φορολογικούς κανόνες και εφαρμογή τους στην πράξη αν θέλουμε μια Ευρώπη που να προάγει την ευημερία των λαών της, όπως εξαγγέλλει το άρθρο 3 της ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και όχι την ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου. 

Ο Κώστας Χρυσόγονος παρεμβαίνει για το ζήτημα της στρατολόγησης ευρωπαίων από τρομοκρατικές οργανώσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 26/11/2015


Ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος με γραπτή δήλωση που κατέθεσε κατέδειξε τη σύγχυση που επικρατεί στην έκθεση για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή, η τακτική εκφοβισμού των κοινωνιών από τους φανατικούς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με μεθόδους λογοκρισίας, αλλά με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στιγματισμό της παράνομης βίας.

Ακολουθεί το κείμενο της γραπτής δήλωσης :

Η έκθεση με τίτλο "Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις" που συζητήσαμε σήμερα υποδηλώνει εννοιολογική σύγχυση, αφού λείπει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της τρομοκρατίας. Εξάλλου η ερμηνεία του όρου ριζοσπαστικοποίηση ως προθάλαμου της τρομοκρατίας αποτελεί δυσφήμηση του ριζοσπαστισμού, δηλαδή της διαφοροποίησης από παραδοσιακές πολιτικές συμπεριφορές. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η προθυμία μερικών χιλιάδων φανατικών να δολοφονούν μαζικά και αδιακρίτως πολιτικούς αντιπάλους και ανυποψίαστους αμάχους για να εκφοβίσουν και να υποτάξουν στην παρανοϊκή ιδεολογία τους ολόκληρες κοινωνίες. Μακροπρόθεσμα, αποτελεσματικός τρόπος για να καταπολεμηθεί ο τζιχαντισμός δεν είναι η λογοκρισία του διαδικτύου, αλλά η επίδειξη διαρκούς σεβασμού προς το διεθνές δίκαιο, ιδίως από τις μεγάλες δυτικές χώρες. Η αφετηρία της δημιουργίας του "Ισλαμικού Κράτους" ήταν η επέμβαση της "συμμαχίας των προθύμων" στο Ιράκ το 2003 κατά παράβαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και η "ριζοσπαστικοποίηση" των σουνιτών. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο στιγματισμός της παράνομης βίας σε όλες τις εκφάνσεις της ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε στη σταδιακή απαξίωσή της στις συνειδήσεις των ανθρώπων και τελικά στον τερματισμό της. 

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Η Ευρώπη να γίνει πιο αυστηρή απέναντι στο καθεστώς Ερντογάν


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 25/11/2015


Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος με παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου καλεί την Ευρώπη να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στο ημιαυταρχικό τουρκικό καθεστώς της Τουρκίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρέμβαση εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=b2xNytLLUl4&feature=youtu.be


Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Τα αποτελέσματα τόσο της Συνόδου Κορυφής Ευρώπης και Αφρικής στη Μάλτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου με θέμα τη μετανάστευση, όσο και της αντίστοιχης των G20 στην Αττάλεια στις 15 και 16 Νοεμβρίου με θέμα την παγκόσμια ανάπτυξη ήταν πενιχρά. Και οι δύο κατέληξαν σε γενικόλογες διακηρύξεις και ευχολόγια, χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις και δεσμεύσεις, λόγω των διαφωνιών των κρατών που συμμετείχαν. Ουσιαστικά το μόνο πρακτικό αποτέλεσμα προήλθε από το άτυπο Συμβούλιο Κορυφής αμέσως μετά τη Σύνοδο της Μάλτας και αφορούσε τη χορήγηση στην Τουρκία ενός ποσού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ως συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες των πολυάριθμων Σύριων προσφύγων που διαμένουν στο έδαφός της. Ήταν μια απόφαση δικαιολογημένη με βάση τα δεδομένα της στιγμής, αφού η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 2 εκατομμύρια πρόσφυγες και η συντήρησή τους συνιστά ένα μεγάλο οικονομικό βάρος.
Ωστόσο, η χθεσινή εξέλιξη της κατάρριψης του ρωσικού αεροσκάφους από την τουρκική αεροπορία ενισχύει αναδρομικά τις υποψίες που υπάρχουν για τον ρόλο της Τουρκίας στο συριακό πρόβλημα, αφού είναι φανερό ότι έτσι γίνεται ακόμα δυσκολότερη μια ευρεία συναίνεση για την καταπολέμηση του εγκληματικού Ισλαμικού Κράτους. Αν δεν καταπολεμηθεί όμως το Ισλαμικό Κράτος είναι αδύνατο να επέλθει ειρήνευση στη Συρία και να τερματισθεί το δράμα των προσφύγων. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αυστηρότητα το ημιαυταρχικό καθεστώς Ερντογάν που δρα ως ταραχοποιός στην περιοχή. 

Ο Κώστας Χρυσόγονος για την παιδική φτώχεια


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 25/11/2015


Ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, με γραπτή του αιτιολόγηση, εξήγησε την επιλογή του να υπερψηφίσει την έκθεση σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια, κατά τη χθεσινή ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στα θετικά σημεία της έκθεσης, αποδοκιμάζοντας όμως παράλληλα τις πολιτικές λιτότητας που έχουν οδηγήσει στη φτωχοποίηση των παιδιών στην Ελλάδα και καλώντας την Ένωση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη των ανισοτήτων.

Ακολουθεί η αιτιολόγηση του κ. Χρυσόγονου:

Η έκθεση σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια καταλήγει σε εύστοχες διατυπώσεις για την ανάγκη προστασίας μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας και γι' αυτό υπερψήφισα. Η θετική μου ψήφος όμως δεν συνιστά επιδοκιμασία της πολιτικής την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιδεινώνει τις ανισότητες και την παιδική φτώχεια. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο κατά στην περίοδο 2008-2012 ο αριθμός των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο. Στην Ελλάδα, μια από τις χώρες που έχουν πληγεί βαρύτερα από την οικονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας, το ποσοστό παιδιών που ζει κάτω ή στο όριο της φτώχειας, αγγίζει το 37% το έτος 2014 σύμφωνα με τη Eurostat. Η ζοφερή αυτή πραγματικότητα αποτελεί μέγιστη πρόκληση για όλους μας, ώστε να σταθούμε με κάθε τρόπο δίπλα σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες για να πετύχουμε βελτίωση των συνθηκών. Είναι προφανές πως οι εκθέσεις δεν επαρκούν και η Ευρώπη καλείται επιτέλους να πάρει χειροπιαστές και γενναίες αποφάσεις. 

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Epsilon TV

Διαγραφές και εσωκομματική δημοκρατία


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στην Εφημερίδα των Συντακτών


Το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής ορίζει ότι «οι μεταβολές στη σύνθεση Κοινοβουλευτικής Ομάδας γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο της Βουλής.. με ενυπόγραφη δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αν πρόκειται για διαγραφή». Εξάλλου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιο άρθρου «ο Αρχηγός του Κόμματος θεωρείται Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματός του, αν είναι Βουλευτής».
Οι διατάξεις αυτές του Κανονισμού της Βουλής έχουν «ερμηνευθεί» στην κοινοβουλευτική πρακτική ότι θεσπίζουν κανόνες λειτουργίας των κομμάτων και ειδικότερα ότι καθιερώνουν «δικαίωμα» του εκάστοτε αρχηγού να διαγράφει με προσωπική του απόφαση οποιονδήποτε βουλευτή.
Τούτο έχει συμβεί σε πολλές δεκάδες περιπτώσεις, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως και την προηγούμενη εβδομάδα, με την απλή αποστολή σημειωμάτων διαγραφής βουλευτών από τους αρχηγούς διαφόρων κατά καιρούς κομμάτων και την αβασάνιστη και άμεση αποδοχή τους από το (εκάστοτε) Προεδρείο της Βουλής. Πρόκειται όμως για πρόδηλη παρερμηνεία του άρθρου 16 του Κανονισμού.
Όπως έχω επισημάνει σε ανύποπτο χρόνο (βλ. Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ. 277 επ. με περαιτέρω ενδείξεις), από το άρθρο 29 παρ. 1 του Συντάγματος απορρέουν δύο, παραπληρωματικές μεταξύ τους, αρχές για το δίκαιο των κομμάτων, δηλ. αφενός η αρχή της μη - επέμβασης του κράτους στα εσωτερικά τους και αφετέρου η αρχή της εσωκομματικής δημοκρατίας.
Το άρθρο 16 του Κανονισμού οφείλει να ερμηνεύεται υπό το φως του Συντάγματος, δεδομένου ότι το τελευταίο είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους. Και όμως, η «ερμηνεία» που του δίνουν στη πράξη (χωρίς εννοείται καμία αιτιολογία ή άλλη θεμελίωση) οι αρχηγοί των κομμάτων και το Προεδρείο της Βουλής παραβιάζει και τις δύο αυτές αρχές ταυτόχρονα, αφού έτσι ο Κανονισμός εμφανίζεται να επιβάλει στα κόμματα καθεστώς οιονεί απόλυτης μοναρχίας, και να δίνει τη δυνατότητα στον αρχηγό να «αποκεφαλίζει» πολιτικά κάθε αντιφρονούντα βουλευτή.
Η ορθή ερμηνεία του άρθρου 16 του Κανονισμού θα ήταν ότι η ενυπόγραφη δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (δηλ. αρχηγού κόμματος) περί διαγραφής βουλευτή είναι παραδεκτή και καταχωρείται από το Προεδρείο της Βουλής μόνο εφόσον συνοδεύεται από σχετική απόφαση του αρμόδιου, σύμφωνα με το Καταστατικό του κόμματος, πειθαρχικού οργάνου (έτσι π.χ. στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. το άρθρο 7 του Καταστατικού προβλέπει ότι η ιδιότητα του μέλους αφαιρείται με απόφαση της οικείας οργάνωσης μελών και πλειοψηφία ¾, ενώ ο Κώδικας Δεοντολογίας των βουλευτών ορίζει ότι το κόμμα μπορεί να ζητήσει την παραίτηση βουλευτή με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ή του Συνεδρίου του).
Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί στοιχειωδώς θεσμική και δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτέλεση του συνταγματικού τους ρόλου ως διαμεσολαβητών μεταξύ κοινωνίας και κράτους με φορά από την πρώτη προς το δεύτερο και όχι το αντίστροφο.
Οι παθογένειες στην λειτουργία των κομμάτων ήταν ένας από τους αιτιακούς παράγοντες της περιπέτειας που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα υπερβούμε τις συνέπειες της χρεοκοπίας αν δεν αναιρέσουμε πρώτα μία προς μία τις αιτίες της.