Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Ομαδικές απολύσεις και επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

Πανηγυρική επιβεβαίωση της νεοαποικιακής νοοτροπίας με την οποία αντιμετωπίζει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί η σημερινή απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων κ. Μοσκοβισί σε ερώτηση που είχε υποβάλει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονος σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις και το ΕΚΑΣ. Ο κ. Μοσκοβισί ισχυρίζεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης δεν βρίσκει εφαρμογή σε σχέση με τα μνημόνια, δηλαδή ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν θεμελιώδη δικαιώματα απέναντι στη μνημονιακή λαίλαπα. Πρόκειται για επανέκδοση της κλασικής (γερμανικής προέλευσης) αποικιοκρατικής θεωρίας τους 19ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία η αποικία (στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα) είναι μέρος της μητρόπολης μόνο από διεθνοδικαιϊκή και όχι από συνταγματική άποψη, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της να στερείται των συναφών θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007778/2014 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Θέμα:         Ομαδικές απολύσεις και επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

Η τρόικα των δανειστών της Ελλάδας, της οποίας τα δύο τρίτα αποτελούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πιέζει την Ελλάδα για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και κατάργηση του επιδόματος κοινωνικής αλλεγγύης (ΕΚΑΣ) εκατοντάδων χιλιάδων χαμηλοσυνταξιούχων.
Οι ομαδικές απολύσεις, όμως, ρυθμίζονται από την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 225, 12.8.98, σ. 16-20), η οποία προβλέπει υποχρέωση του εργοδότη για ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σε αντιστοιχία με το άρθρο 27 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση εντός της επιχείρησης). Το δε επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης των χαμηλοσυνταξιούχων συνδέεται άμεσα με την κοινωνική προστασία του ήδη ευάλωτου γήρατος, όπως επιτάσσει το άρθρο 34 παράγραφος 1 του Χάρτη.
Ερωτάται η Επιτροπή:
–     Γιατί επιβάλλονται στην Ελλάδα, μετά από τέσσερα χρόνια κρίσης και λιτότητας, αντικοινωνικά μέτρα που επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο τη θέση των εργαζομένων και των συνταξιούχων;
–     Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι εκπρόσωποι της τρόικας θα σταματήσουν να ζητούν από την Ελλάδα μέτρα που αντίκεινται στις διεθνείς υποχρεώσεις της σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων;

EL E-007535/2014
E-007778/2014
Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
(1.12.2014)

Το πρόγραμμα προσαρμογής για την Ελλάδα αποτελεί ένα συνεκτικό βραχυπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο θεματολόγιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα αποσκοπούν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος, την απλούστευσή του, τη βελτίωση της διαφάνειας και την αύξηση της δικαιοσύνης. Έχουν σχεδιαστεί μεταρρυθμίσεις για να μετριαστεί το βάρος της προσαρμογής για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Εργασιακές μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των προσλήψεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής της αγοράς εργασίας ώστε να περιοριστούν οι απώλειες θέσεων απασχόλησης. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις και το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας στηρίζουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η Επιτροπή αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν ανώτερα επίπεδα προστασίας στο πλαίσιο των εθνικών τους νομοθεσιών σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ[1].

Η Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κεκτημένου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της συνοχής του ΜΣ[2] με τη νομοθεσία της ΕΕ. Μέχρι σήμερα, δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση του δικαίου της ΕΕ προκύπτουσα από την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του προγράμματος.

Το ΜΣ δεν αποτελεί πράξη της ΕΕ αλλά μέσο που συμφωνήθηκε διμερώς μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της. Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο, κατά την εφαρμογή μέτρων στο πλαίσιο μιας τέτοιας διακυβερνητικής ρύθμισης, οι αρχές του οικείου κράτους μέλους δεν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ[3]. Ως εκ τούτου, ο Χάρτης δεν είναι εφαρμοστέος στην παρούσα περίπτωση, δεδομένου ότι οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Σε θέματα που δεν εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

________________________________________
[1]     Οδηγία 92/56/ΕΚ που καταργήθηκε από την οδηγία 98/59/ΕΚ.
[2]     Μνημόνιο συμφωνίας
[3]     Βλ., κατ’ αναλογία, διάταξη του Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 2014, υπόθεση C-264/12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62012CO0264

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου