Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη χρηματοδότηση υποδομών βιολογικού καθαρισμού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 22/06/2016


Την προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της κατασκευής υποδομών βιολογικού καθαρισμού και επεξεργασίας λυμάτων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασε με γραπτή του ερώτηση ο Κώστας Χρυσόγονος. Απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής χρησιμοποίησε στοιχεία έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει των οποίων η χρηματοδότηση προγραμμάτων της Ένωσης συνέβαλε μέχρι σήμερα στην προώθηση της συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, με ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και τους πολίτες. Παράλληλα ζήτησε τη θέση της Επιτροπής για την μέχρι τώρα πρόοδο των κρατών στον τομέα αυτό, ενώ την κάλεσε να παρουσιάσει νέες δράσεις προς υποστήριξη ανάλογων προγραμμάτων χρηματοδότησης των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης :

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια από τις βασικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μια απο τις προτεραιότητες της ενωσιακής χρηματοδότησης [1]. Τα λύματα των αστικών οικισμών μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων αλλά και του εδάφους, θέτοντας μεσοπρόθεσμα σε κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων. Ήδη το 2015 σε έκθεσή του σχετικά με τη Χρηματοδότηση σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τόνιζε πως οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2007-2013 συνέβαλαν καταλυτικά στην προώθηση της συλλογής και της επεξεργασίας λυμάτων, ενώ συνιστούσε στην Επιτροπή την εντατικοποίηση της σύνδεσης των νοικοκυριών με τα δημόσια δίκτυα αποχέτευσης [2]. Το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 απαιτεί μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από αστικά και βιομηχανικά λύματα και από τη χρήση λιπασμάτων [3].

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα πρόοδο των κρατών μελών στον τομέα επεξεργασίας λυμάτων; Θεωρεί πως έχουν μειωθεί οι άμεσοι και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τους πολίτες;
β) Ποιες νέες δράσεις σχεδιάζει ώστε να υποστηρίξει προγράμματα χρηματοδότησης της κατασκευής ή βελτίωσης των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού στα κράτη μέλη;

________________________________________
[1] Σύμφωνα με το προοίμιο του κανονισμού αριθ. 614/2007 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον.
[3] Απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου