Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Ανεπαρκής απάντηση της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη παροχής κονδυλίων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30/06/2016


Με ανεπαρκή στοιχεία ανταποκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με την ανάγκη παροχής επιπλέον κονδυλίων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Αναφερόμενος στην έκτακτη χρηματική υποστήριξη του έργου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο Ευρωβουλευτής είχε τονίσει πως μόνη η διοχέτευση κονδυλίων προς τις οργανώσεις αυτές δεν αρκεί και είναι απαραίτητη η παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας των κρατών να υποστηρίξουν ανάλογες δράσεις, καλώντας την Επιτροπή να παρουσιάσει τα σχέδιά της για την παροχή κονδυλίων στα κράτη-μέλη. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Στυλιανίδης αναγνώρισε την ανάγκη στήριξης των κρατών μελών και υπενθύμισε μια σειρά από δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, αλλά δεν παρουσίασε κανένα σχέδιο για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Η πρόσφατη υιοθέτηση του μέτρου παροχής έκτακτης χρηματικής βοήθειας προς υποστήριξη του έργου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο πλαίσιο των δυσλειτουργιών που προκύπτουν από το προσφυγικό ζήτημα και με στόχο τη καλύτερη αντιμετώπιση του, αποτέλεσε ένα θετικό βήμα από τη πλευρά των αρμόδιων οργάνων της Ευρώπης [1]. Το μέτρο αυτό, συνολικού ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα μέχρι το 2018, μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στην υποστήριξη περιοχών που πλήττονται άμεσα [2]. Εντούτοις η διοχέτευση κονδυλίων μόνο προς ανθρωπιστικές οργανώσεις, χωρίς την παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας των κρατών να υποστηρίξουν ή και να ορίσουν τις απαιτούμενες δράσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία τις προσπάθειες που πρόκειται να γίνουν. Καθίσταται επομένως προφανής η ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης των κρατών μελών της Ένωσης, πάντοτε υπό το ίδιο νομικό και διοικητικό πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε αυτά να διατηρήσουν τη δυνατότητα συνδρομής και συνεργασίας με τις αρμόδιες οργανώσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:
 • Αναγνωρίζει την ανάγκη παράλληλης υποστήριξης όσων κρατών μελών αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα λόγω του προσφυγικού ζητήματος;
• Σχεδιάζει την παροχή ανάλογων κονδυλίων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης προς τα κράτη μέλη της Ένωσης;


Απάντηση του κ. Στυλιανίδη
εξ ονόματος της Επιτροπής (29.6.2016)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να στηρίξει τα κράτη μέλη και ήδη παρέχει οικονομική ενίσχυση προς τα κράτη μέλη στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας.
Με στόχο την προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών καθώς και την εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη μιας κοινής ενωσιακής προσέγγισης για το άσυλο και τη μετανάστευση, δημιουργήθηκε το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 'Ένταξης (ΤΑΜΕ) για την περίοδο 2014-2020, με συνολικά κονδύλια ύψους 3,1 δισ. ευρώ.
Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) δημιουργήθηκε για την περίοδο 2014-2020 με συνολικά κονδύλια ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Το ΤΕΑ θα προωθήσει την εφαρμογή της στρατηγικής για την εσωτερική ασφάλεια, τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.
Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των ποσών θα διοχετευθεί μέσω επιμερισμένης διαχείρισης. Τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν τα πολυετή Εθνικά Προγράμματα, που αφορούν ολόκληρη την περίοδο 2014-2020. Η κατάρτιση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εν λόγω προγραμμάτων έχει εξασφαλιστεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
Ποσό 509 εκατ. ευρώ έχει ήδη χορηγηθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για το διάστημα 2014-2020 (249,5 εκατ. ευρώ από το ΤΑΜΕ και 214,7 εκατ. ευρώ από το ΤΕΑ) Επιπλέον, από τις αρχές του 2015 η Επιτροπή έχει χορηγήσει 237 εκατ. ευρώ βοήθεια έκτακτης ανάγκης από το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ προς υποστήριξη των ελληνικών αρχών καθώς και των διεθνών οργανισμών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Το πρώτο μέρος των 700 εκατ. ευρώ της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο μέλος, διοχετεύεται μέσω των ανθρωπιστικών εταίρων στην Ελλάδα, βάσει του κανονισμού σχετικά με τη στήριξη έκτακτης ανάγκης [3] ο οποίος, μεταξύ άλλων, απαιτεί την παροχή υποστήριξης «σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με το πληγέν κράτος μέλος».

________________________________________
[3] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου