Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την "πράσινη ενίσχυση" και τους βαμβακοκαλλιεργητές


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 29/5/2015


Την ανάγκη προστασίας του εισοδήματος των βαμβακοκαλλιεργητών και τους κινδύνους από την εφαρμογή της "Πράσινης Ενίσχυσης" μέσω της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είχε τονίσει με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. Το ερώτημα ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί για την προστασία του αγροτικού εισοδήματος τα επόμενα χρόνια έμεινε στην ουσία αναπάντητο αφού η Κομισιόν επανέλαβε γνωστά στοιχεία για παρελθόντα έτη και δεν παρουσίασε κανένα πρόγραμμα ή σχέδιο δράσης για το μέλλον.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση:

H εφαρμογή της "Πράσινης Ενίσχυσης" στους αγρότες μέσω της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την πενταετία 2015-2020 προβλέπει ότι οι εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες εκτάσεις άνω των 100 στρεμμάτων υποχρεούνται να εναλλάσσουν τουλάχιστον 2 καλλιέργειες με μέγιστη κάλυψη 75% για την κύρια καλλιέργεια, και ότι οι εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες εκτάσεις άνω των 150 στρεμμάτων υποχρεούνται σε διατήρηση του 5% της έκτασης για περιοχή οικολογικής εστίασης.
Η καλλιέργεια βαμβακιού, η οποία στην Ελλάδα καταλαμβάνει το 40-45% των αρδευόμενων εκτάσεων και αποτελεί πηγή εισοδήματος για περίπου 100.000 αγροτικές οικογένειες, επιδοτείται με συνδεδεμένη ενίσχυση 187 εκατ. € για καλλιεργούμενη έκταση 2,5 εκατ. στρεμμάτων. Όμως, με την πολιτική που προτείνεται, προβλέπεται ότι η καλλιέργεια βάμβακος θα μειωθεί στα 2 εκατ. στρέμματα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόσθετη απώλεια αγροτικών εισοδημάτων από τη συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος ύψους 40 εκατ. ευρώ[1].
Ενόψει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή: Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή έχουν σχεδιαστεί για να προστατευτεί το εισόδημα των αγροτών-δικαιούχων συνδεδεμένων ενισχύσεων, ειδικά στις χώρες της οικονομικής κρίσης όπου οι αγρότες αποτελούν ένα από τα πιο αδύναμα οικονομικά τμήματα του πληθυσμού;

Απάντηση:

Δυνάμει του πρωτοκόλλου αριθ. 4 το οποίο επισυνάπτεται στη συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας του 1979, και το οποίο επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να συνεχίσει την παροχή στήριξης στην παραγωγή βάμβακα. Ειδικότερα, η παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου προβλέπει ότι στη στήριξη για το βαμβάκι πρέπει να περιλαμβάνεται η χορήγηση ενισχύσεων στην παραγωγή. Προκειμένου να εξειδικευθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις, η μεταρρύθμιση των άμεσων ενισχύσεων περιλαμβάνει ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι.
Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακοκαλλιέργειας. Ως επιλέξιμη έκταση νοείται η έκταση που βρίσκεται σε γεωργική γη, την οποία το κράτος μέλος έχει εγκρίνει για βαμβακοπαραγωγή, η οποία έχει σπαρεί με εγκεκριμένες ποικιλίες και έχει πράγματι συγκομισθεί υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών. Η ενίσχυση καταβάλλεται για βαμβάκι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, ανάλογα με τις βασικές εκτάσεις, τις αποδόσεις και τα ποσά αναφοράς, που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013[2].
Ο αριθμός των επιλέξιμων εκταρίων βαμβακοκαλλιέργειας για το 2012 και το 2013 στην Ελλάδα ήταν, αντίστοιχα, 279 472,31 και 247 053,49, ενώ η βασική έκταση καλύπτει 250 000 εκτάρια. Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον αριθμό των εκταρίων βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, δεδομένου ότι τα σχετικά στοιχεία αφορούν τη μετά το 2015 περίοδο.

________________________________________
[1] Εφημερίδα "Μακεδονία", 20 Μαρτίου 2015.
[2] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608. 

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την προστασία και ενίσχυση της ιχθυοκαλλιέργειας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 29/5/2015


Την απάντησή της στη γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου με θέμα τις επιπτώσεις στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια της διεθνούς πολιτικής αλλά και της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ έδωσε χθες η Επιτροπή, η οποία εντόπισε τα προβλήματα μόνο στην υπεραλίευση και υπενθύμισε απλώς τις δυνατότητες που είναι ήδη γνωστές στις ελληνικές αρχές.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση:

Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί για την Ελλάδα καίριο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.
Σήμερα ο τομέας αυτός πλήττεται σοβαρά και οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στις αγορές εντός και εκτός ΕΕ φθίνουν επικίνδυνα σε σχέση με γειτονικές και ανταγωνιστικές της Ελλάδας τρίτες χώρες, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων του ΟΗΕ του Μαρτίου 2013[1].
Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες υποχωρούν τόσο εξαιτίας του ρωσικού εμπάργκο που επιβλήθηκε το καλοκαίρι του 2014 ως απάντηση σε κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, όσο και από το ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού, η οποία εφαρμόζεται και στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 8 παρ. 1 Κανονισμού 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) απαγορεύει στην Ελλάδα να χορηγεί ενισχύσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου, τη στιγμή που αντίστοιχες επιχειρήσεις, ιδίως στην Τουρκία, λαμβάνουν σημαντικές κρατικές επιχορηγήσεις.
Ερωτάται ποια μέτρα έχει προγραμματίσει η Επιτροπή να λάβει ή να επιτρέψει στην Ελλάδα να λάβει προκειμένου να αναστραφεί η καθοδική πορεία των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών που οφείλεται αφενός στη διεθνή πολιτική της ΕΕ και αφετέρου στην πολιτική της για τον ανταγωνισμό.

Απάντηση:

Τα αποθέματα ιχθύων στα ενωσιακά μεσογειακά ύδατα - και ιδιαίτερα στα ελληνικά - έχουν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες·αυτό οφείλεται σε σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της υπεραλίευσης. Ως εκ τούτου, πολλοί φορείς εκμετάλλευσης αντιμετώπισαν το φαινόμενο της μείωσης των αλιευμάτων και του περιορισμού των οικονομικών επιδόσεων.
Η αντιμετώπιση της υπεραλίευσης είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που οδήγησαν στην έγκριση, το 2013, νέας δέσμης κανόνων[2] όσον αφορά την κοινή αλιευτική πολιτική, με στόχους τη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των υφιστάμενων αλιευτικών πόρων, τη στήριξη της ανάπτυξης και την προαγωγή της οικονομικής βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Το διαρθρωτικό μέσο επίτευξης του σκοπού αυτού είναι το ΕΤΘΑ[3]· μέσω αυτού έχουν διατεθεί στην Ελλάδα 388,777,914 ευρώ για τη στήριξη των ατόμων και κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία, καθώς και για την προαγωγή της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020 θα ανέλθει σε 523 406 309 ευρώ. Μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με αντικείμενο το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΘΑ[4], οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δεν εφαρμόζονται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των πράξεων που αφορούν τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται σύμφωνα με το ΕΤΘΑ. Αντιθέτως, οι εθνικές ενισχύσεις υπό μορφήν δημόσιων χρηματοδοτήσεων που χορηγούνται για τον τομέα αυτόν, πέραν ή εκτός ΕΤΘΑ, υπό την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (κοινοποίηση στην Επιτροπή προς έγκριση, εκτός εάν τυγχάνουν εφαρμογής οι κανόνες de minimis και/ή οι κανόνες απαλλαγής κατά κατηγορία)[5]. Οι ελληνικές αρχές γνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα και η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για μια καλή ευκαιρία ώστε να εξασφαλιστεί η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας στην Ελλάδα.

________________________________________
[2] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22 -61
[3] Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
[4] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (EΚ) αριθ. 861/2006, (EΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1–66
[5] Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, (2008/C 8406), OJ C 84 της 3.4.2008, σ. 10–16· Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ΕΕ L 190 της 28.6.2014, σ. 45–54· και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, OJ L 369 της 24.12.2014, σ. 37–63 

Ερώτηση για τις οικονομικές ανισότητες υπέβαλε ο Κώστας Χρυσόγονος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 29/5/2015


Ερώτηση για τις οικονομικές ανισότητες υπέβαλε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος με αφορμή πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη που καταδεικνύει πως το 2014 οι πλούσιοι έγιναν ακόμα πλουσιότεροι, ενώ οι φτωχοί φτωχότεροι. Ο Ευρωβουλευτής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας που, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διεύρυνση εισοδηματικής ανισότητας μεταξύ των μελών του ΟΟΣΑ, και ζήτησε από την Επιτροπή τη λήψη μέτρων για την εξάλειψη των ανισοτήτων και την παύση των αντιαναπτυξιακών μέτρων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: Σε πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη με τίτλο «Σε αυτό μαζί: Γιατί είναι επωφελής για όλους η μείωση των ανισοτήτων»[1], παρατηρείται πως το 2014 στα κράτη-μέλη του Οργανισμού (ΟΟΣΑ), οι πλούσιοι αύξησαν τα εισοδήματά τους, ενώ οι φτωχοί έγιναν ακόμη φτωχότεροι. Στη έκθεση επισημαίνεται πως το 10% των πλουσιότερων έχει δεκαπλάσια εισοδήματα από το 10% των φτωχότερων, ενώ ειδική μνεία γίνεται στη μεγάλη μείωση του εισοδήματος στα νοικοκυριά των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση με την επισήμανση ότι οι εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ακραία φτωχοποίηση της Ελλάδας που κατέχει μια θλιβερή «πρώτη» θέση, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη διεύρυνση εισοδηματικής ανισότητας μεταξύ των μελών του ΟΟΣΑ, προφανώς με συνυπαιτιότητα της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομική πολιτική της χώρας ως μέλη της τρόικας.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει ώστε να καταπολεμήσει τη γενεσιουργό αιτία της οικονομικής ύφεσης και να προωθήσει μέτρα καταπολέμησης των ανισοτήτων;
2) Για ποιο λόγο επιμένει, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, για τη λήψη ακόμη περισσότερων υφεσιακών και αντιαναπτυξιακών μέτρων, όπως η αύξηση του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις δηλώσεις της 26.5.2015 του Προέδρου της Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ[2] ;

________________________________________

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 25/5

Ένας από τους λόγους της υπερχρέωσης του Δημοσίου και της de facto χρεοκοπίας την άνοιξη του 2010, τις οδυνηρές συνέπειες της οποίας εξακολουθούμε να βιώνουμε, είναι οι αδυναμίες του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Οι περιβόητες "διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις" που εμπνεύσθηκε η τρόικα δεν άγγιξαν το πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε τη σχετική ανεξαρτητοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την κυβέρνηση (πρόβλεψη μακράς θητείας του εκάστοτε γενικού γραμματέα).
Η Γενική Γραμματεία αυτή έχει σήμερα έναν εντελώς ανεπαρκή αριθμό ελεγκτών υπαλλήλων (περίπου 1.500), ως αποτέλεσμα και των απωλειών σε έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό τις οποίες έχουν προκαλέσει οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις για επιδείνωση των όρων συνταξιοδότησης τα τελευταία χρόνια. Κάποια στιγμή επιχειρήθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για νέο προσωπικό, αλλά το ζήτημα καρκινοβατεί στους μαιάνδρους της ελληνικής γραφειοκρατίας.
Το χειρότερο εξάλλου είναι ότι αρμόδιοι για την έκδοση εντολών ελέγχου είναι εκτός από τη Γενική Γραμματεία, ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι κατά τόπους εισαγγελείς, δηλ. Αρχές που κύρια αποστολή τους δεν είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αλλά του εγκλήματος γενικά ή υπηρεσιακών παραπτωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι έχει σωρευτεί τεράστιος αριθμός εντολών ελέγχου (περίπου 200.000), η διεκπεραίωση των οποίων με τους σημερινούς ρυθμούς θα απαιτούσε περίπου τριάντα χρόνια (!), ακόμη κι αν στο διάστημα αυτό δεν εκδιδόταν καμία νέα εντολή. Εξάλλου, επειδή ακριβώς οι εντολές αυτές ως επί το πλείστον δεν έχουν εκδοθεί με κύριο κριτήριο την είσπραξη εσόδων για το Δημόσιο, η τελευταία χωλαίνει.
Οι ρυθμοί είσπραξης των δημοσίων εσόδων θα μπορούσαν να βελτιωθούν αν δινόταν η δυνατότητα στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει την προτεραιότητα στο ποιοι θα ελεγχθούν και πότε, με βάση ένα παραμετρικό μοντέλο κινδύνου φοροδιαφυγής. Μια ακόμη πιο ριζική λύση θα ήταν να αποκτήσουν οι Εισαγγελίες δικό τους ανεξάρτητο ελεγκτικό μηχανισμό για οικονομικά ζητήματα, ενδεχομένως στο πλαίσιο της ίδρυσης και δικαστικής αστυνομίας, όπως υπάρχει σε πολλές άλλες χώρες. Όλα αυτά ωστόσο απαιτούν υπομονή και οργάνωση για την επίτευξη αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, η τρόικα (θεσμοί) ούτε υπομονή ούτε χρόνο διαθέτει. Γι' αυτό και πιέζει την ελληνική κυβέρνηση για άμεσα δημοσιονομικά αποτελέσματα μέσω υφεσιακών μέτρων, όπως π.χ. αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό, που οδηγούν τελικά σε φαύλο κύκλο. 

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

H Κομισιόν διαστρεβλώνει τους αριθμούς


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 21/5/2015


Στη σημερινή παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου κατά τη συζήτηση για τις οικονομικές προγνώσεις της Επιτροπής για το 2015, ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος τόνισε ότι η αισιοδοξία για την οικονομική πορεία της Ευρώπης βασίζεται σε διαστρέβλωση πολλές φορές των αριθμών, η οποία δεν επιτρέπει να εντοπιστούν και να αλλάξουν οι λανθασμένες οικονομικές πολιτικές.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Το κείμενο των οικονομικών προγνώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 που συζητείται σήμερα έχει έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα. Επιχειρεί να δικαιολογήσει τις ασκούμενες πολιτικές λιτότητας διαστρεβλώνοντας πολλές φορές τους αριθμούς. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Η Επιτροπή μας μιλάει για ανάπτυξη δήθεν στην Ελλάδα το 2014. Η πραγματικότητα είναι, αν διαβάσετε τους αριθμούς, ότι η υποτιθέμενη αύξηση του εθνικού εισοδήματος σε σταθερές τιμές, επειδή υπήρξε αποπληθωρισμός, δηλαδή μείωση των τιμών, στην ουσία σε απόλυτους αριθμούς ήταν μείωση, άρα διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα. Η Επιτροπή επιχειρεί να επιβάλει την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, αυτό είναι η πεμπτουσία του προγράμματός της. Η απορρύθμιση όμως προσκρούει σε διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Π.χ. η Ελλάδα έχει καταδικαστεί τόσο από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη όσο και από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας διότι συμμορφούμενη προς τις υποδείξεις της Επιτροπής και της τρόικας παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρωμένα σε διεθνείς συμβάσεις εργασίας και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Σας καλώ να αλλάξετε πορεία.

Δείτε την παρέμβαση εδώ : https://youtu.be/ag2SkUOoh8w 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για τις οικονομικές προγνώσεις της Επιτροπής για το 2015

Απόπειρα αποπροσανατολισμού από την κυβέρνηση Gruevski


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 21/5/2015


Στην απροθυμία των Σκοπίων να εργαστούν για την εύρεση λύσης στη διαφορά τους με την Ελλάδα και τη συστηματική προσπάθεια της Σκοπιανής κυβέρνησης να απομακρύνει την προσοχή της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα της χώρας αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος στην παρέμβαση που πραγματοποίησε χθες στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ακολουθεί το κείμενο της δήλωσης:

"Πολλοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στο ζήτημα της ονομασίας της FYROM και στη διαφορά με την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν επιδείξει ετοιμότητα συμβιβασμού στο θέμα αυτό και το έχουν δηλώσει άλλωστε. Το πρόβλημα προέρχεται από την άλλη πλευρά. Προέρχεται από αυτό που είπε ακριβώς ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Preda, ότι δεν υπάρχει νοοτροπία συμβιβασμού εκ μέρους του πολιτικού συστήματος των Σκοπίων και ιδίως εκ μέρους της κυβέρνησης Gruevski, η οποία με τον τρόπο αυτό, με τον αποπροσανατολισμό του λαού της προς θέματα παρωχημένα, δηλαδή θέματα εδαφικών διεκδικήσεων που κατ'ουσίαν υποκρύπτονται κάτω από το ζήτημα της ονομασίας, θέλει να τραβήξει την προσοχή από τα τρέχοντα εσωτερικά της προβλήματα στα οποία επιδεικνύει και εντελώς αυταρχική διάθεση. Συνεπώς το ζήτημα βρίσκεται από εκείνη την πλευρά και όχι από την πλευρά της Ελλάδας".

Δείτε την παρέμβαση εδώ : https://youtu.be/sOOZHZ7MdLg 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Γραπτή δήλωση του Κώστα Χρυσόγονου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 20/5/2015


Την ανάγκη συνολικής αλλαγής πολιτικής για να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους στην Ευρώπη, τονίζει σε γραπτή του δήλωση ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, επισημαίνοντας παράλληλα τα πενιχρά μέχρι στιγμής αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Ακολουθεί το κείμενο της δήλωσης:

"Το 2013 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Τότε η ανεργία των νέων στην Ευρώπη των 28 άγγιζε το 23% περίπου. Σχεδόν 2 χρόνια μετά, τον Οκτώβριο του 2014, ο μέσος όρος της ανεργίας των νέων στην Ευρωζώνη ήταν επίσης περίπου 23%. Δηλαδή μία πρωτοβουλία στην οποία θα δώσουμε μέχρι το 2020 6 δις ευρώ έχει μέχρι στιγμής φέρει πενιχρά, αν όχι μηδαμινά, αποτελέσματα. Η ανεργία των νέων συνεχίζει να καλπάζει. Στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, πάνω από το 40% των νέων, και ειδικότερα στην Ελλάδα περίπου το 50% είναι άνεργοι. Το τραγικό αυτό φαινόμενο επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο κατά τα χρόνια της κρίσης και της λιτότητας. Αυτό δείχνει περίτρανα ότι τα μέτρα που επιβάλλουν οι κυρίαρχες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν μας βγάζουν από το αδιέξοδο, αλλά μας βυθίζουν πιο βαθιά σε αυτό. Τελικά ποιο πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον μιας Ευρώπης που διαρκώς γερνάει και που η μορφωμένη και ικανή νεολαία της μένει αναξιοποίητη; Χρειάζεται να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη με την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, που με τη σειρά της θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης". 

Η μετανάστευση δεν είναι φυσικό φαινόμενο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 20/5/2015


Την ανάγκη να προταχθεί η ισορροπία και η ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών και έτσι να ελεγθούν οι μεταναστευτικές ροές επισήμανε στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της συζήτησης για την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, τονίζοντας παράλληλα ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα έχουν συγκεκριμένες οικονομικές και πολιτικές αιτίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

"Άκουσα με ενδιαφέρον τον Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο να λέει ότι η Ευρώπη χρειάζεται την οργανωμένη και νόμιμη μετανάστευση ενός αριθμού ανθρώπων κατ΄έτος για να καλύπτεται το κενό που προκαλείται από την υπογεννητικότητα των Ευρωπαίων. Η διαπίστωσή σας καθεαυτή είναι σωστή. Ωστόσο ούτε η υπογεννητικότητα ούτε τα μεταναστευτικά ρεύματα είναι φυσικά φαινόμενα. Και τα δύο είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Την υπογεννητικότητα την προκαλούν οι λανθασμένες μισθολογικές, φορολογικές και ασφαλιστικές πολιτικές, που δεν επιβραβεύουν όπως θα όφειλαν τη γέννηση παιδιών και δεν προστατεύουν επαρκώς τη μητρότητα. Και τα μεταναστευτικά ρεύματα τα προκαλούν οι άνισοι όροι ανταλλαγής που καταδικάζουν στη φτώχεια τις χώρες της καπιταλιστικής περιφέρειας και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου οι οποίες συμβάλουν στην πρόκληση χάους και εμφυλιοπολεμικών καταστάσεων στις ίδιες αυτές χώρες. Και βέβαια όλες αυτές οι πολιτικές έχουν κοινό παρονομαστή ότι υποκινούνται από το ίδιο κίνητρο, δηλαδή την εξασφάλιση μεγαλύτερων κερδών για το κεφάλαιο. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και να δώσουμε προτεραιότητα στην ισορροπία και την ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών και όχι στο χρήμα".

Δείτε την παρέμβαση εδώ : https://youtu.be/_WsSLOWjWMQ 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για την μετανάστευση

Φάρσα η τουρκική υποψηφιότητα για ένταξη στην ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 20/5/2015


Έκθεση οπισθοδρόμησης και όχι προόδου θα έπρεπε να ονομάζεται το κείμενο που συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου όπως τόνισε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. Παραπέρα χαρακτήρισε την τουρκική υποψηφιότητα φάρσα ενόψει της επιδείνωσης που παρατηρείται στην κατάσταση στη γείτονα χώρα.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

"Αυτό που συζητούμε σήμερα κακώς επιγράφεται "Έκθεση Προόδου της Τουρκίας" ως υποψήφιας για ένταξη χώρας. "Έκθεση Οπισθοδρόμησης" θα έπρεπε να ονομάζεται γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Μία κυβέρνηση όπως η τουρκική, που απαντάει στις κατηγορίες για διαφθορά στελεχών της απολύοντας τους αρμόδιους δικαστές και εισαγγελείς και απαγορεύοντας προσωρινά το Youtube και το Twitter, προφανώς δεν σέβεται ούτε το κράτος δικαίου ούτε την ελευθερία της έκφρασης. Μια κοινωνία όπως η τουρκική, όπου ανήλικα κορίτσια υποχρεώνονται σε γάμο παρά τη θέλησή τους από τους συγγενείς τους προφανώς δε σέβεται την ισότητα των φύλων. Μια χώρα όπως η Τουρκία, που κατέχει στρατιωτικά μέρος της επικράτειας άλλου κράτους, δηλαδή της Κύπρου, και διεξάγει παράνομες έρευνες στην υφαλοκρηπίδα του, και ακόμη αμφισβητεί τις υφιστάμενες διεθνείς συνθήκες και την ελληνική κυριαρχία σε αριθμό νησιών του Αιγαίου, προφανώς δε σέβεται το διεθνές δίκαιο. Η τουρκική υποψηφιότητα για ένταξη στην Ένωση είναι μια φάρσα".

Δείτε την παρέμβαση εδώ : https://youtu.be/saxoBjK5faY 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για το σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για το σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 20/5/2015


Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία πλευρά διακηρύττει την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και από την άλλη πλευρά επιβάλλει πολιτικές αυστηρής λιτότητας που πλήττουν βάναυσα τα δικαιώματα και τις προοπτικές των ατόμων αυτών υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος με παρέμβασή του χθες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο συζήτησης για την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

"Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η απόσταση λόγων και πράξεων είναι χαώδης. Ακούσαμε σήμερα μεγάλα λόγια από την Επιτροπή για την πρόθεσή της να προωθήσει την προστασία ατόμων με αναπηρίες. Στην πραγματικότητα οι πολιτικές λιτότητας που υπηρετεί η Επιτροπή και επιβάλει με θρησκευτικό φανατισμό ιδίως στις μνημονιακές χώρες πλήττουν βάναυσα τα άτομα με αναπηρία. Ενδεικτικά στην Ελλάδα τα άτομα με αναπηρία βίωσαν δραστικές περικοπές μισθών και συντάξεων, δυσβάστακτες αυξήσεις φόρων, και δραματική υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Πολλές δεκάδες χιλιάδες υφίστανται πολύμηνες καθυστερήσεις εξέτασης στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας που προκαλούν πρόβλημα επιβίωσης σε όσους ζουν αποκλειστικά με προνοιακές παροχές. Από τον "Πίνακα Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων" λείπουν ανίατες ασθένειες όπως διαβήτης, αιμορροφιλία, οροθετικοί". Ο νέος "Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας" μειώνει προνοιακά βοηθήματα στο μισό. Το πλαφόν συνταγογράφησης επιβαρύνει τους χρονίως πάσχοντες με δυσβάσταχτες ίδιες δαπάνες. Οι καρκινοπαθείς επωμίζονται τεράστιο κόστος συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις, ενώ η κατάστασή τους επιδεινώνεται από εξοντωτικές λίστες αναμονής για θεραπεία. Σας ενδιαφέρει μόνο το χρήμα και όχι οι άνθρωποι."

Δείτε την παρέμβαση εδώ : https://youtu.be/H4zaDVdkwVM

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 19/5/2015


Ότι για άλλη μία φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα χωρίς να έχει τη βούληση να ανακόψει τη δημιουργία του υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος με παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο συζήτησης για την τροποποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου των πτωχεύσεων με διασυνοριακές επιπτώσεις.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

"Η συζητούμενη σήμερα τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων που διέπουν τις πτωχεύσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις δείχνει για ακόμη μία φορά ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα κατά πυροσβεστικό τρόπο, χωρίς να αναιρούμε τις αιτίες του.
Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις πτωχεύουν σήμερα γιατί η Ευρώπη έχει βυθισθεί σε στασιμότητα τα τελευταία πέντε τουλάχιστον χρόνια, και γιατί στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση δε λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα στήριξης των κοινωνιών. Είναι σαφές ότι η "συνταγή" της λιτότητας προκαλεί ύφεση, η ύφεση αποστραγγίζει τη ρευστότητα, και οι πιο αδύναμες επιχειρήσεις καταλήγουν να πτωχεύουν.
Δεν αρκεί επομένως να συζητούμε πώς θα διαχειριστούμε τις πτωχεύσεις. Πρέπει καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της πραγματικής οικονομίας με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ανάπτυξη και μέτρα τόνωσης ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων".

Δείτε την παρέμβαση εδώ : https://youtu.be/hfMClkYSfTk
 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 19/5/2015


Την επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη τόνισε με παρέμβασή του στη σχετική συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος τονίζοντας ότι αυτό που περισσότερο από όλα χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και προσήλωση στη διαφάνεια.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

"Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αποτελεί μια τεράστια πληγή για την οικονομική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελάχιστο άμεσο κόστος από το οργανωμένο έγκλημα ξεπερνάει τα 166 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σύμφωνα με εκτιμήσεις της Europol. Αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα για την ανάπτυξη, λιγότερα χρήματα για κοινωνικές παροχές και τελικά επίταση της κοινωνικής ανισότητας και αδικίας.
Γιατί λοιπόν δεν καταφέραμε να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη; Ο λόγος είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε ποτέ την απαραίτητη πολιτική βούληση να το πράξουμε.
Εκεί έγκειται η χρησιμότητα των δύο νομοθετημάτων που συζητάμε σήμερα. Οι νέες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχονται με βελτιώσεις σε σχέση με τα όσα ήδη ισχύουν. Η τήρηση αρχείων με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους-ιδιοκτήτες των νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων, που θα είναι ανοιχτά προς έλεγχο σε όσους αποδεικνύουν έννομο συμφέρον, αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την καθιέρωση ενός καθεστώτος διαφάνειας.
Χρειάζονται όμως και παραπέρα αποφασιστικά βήματα προς την κατοχύρωση της διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές. Αυτή είναι η μεγάλη και πραγματική διαρθρωτική μεταρρύθμιση που χρειαζόμαστε και όχι η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας σε όφελος του κεφαλαίου, την οποία προωθούν με κάθε τρόπο οι κυρίαρχες σήμερα στην Ένωση πολιτικές δυνάμεις".

Δείτε την παρέμβαση εδώ : https://youtu.be/zdi_byKAn58
 

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την κοινή άμυνα και ασφάλεια στην Ευρώπη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 19/5/2015


Τη διγλωσσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άλλοτε ψάχνει με το μικροσκόπιο μακρινούς κινδύνους στην κοινή της άμυνα και ασφάλεια και άλλοτε αγνοεί προφανείς απειλές σε βάρος των κρατών μελών της κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος στη συζήτηση που έλαβε χώρα σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

"Θεωρώ σκανδαλώδες το γεγονός ότι η έκθεση που συζητούμε για την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας μνημονεύει ανάμεσα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση την τρομοκρατική απειλή στο Κέρας της Αφρικής και "ξεχνάει" την κατοχή από ξένα στρατεύματα ενός μέρους του εδάφους της Ένωσης, δηλαδή της Βόρειας Κύπρου. Επίσης ξεχνά την τουρκική απειλή πολέμου σε βάρος της Ελλάδας σε περίπτωση που ασκήσει το κυριαρχικό δικαίωμά της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Υπό τέτοιες συνθήκες η δήθεν κοινή άμυνα είναι κακόγουστο αστείο. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι οι υπέρογκες αμυντικές δαπάνες Ελλάδας και Κύπρου για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής αφενός μετατρέπονται σε υπερκέρδη της αμυντικής βιομηχανίας άλλων ευρωπαϊκών κρατών και αφετέρου καταλογίζονται σε βάρος του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Σας καλώ να σταματήσετε αυτή την υποκρισία και να επιδείξετε πραγματική αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη της Ένωσης που απειλούνται από την τουρκική επιθετικότητα".

Δείτε την παρέμβαση εδώ : https://youtu.be/2PFtVtRY6f0 

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου για την κοινή άμυνα και ασφάλεια στην Ευρώπη

Ο Κώστας Χρυσόγονος στην Τηλεόραση ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας

Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την ανάγκη αναδιάρθρωσης του μη βιώσιμου δημόσιου χρέους


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 19/5/2015


Στην χθεσινή παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα τη διεθνή χρηματοδότηση της ανάπτυξης ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος υπογράμμισε την ανάγκη αναδιάρθρωσης του μη βιώσιμου δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη, και υπενθύμισε ότι δε μπορεί η Ένωση αφενός να κόπτεται για την παγκόσμια ανάπτυξη κι αφετέρου να παρακολουθεί αμήχανα την τεράστια ύφεση στο εσωτερικό της.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

"Καλωσορίζω την έμφαση με την οποία ο εισηγητής στη σημερινή συζήτηση για την ανάπτυξη σε κράτη εκτός της Ένωσης ζητά βιώσιμες λύσεις για τα προβλήματα του δημόσιου χρέους. Υπογραμμίζω την αναφορά της εισήγησης στην ανάγκη ενός σταθερού νομικού πλαισίου για την αναδιάρθρωση δημόσιων χρεών, όπου χρειάζεται, με στόχο την ελάφρυνση του χρέους και την αποφυγή μη βιώσιμης υπερχρέωσης των κρατών. Το πρόβλημα όμως δεν υφίσταται μόνο για χώρες του τρίτου κόσμου αλλά και μέσα στην ευρωζώνη, όπου πλειάδα κρατών έχουν σωρεύσει δημόσιο χρέος ανώτερο του 120% του ΑΕΠ τους, δηλαδή διπλάσιο και πλέον από το επιτρεπόμενο κατά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ανώτατο όριο. Δε μπορούμε να συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε απέναντι στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που απειλεί τα θεμέλια της Ευρώπης και να συζητούμε μόνο για τις χώρες του τρίτου κόσμου. Αφήστε κατά μέρος τις ιδεοληψίες της λιτότητας και δώστε ανάσα στις κοινωνίες".

Αναγκαία η αναδιάρθρωση του μη βιώσιμου δημόσιου χρέους

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της Δίον Τηλεόρασης

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την παραβίαση των διεθνών συμβάσεων εργασίας μέσω των μνημονίων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 18/5/2015


Μία ακόμη άρνηση απάντησης σε συγκεκριμένα και κρίσιμα ερωτήματα διαπιστώνεται μέσα από την "απάντηση" της Επιτρόπου Απασχόλησης κας Thyssen εκ μέρους της Κομισιόν στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου για την παραβίαση διεθνών συμβάσεων εργασίας μέσω των μνημονίων. Στο συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσε ο Κώστας Χρυσόγονος, κατά πόσο δηλαδή η Επιτροπή θεωρεί ότι κατά τη δράση της ως μέλους της τρόικα δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα από τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, η Κομισιόν δε δίνει καμία σαφή απάντηση. Απλώς ισχυρίζεται ότι "προωθεί ... την εφαρμογή ... των εργασιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της" και κατά τα άλλα αδιαφορεί για τις επανειλημμένες διαπιστώσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ότι με τις μνημονιακές πολιτικές -καθ'υπαγόρευση της Κομισιόν, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ- παραβιάζονται διαρκώς τα εργασιακά δικαιώματα. Ουαί υμίν Επίτροποι και Φαρισαίοι υποκριταί.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η ΕΕ θεμελιώνεται πάνω σε συγκεκριμένες αρχές, μεταξύ των οποίων και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης το άρθρο 3 παράγραφος 5 της ίδιας Συνθήκης υπόσχεται ότι η Ένωση θα συμβάλει στην αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου, στο οποίο συγκαταλέγονται και οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), που έχουν υπογραφεί και από κράτη μέλη της ΕΕ.
Ωστόσο, η ΔΟΕ έχει διαπιστώσει επανειλημμένα ότι η μνημονιακή πολιτική που επέβαλε η τρόικα, με τη συμμετοχή κατά τα 2/3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παραβιάζει κανόνες του διεθνούς εργατικού δικαίου, δεσμευτικούς για την Ελλάδα: το 2011[1] και το 2013[2] η ΔΟΕ διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώματος οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης (Σύμβαση 98), ενώ το 2013[3] και το 2014[4] διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των ελάχιστων ορίων κοινωνικής ασφάλειας (Σύμβαση 102).
Ερωτάται η Επιτροπή:
Θεωρεί η ίδια ότι, κατά τη δράση της ως μέλος της τρόικα, δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα από τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, ενόψει των άρθρων 2 και 3 παράγραφος 5 ΣΕΕ;
Αν ναι, πώς σκοπεύει να επανορθώσει τις διαπιστωμένες από τη ΔΟΕ παραβιάσεις;

Απάντηση

Η Επιτροπή προωθεί την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των επικαιροποιημένων συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) από τα κράτη μέλη και τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών και των εργασιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της. Συνεργάζεται με τη ΔΟΕ και τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, δεν ενεργεί για λογαριασμό άλλου συμβαλλόμενου μέρους των συμβάσεων της ΔΟΕ.
Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα αποσκοπεί στο να τεθούν ισχυρά θεμέλια για την κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ελλάδας. Περιλαμβάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες ορίζονται στα μνημόνια που υπογράφτηκαν μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις ιδιαίτερες προσπάθειες που γίνονται για την προστασία ομάδων με χαμηλά εισοδήματα, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και την αύξηση των προσλήψεων νέων και μακροχρόνια ανέργων.

________________________________________

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Οι οικονομικά ισχυροί της ΕΕ χρειάζεται να στηρίξουν τα ασθενέστερα κράτη-μέλη


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ένθετο της εφημερίδας Πελοπόννησος

 
Κακόβουλη δυσφήμηση της Ελλάδας και του λαού της, η οποία οφείλεται σε προφανείς σκοπιμότητες των ευρωπαϊκών ελίτ, διαπιστώνει ο Κώστας Χρυσόγονος (ΣΥΡΙΖΑ - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών) πίσω από την κριτική που δέχεται η χώρα μας. Πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να βαδίσει στο μέλλον χωρίς την Ευρώπη, και τονίζει: «Το ζήτημα δεν είναι αν μπορούμε να βαδίσουμε μόνοι μας, αλλά αν ο βηματισμός μας θα είναι καλύτερος σε συντονισμό με εκείνους των άλλων ευρωπαϊκών λαών…».

• Ο διάλογος στην Ελλάδα για την Ευρώπη που θέλουμε «καλά κραττεί». Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι το μέλλον της ΕΕ και ποια η θέση της Ελλάδας μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή «οικογένεια»;
Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή αν η Ενωση θα κατορθώσει να προχωρήσει σε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο, πράγμα που συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε και πολιτικές αναδιανομής από τα οικονομικά ισχυρότερα κράτη-μέλη προς τα ασθενέστερα (π.χ. το σημερινό ύψος του προϋπολογισμού της, περίπου 1% του συνολικού ΑΕΠ της, μπορεί να χαρακτηρισθεί επιεικώς αστείο, συγκρινόμενο με το 22% του αμερικανικού ΑΕΠ στο οποίο ανέρχεται ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός των ΗΠΑ). Αν όχι, τότε είναι πολύ πιθανό να εισέλθει σε μια φάση σταδιακής αποσύνθεσης, αφού ανέκαθεν η ενοποιητική διαδικασία λειτουργούσε με τη λογική του ποδηλάτη, δηλαδή έβρισκε ισορροπία μέσα από την κίνηση προς τα εμπρός και όχι τη στασιμότητα.

• Στο εσωτερικό της Ελλάδας καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις μια μειοψηφική άποψη που λέει «δεν χρειαζόμαστε την ΕΕ». Μπορεί η Ελλάδα να βαδίσει στο μέλλον χωρίς την Ευρώπη;
Ασφαλώς μπορεί. Ο ελληνισμός είναι ένα ιστορικό μέγεθος τριών τουλάχιστον χιλιετιών και θα επιβιώσει ούτως ή άλλως από τις σημερινές δυσκολίες, όπως επιβίωσε και από πολύ χειρότερες στο παρελθόν. Το ζήτημα δεν είναι αν μπορούμε να βαδίσουμε μόνοι μας, αλλά αν ο βηματισμός μας θα είναι καλύτερος σε συντονισμό με εκείνους των άλλων ευρωπαϊκών λαών. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει, αλλά κάτω από την προϋπόθεση ότι θα πρόκειται για μια πραγματική Ενωση, με περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της με στόχο την ευημερία των κοινωνιών συνολικά αντί για την τυφλή προσήλωση στα κέρδη των κεφαλαιαγορών.

• Η ευρωπαϊκή συνοχή δείχνει τραυματισμένη εξαιτίας της κρίσης και της ύφεσης. Μπορούν να επουλωθούν τα τραύματα και με ποιους τρόπους;
Χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια για να υπερβούμε τα διχαστικά στερεότυπα και να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συλλογική ταυτότητα. Σε θεσμικό επίπεδο πρέπει να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος και να ενδυναμωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε βάρος του Συμβουλίου.

• Πιστεύετε ότι -όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ- πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη ή χρειάζεται να αλλάξουμε και οι Ελληνες; Κι αν ναι, τι πρέπει να αλλάξουμε;
Πρέπει να αλλάξουμε σε πολλά, προτάσσοντας τη συλλογικότητα απέναντι στους ατομικούς εγωισμούς. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις κατ' οικονομία λύσεις και να επιδοθούμε σε σοβαρό μακροπρόθεσμο και ρεαλιστικό προγραμματισμό. Και πρέπει ακόμη να τερματίσουμε την υπερβολική ανοχή προς την κάθε μορφής παραβατικότητα και να γίνουμε πιο σοβαροί στην εφαρμογή κανόνων στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο.

• Η άποψη που κυκλοφορεί γενικά για την Ελλάδα δεν είναι θετική (σ.σ. με άξονα τα οικονομικά). Πιστεύετε ότι οι επικριτές μας είναι αντικειμενικοί ή οφείλεται σε στερεότυπα;
Υπάρχει κακόβουλη δυσφήμηση της χώρας και του λαού της, οφειλόμενη σε προφανείς σκοπιμότητες των ευρωπαϊκών ελίτ, που ψάχνουν έναν αποδιοπομπαίο τράγο για να επιρρίψουν τις δικές τους (κατ' ουσία) ευθύνες. Για διάφορους λόγους, η Ελλάδα είναι το εύκολο θύμα προκειμένου να προωθηθεί η ατζέντα του νεοφιλελευθερισμού. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα κατορθώσει να ανατρέψει στην πράξη το δυσμενές αυτό κλίμα.

Μεταναστευτικό

Στην παρέμβαση που έκανε ο Κ. Χρυσόγονος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αφορμή τις πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο ήταν επικριτικός. Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση που έκανε κατά την διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία δημοσιογράφων στο ΕΚ. Απευθυνόμενος στο προεδρείο του ΕΚ, κατά τη συζήτηση, δήλωσε: «Το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ στις πραγματικές του διαστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση ως ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Οι επαναλαμβανόμενες ναυτικές τραγωδίες στη Μεσόγειο προκαλούν κάθε φορά πρόσκαιρη συγκίνηση, αλλά στο τέλος αλλάζουν ελάχιστα πράγματα. Η Ενωση αφήνει σχεδόν αβοήθητα τα κράτη μέλη από όπου εισέρχονται οι μετανάστες, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα κυρίως, ενώ τα κράτη τελικού προορισμού δηλαδή τα βορειοευρωπαϊκά αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο.
Τα δέκα σημεία του σχεδίου δράσης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αποτελούν μια καθυστερημένη και περιορισμένη απάντηση πυροσβεστικού χαρακτήρα. Ποτέ δεν θα καταφέρουμε να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές αν δεν βοηθήσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση σε χώρες, όπως η Λιβύη και η Συρία, στις οποίες οι αλόγιστες επεμβάσεις ευρωπαϊκών και άλλων εξωτερικών παραγόντων έχουν συμβάλει στο να προκληθεί χάος. Προνοείν χρη, ου μετανοείν». 

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την επιμονή των θεσμών να μην αυξηθεί ο κατώτατος μισθός


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 13/05/2015


Ερώτηση για την αντίδραση των θεσμών στη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση υπέβαλε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ευρωβουλευτής, βασιζόμενος σε πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, σημείωσε πως ένας γονιός μονογονεϊκής οικογένειας με δύο παιδιά στην Ελλάδα θα έπρεπε να εργάζεται 59 ώρες εβδομαδιαίως προκειμένου να υπερβεί το κατώφλι της φτώχειας (!), κατά παράβαση του ορίου των 48 ωρών που θέτει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για τον κατώτατο μισθό, ένας γονιός μονογονεϊκής οικογένειας με δύο τέκνα που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα, θα έπρεπε να εργάζεται 59 ώρες εβδομαδιαίως προκειμένου να μην βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της φτώχειας[1], το οποίο ορίζεται στο 50% του μέσου όρου καθαρού εισοδήματος της κάθε χώρας.
Εν τούτοις, όπως συνιστά η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η εργάσιμη εβδομάδα δε θα έπρεπε να ξεπερνά τις 48 ώρες[2], ενώ τα κράτη θα έπρεπε να καταβάλουν προσπάθεια προς επίτευξη του στόχου των 40 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως[3].
Την ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, προσκρούοντας όμως στη σθεναρή αντίσταση των θεσμών, οι οποίοι πιέζουν για τη διατήρηση του στα 586 ευρώ[4].

Ερωτάται η Επιτροπή:

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των Ελλήνων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, για ποιον λόγο επιμένει στη διατήρηση του κατώτατου μισθού στα ήδη πολύ χαμηλά επίπεδα στα πλαίσια της συμμετοχής της στους θεσμούς που επιβλέπουν το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας της Ελλάδας;

________________________________________

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις δαπάνες στον τομέα της υγείας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 13/05/2015


Ερώτηση για τις περικοπές που πλήττουν τον τομέα της υγείας υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ευρωβουλευτής τόνισε πως, παρά τις έρευνες που αποδεικνύουν ότι η πρόληψη είναι πολύ πιο αποδοτική σε σχέση με τη θεραπεία, εν τούτοις μόλις το 3% των προϋπολογισμών υγείας στην Ευρώπη διατίθεται για πρόληψη και για προγράμματα δημόσιας υγείας και κάλεσε την Επιτροπή να λάβει μέτρα προς ενίσχυση του ποσοστού αυτού.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με τον οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, οι περικοπές στις δαπάνες υγείας πλήττουν ιδιαίτερα τον τομέα της πρόληψης. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή μόνο το 3% των προϋπολογισμών υγείας στην Ευρώπη διατίθενται για πρόληψη και για προγράμματα δημόσιας υγείας, σε τομείς όπως ο εμβολιασμός, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η διατροφή και η φυσική δραστηριότητα[1].
Εν τούτοις, όπως αποδεικνύουν οι σχετικές έρευνες, οι δαπάνες στον τομέα της πρόληψης είναι πολύ πιο αποδοτικές απ’ ότι οι δαπάνες για τη θεραπεία ασθενειών[2].

Ερωτάται η Επιτροπή:

Δεδομένης της αρμοδιότητας που έχει στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρόληψης των ασθενειών βάσει του άρθρου 168 τη Συνθήκης περί Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αύξηση του παραπάνω ποσοστού δαπανών στον τομέα της πρόληψης για την υγεία;
________________________________________

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Ζητούμενο η ισορροπία στα βάρη


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ «E» 11/5


Η πάροδος των πρώτων εκατό ημερών διακυβέρνησης της χώρας από τον συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιτρέπει μια αποτίμηση πεπραγμένων. Ο ύπατος κριτής βέβαια είναι ο ελληνικός λαός και αυτός φαίνεται θετικός, αφού όλες οι μετεκλογικές δημοσκοπήσεις δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα του Ιανουαρίου και διεύρυνση της διαφοράς από μια κλυδωνιζόμενη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη μάλλον προδιαγεγραμμένη πορεία προς την εξαφάνιση.

Το ζήτημα πάντως δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, που μπορεί να αλλάξουν γρήγορα, όσο η εξέλιξη των πραγματικών μεγεθών στην οικονομία και την κοινωνία. Αυτά είναι χειρότερα από ό,τι παρουσίαζε προεκλογικά η τότε συγκυβέρνηση, αφού τώρα αποδεικνύεται ότι η οικονομική «ανάπτυξη» το 2014 ήταν προϊόν δημιουργικής λογιστικής και ότι το ΑΕΠ από 182,4 δισ. ευρώ το 2013 έπεσε στα 179 δισ. το 2014, δηλ. συνεχίσθηκε η ύφεση. Οσο για το πολυθρύλητο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, εκείνο δεν βρέθηκε στο 1,5% του ΑΕΠ, όπως διαφήμιζαν οι πρώην κυβερνώντες, αλλά στο 0,4%, δηλ. πρακτικά δεν υπάρχει πλεόνασμα αλλά ισορροπία του τρόμου. Με άλλες λέξεις, το μνημονιακό πρόγραμμα "σταθεροποίησης" απέτυχε για άλλη μια χρονιά, την πέμπτη κατά σειρά από το 2010, στους στόχους του. Και όμως οι ξένοι δανειστές - εμπνευστές του προγράμματος όχι μόνο δεν πτοούνται, αλλά και φέρνουν τη νέα ελληνική κυβέρνηση αντιμέτωπη με πολλαπλούς οικονομικούς και επικοινωνιακούς εκβιασμούς, προκειμένου αυτή να υλοποιήσει το μικρότερο δυνατό μέρος της δικής της οικονομικής πολιτικής και το μεγαλύτερο των ίδιων μνημονιακών συνταγών.

Η νέα κυβέρνηση έχει αντισταθεί μέχρι στιγμής στις πιέσεις, αλλά η σκληρή διαπραγμάτευση που γίνεται αποδεικνύεται πως συνεπάγεται δυσβάστακτο παράπλευρο κόστος για την ελληνική οικονομία, ενώ πλησιάζουμε στο δημοσιονομικά κρίσιμο τρίμηνο Ιουνίου - Αυγούστου, οπότε οι προσυμφωνημένες πληρωμές προς τους ξένους δανειστές είναι τόσο υψηλές, ώστε να είναι αδύνατο να ανταποκριθούμε χωρίς νέα δανεικά από τους ίδιους. Ο διαφαινόμενος ήδη συμβιβασμός θα περιέχει αναπόφευκτα επώδυνες παραχωρήσεις, όπως νέα φορολογικά βάρη με υφεσιακές επιπτώσεις. Το ζητούμενο είναι τουλάχιστον να αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ισορροπία, με επιβάρυνση στους «έχοντες και κατέχοντες» και ελάφρυνση για τους άνεργους, χαμηλοσυνταξιούχους, νεόπτωχους κλπ. και από αυτό κυρίως θα εξαρτηθεί η ετυμηγορία της κοινωνίας για τις επιδόσεις της κυβέρνησης. 

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Αρνείται η Επιτροπή να θεσπίσει πρότυπα λειτουργίας χώρων προστατευμένης φροντίδας για παιδιά


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 07.05.2015


Η Επιτροπή αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τη θέσπιση προτύπων λειτουργίας χώρων προστατευμένης φροντίδας για παιδιά, όπως προκύπτει από απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου. Παρά την αναγνώριση του προβλήματος, η Επιτροπή αρκείται σε συστάσεις και γενικόλογες διακηρύξεις.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Η ελληνική Υπουργική Απόφαση Δ27/οικ/34481/1526 (ΦΕΚ Β΄2792/17-10-2014) σχετικά με τις Προϋποθέσεις για την Ίδρυση και τη Λειτουργία φορέων παιδικής προστασίας χώριζε τις Μονάδες Προστασίας Ανηλίκων ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που φιλοξενούνται. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν λαμβανόταν μέριμνα για αδέρφια διαφορετικής ηλικιακής ομάδας, τα οποία τοποθετούνταν σε διαφορετικές μονάδες ή για παιδιά που με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου έτους μετακινούνταν αναγκαστικά σε άλλη μονάδα. Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τη Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε χώρους προστατευμένης φροντίδας[1], που προβλέπει το δικαίωμα για τα αδέρφια να μένουν μαζί, καθώς και την ανάγκη οι χώροι διαμονής των παιδιών να παραμένουν σταθεροί. Η ως άνω υπουργική απόφαση αποσύρθηκε εσπευσμένα στις 19.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 90/19.1.2015), μετά τη θυελλώδη αντίδραση φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα[2].
Ερωτάται η Επιτροπή εάν σκοπεύει να λάβει νομοθετικά μέτρα για την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων λειτουργίας των φορέων κοινωνικής προστασίας για παιδιά, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και με το άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες εθνικές ρυθμίσεις που καταπατούν βίαια τα δικαιώματα των παιδιών.

Απάντηση της κας Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής (6.5.2015)

Τα συστήματα προστασίας παιδιών υπάγονται στην αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών. Ωστόσο, υπό το πρίσμα του στόχου του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΣΕΕ και του άρθρου 24 του Χάρτη, καθώς και της δέσμευσης για εστίαση στα παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση η οποία προβλέπεται στο θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού[3], η Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθειες για να προωθήσει διεθνή πρότυπα παρέχοντας, κατά προτεραιότητα, χρηματοδότηση για την κατάρτιση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού που απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών για τις εναλλακτικές μορφές φροντίδας των παιδιών (βλ. παραγράφους 17, 22, 37 και 62) και το Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών[4] [5]. Το 2013, στα σχέδια Coram και Irises συμμετείχαν εταίροι από την Ελλάδα[6] [7]. Οι αιτήσεις για το 2014 βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης[8].
Η αρχή της «καταλληλότητας» που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διατίθεται φάσμα εναλλακτικών επιλογών φροντίδας για να διασφαλίζεται η επιλογή συστήματος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τις περιστάσεις του παιδιού, για παράδειγμα στο γεγονός ότι τα αδέλφια πρέπει να μένουν μαζί.
Στη σύσταση της Επιτροπής του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»[9] τα κράτη μέλη καλούνται να ενισχύσουν την υποστήριξη της οικογένειας και την ποιότητα των εναλλακτικών συστημάτων, να ενισχύσουν την προστασία των παιδιών και των κοινωνικών υπηρεσιών στον τομέα της πρόληψης και να βοηθήσουν τις οικογένειες να αναπτύξουν τις γονικές δεξιότητές τους χωρίς να στιγματίζονται, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τη γονική φροντίδα μεγαλώνουν στο πλαίσιο συστήματος φροντίδας που βασίζεται σε οικογένειες υποδοχής της τοπικής κοινότητας.

________________________________________

Ο Κώστας Χρυσόγονος στο TV Επιλογές Σερρών

Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Παραδοχή της Επιτροπής της αποτυχίας του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου να προστατέψει τους ασυνόδευτους ανηλίκους


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 06.05.2015


Σε έμμεση παραδοχή της αποτυχίας του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου που εκθέτει τους ασυνόδευτους ανηλίκους σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης προέβη η Επιτροπή σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου. Ο κ. Αβραμόπουλος, απαντώντας εκ μέρους της Επιτροπής, τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων και αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε να βελτιωθούν οι υπάρχουσες δομές παροχής προστασίας.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/9/ΕΚ σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρέπει να φιλοξενούνται σε ειδικούς χώρους, κατάλληλους για ανηλίκους, εγγύηση που περιλαμβάνεται στη νέα αντίστοιχη οδηγία 2013/33/ΕΚ όπου τίθεται η γενική απαγόρευση κράτησής τους εκτός από «εξαιρετικές περιστάσεις» (άρθρο 11 παράγραφος 3).
Εν τούτοις, στην Ελλάδα η μεγάλη εισροή αιτούντων άσυλο έχει καταστήσει τις υπάρχουσες δομές φιλοξενίας μη επαρκείς, με αποτέλεσμα οι ανήλικοι να κρατούνται σε ακατάλληλα κέντρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσαν κλιμάκια του Συνηγόρου του Πολίτη[1] και του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα[2] που επισκέφθηκαν το κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας στην Αθήνα, οι συνθήκες κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων στο συγκεκριμένο χώρο δεν πληρούν ούτε στο ελάχιστο τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αφού οι ανήλικοι κρατούνται μαζί με ενήλικες, ενώ οι συνθήκες υγιεινής και οι ιατρικές υπηρεσίες είναι ανύπαρκτες.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Δεδομένου ότι τα προσωρινά μέτρα ανακούφισης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, έχουν αποδειχτεί ανεπαρκή για τη βελτίωση των συνθηκών, σε τι μόνιμες δράσεις προτίθεται να προβεί ώστε να ενισχύσει οικονομικά το ελληνικό κράτος για να μπορέσει να βελτιώσει τις συνθήκες «φιλοξενίας» των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής (5.5.2015)

Από το 2010 η Επιτροπή συνεργάζεται πολύ στενά με την Ελλάδα, παρέχοντας χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη με σκοπό τη μεταρρύθμιση των οικείων πολιτικών για το άσυλο και τη μετανάστευση, βάσει εθνικού σχεδίου δράσης. Η διαδικασία μεταρρύθμισης είχε ως αποτέλεσμα αξιοσημείωτα βήματα προόδου από την Ελλάδα, όπως τη σύσταση της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, οι οποίες ήδη λειτουργούν. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ελλάδα ώστε να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες συστημικές ελλείψεις, στο πλαίσιο του εθνικού Χάρτη πορείας για το Άσυλο-2015, ο οποίος υποβλήθηκε στο Συμβούλιο στις 12 Μαρτίου 2015.
Η Επιτροπή έχει επίγνωση των αδυναμιών του ελληνικού συστήματος παροχής ασύλου στα ασυνόδευτα ανήλικα άτομα, ιδίως μάλιστα σε όσα έχουν ζητήσει διεθνή προστασία. Σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής[3] που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο ΔΕΥ της 9ης Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή καθόρισε σειρά μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κλιμακίου για τα ασυνόδευτα ανήλικα άτομα, συγκροτούμενου από εκπροσώπους των συναρμοδίων αρχών (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ελληνική Αστυνομία, Υπηρεσία πρώτης υποδοχής, Υπηρεσία ασύλου και Υπουργείο Εργασίας). Πρέπει ωστόσο να γίνουν περισσότερα· Ειδικότερα, πρέπει να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στους χώρους διαμονής και στη δυναμικότητα των ανοικτών υποδομών υποδοχής για τους αιτούμενους διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) έχουν διατεθεί στην Ελλάδα 259 εκατομ. ευρώ. Η θέση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη: το εθνικό πρόγραμμα ΤΑΜΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση κατάλληλης υποδοχής, περίθαλψης και κατάρτισης των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και στη θέσπιση διαδικασιών προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπου εντάσσεται, μεταξύ άλλων, ένα αποτελεσματικό σύστημα κηδεμονίας.

________________________________________
[3] Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD (2014) 316 τελικό, της 6ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του ελληνικού σχεδίου δράσης για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης.