Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

Υπερψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο της έκθεσης του Κώστα Χρυσόγονου για τον έλεγχο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου το έτος 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 16.06.2018


Κατά την ψηφοφορία της 14.06.2018 στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου για το έτος 2016. Εισηγητής της εν λόγω έκθεσης στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου ήταν ο ανεξάρτητός ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. Η έκθεση υπερψηφίστηκε με ψήφους 359 υπέρ, 21 κατά και 110 παρών.
Στην έκθεση υπογραμμίζεται η ανάγκη για ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε όλα τα επίπεδα με σεβασμό στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και γενικά στις βασικές αξίες και αρχές της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, η έκθεση τονίζει ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεσμεύονται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (παρ. 31), ενώ ασκεί κριτική στο γεγονός ότι τα μνημόνια που συνάπτουν τα όργανα της ΕΕ δεν θεωρούνται ότι εμπίπτουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο (παρ. 33) με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται σε αυτά οι ανάλογες δικλείδες ασφαλείας. που προβλέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπό αυτό το πρίσμα, συνιστάται ωστόσο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι οφείλουν να σέβονται το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, ακόμα και όταν συνάπτουν συνθήκες ή συμφωνίες εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου (παρ. 52).
Η έκθεση τονίζει την ανάγκη συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη θωράκιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων (παρ. 15, 32), αλλά και την ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της χρηστής διοίκησης, της δικαιοσύνης και της συνοχής στη λειτουργία της ΕΕ (παρ. 5, 6, 15, 23, 24, 34, 41, 50, 54, 55, 59, 67). Ταυτόχρονα, καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος (παρ. 42, 43), αλλά και την προσήκουσα στήριξη των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων (παρ. 20, 23, 35, 42, 44, 63, 64, 66), την εξάλειψη της φτώχειας και γενικότερα των ανισοτήτων (13, 20, 51, 61, 63-65). Η έκθεση επισημαίνει επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί η προστασία της υγείας, της διατροφικής ασφάλειας και του περιβάλλοντος (25, 40, 41, 56-60,70), έτσι ώστε να γεφυρωθεί αποφασιστικά το υφιστάμενο έλλειμμα. 
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμούς ότι η ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και η ενδελεχής παρακολούθησή του αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία και τη διατήρηση της συνοχής του περίπλοκου ενωσιακού εγχειρήματος. Διαφορετικά τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

________________________________________
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης στα ελληνικά: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0268+0+DOC+PDF+V0//EL;
το πλήρες κείμενο της έκθεσης στο αγγλικά: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0268+0+DOC+PDF+V0//EN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου