Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Αδιαφορία για το περιβάλλον

Την προκλητική αδιαφορία της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος επέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της σε ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλη Γλέζου και Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική. Παρά το γεγονός ότι θεμελιώδης αρχή του ενωσιακού δικαίου του περιβάλλοντος υποτίθεται πως είναι η πρόληψη, η Επιτροπή δηλώνει ότι αναμένει να συντελεστεί πρώτα η οικολογική καταστροφή για να εκτιμήσει στη συνέχεια τις διαστάσεις της (!). 
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:


Ερώτηση
"Θέμα:        Η "Ελληνικός Χρυσός ΑΕ" επιβαρύνει το οικοσύστημα της Χαλκιδικής
Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» θεσμοθετήθηκε για να συμβάλει στην προστασία της βιοποικιλότητας στα κράτη μέλη όπου αυτή εφαρμόζεται. Τα μέτρα της εν λόγω οδηγίας αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες.
Στην περίπτωση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», ένα τμήμα του έργου βρίσκεται στην περιοχή του δικτύου NATURA 2000, ενώ άλλες δύο προστατευόμενες περιοχές βρίσκονται σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από το έργο.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.      Θα προβεί σε πλήρη απαγόρευση χρήσης του κυανίου για να σωθεί το περιβάλλον;
2.      Θα ζητηθούν στοιχεία για ενέργειες και παραλείψεις; Γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες οι οποίες πλήττονται εξαιτίας των δραστηριοτήτων της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», όπως απαιτεί η παραπάνω οδηγία;"

Απάντηση
"Όσον αφορά την απαγόρευση της χρήσης κυανίου, η Επιτροπή επιθυμεί να παραπέμψει τους κ. βουλευτές στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-6197/2012 που υποβλήθηκε από τις κ. Hassi και Pietikäinen.

Όσον αφορά τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που είναι πιθανό να επηρεαστούν από τις εν λόγω εξορυκτικές δραστηριότητες, οι ελληνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της υποβάθμισης των περιοχών αυτών και ότι όλες οι άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. Η Επιτροπή μπορεί να παρεμβαίνει μόνον εφόσον υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία για πράξεις ή παραλείψεις που υποδεικνύουν παραβίαση των διατάξεων αυτών και μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση μη συμμόρφωσης."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου