Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Την ανάγκη χρηματοδότησης της αντικατάστασης συσκευών ραδιοεπικοινωνίας σε αεροσκάφη αναγνωρίζει η Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 17/06/2016


Την ανάγκη παροχής κονδυλίων προς υποστήριξη της διαδικασίας αντικατάστασης συσκευών ασυρμάτων σε ευρωπαϊκά αεροσκάφη επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής χρησιμοποιώντας στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Συλλόγων Ιδιοκτητών και Πιλότων Αεροσκαφών (ΙΑΟΡΑ) είχε τονίσει το οικονομικό πλήγμα που δέχθηκαν χιλιάδες ιδιοκτήτες αεροσκαφών στην Ευρώπη λόγω της υποχρέωσης αντικατάστασης συσκευών ασυρμάτων μέχρι το τέλος του 2017, ζητώντας την παροχή κονδυλίων προς υποστήριξή τους. Στην απάντησή της η Επίτροπος Bulc τόνισε την αναγκαιότητα αντικατάστασης των παλαιότερων συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, ενώ αναφέρθηκε παράλληλα στη χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για το 2015, χωρίς πάντως να εγγυάται την κάλυψη των αναγκών και χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ειδικότερο πλάνο μέχρι το 2017.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι συνεχείς και επηρεάζουν άμεσα αρκετούς τομείς της κοινωνίας μας, προέκυψε το ζήτημα αντικατάστασης συγκεκριμένου τύπου συσκευών ασυρμάτων αεροσκαφών με σταθμούς νέας τεχνολογίας τύπου 8.33 KHZ με χρονικό ορίζοντα τα τέλη του 2017 [1]. Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Συλλόγων Ιδιοκτητών και Πιλότων Αεροσκαφών (IAOPA) [2], το γεγονός αυτό πρόκειται να επηρεάσει περίπου 50 χιλιάδες αεροσκάφη πανευρωπαϊκά, κάτι που θα δημιουργήσει και την ανάλογη ανάγκη κάλυψης των εξόδων από τους ιδιοκτήτες τους. Καθώς η αντικατάσταση των εξαρτημάτων αυτών δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας δυσλειτουργίας, ενώ παράλληλα δεν προκύπτει οποιοδήποτε όφελος για τους ιδιοκτήτες, υπάρχει πάντοτε πιθανότητα καθυστερημένης ανταπόκρισης και άρνησης αντικατάστασης των εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων επικοινωνίας ή άλλων κινδύνων.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Είναι ενήμερη για τους λόγους που οδηγούν στην ανάγκη αντικατάστασης των ασυρμάτων αεροσκαφών;
2. Σχεδιάζει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της IAOPA και να απελευθερώσει κονδύλια χρηματοδότησης των απαραίτητων εργασιών αντικατάστασης των εξοπλισμών;


Απάντηση της κας Bulc
εξ ονόματος της Επιτροπής (16.6.2016)

1. Η Επιτροπή έχει επίγνωση της ανάγκης για τροποποίηση ή αντικατάσταση παλαιότερων συσκευών ραδιοεπικοινωνίας· η ανάγκη αυτή αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1079/2012 για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 657/2013. Οι εν λόγω κανονισμοί αποσκοπούν στην αύξηση της χωρητικότητας για επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και στη μείωση των λειτουργικών περιορισμών του τμήματος του ραδιοφάσματος για την αεροπορία, με εγγύτερη διαπόσταση των φωνητικών καναλιών. Στους εν λόγω κανονισμούς καθορίζονται απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ανεξαρτήτως της λειτουργίας τους - πολιτικής, στρατιωτικής, εμπορικής, επιχειρηματικής.
2. Η κοινότητα της Γενικής Αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Συμβουλίου Ενώσεων Ιδιοκτητών Αεροσκαφών και Πιλότων/International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations (IAOPA)) ήταν ο στόχος του τελευταίου γύρου χρηματοδοτικής στήριξης που διατέθηκε από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ο οποίος ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2015, για την παροχή βοήθειας στους χρήστες του εναερίου χώρου προς εκπλήρωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Οι αιτήσεις στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης αξιολογούνται με ανεξάρτητη διαδικασία. Επιπλέον, το 2015, η Επιτροπή ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Γενικής Αεροπορίας σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης που επρόκειτο να διατεθεί από τον CEF στα τέλη του 2015. Στο πλαίσιο της διαδικασίας CEF υποβλήθηκε τουλάχιστον μία από κοινού αίτηση στον εν λόγω τομέα.

________________________________________
[3] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» , την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010, Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129–171. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου