Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Καθυστερημένη και ελλιπής απάντηση του Συμβουλίου σχετικά με την ανταπόκριση των κρατών μελών στη μετεγκατάσταση προσφύγων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 15/04/2016


Με πρωτοφανή καθυστέρηση και ελλιπείς θέσεις απάντησε το Συμβούλιο σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τη μηδαμινή ανταπόκριση των κρατών-μελών της Ένωσης στη μετεγκατάσταση προσφύγων. Στην ερώτηση που είχε καταθέσει τον περασμένο Δεκέμβριο ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει της οποίας τα στοιχεία φανερώνουν απροθυμία των κρατών να συμβάλουν στη μετεγκατάσταση προσφύγων, πάρα τις αμείωτες ροές που παρατηρούνται. Παράλληλα ζητούσε ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν. Σε απάντηση που δόθηκε μετά από 4 μήνες, το Συμβούλιο αρκέστηκε να αναφερθεί στις εκκλήσεις που έχει κάνει ως προς την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, ενώ επιχείρησε να εστιάσει στην ανάγκη βελτίωσης της λειτουργικότητας των κέντρων υποδοχής. Παράλληλα αναφέρθηκε σε παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα αλλά και τη πρόσληψη επιπλέον υπαλλήλων του FRONTEX και της Ευρωπολ, χωρίς όμως να παρουσιάσει οποιαδήποτε πρόταση ή πλάνο για την εφαρμογή της συμφωνίας μετεγκατάστασης.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Το Συμβούλιο, σε συνέχεια πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενέκρινε στις 14 και 22 Σεπτεμβρίου 2015 τη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων/αιτούντων άσυλο από την Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία σε άλλα κράτη μέλη. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν στα πλαίσια της αρχής της αλληλεγγύης και του πιο δίκαιου καταμερισμού των ευθυνών μεταξύ όλων των κρατών μελών, ως συνέπεια της άνευ προηγουμένου ροής αιτούντων άσυλο και της πίεσης που δέχονται οι χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις 27.11.2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο με την ανταπόκριση των κρατών μελών στη μετεγκατάσταση των προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία. Από τα στοιχεία γίνεται φανερή η απροθυμία των κρατών μελών να συμβάλουν ουσιαστικά στη μετεγκατάσταση των προσφύγων/αιτούντων άσυλο, αφού από το στόχο των 66.400 ατόμων, μόλις 30 έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα [1], ενώ οι ροές συνεχίζονται αμείωτες [2].

Ερωτάται το Συμβούλιο:
1. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για την ταχύτερη εφαρμογή των αποφάσεων για τη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων από Ιταλία και Ελλάδα;
2. Με δεδομένα τα πρώτα αποθαρρυντικά δείγματα για τη συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, τι πιθανότητες επιτυχίας έχει η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης (COM(2015) 450 τελικό);


Απάντηση (11.4.2016)

Τον Δεκέμβριο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [3] απηύθυνε έκκληση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις αποφάσεις μετεγκατάστασης που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 14 και 22 Σεπτεμβρίου 2015.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαρακτήρισε τα κέντρα πρώτης υποδοχής ως δομές υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης προσώπων.
Στις 17-18 Φεβρουαρίου 2016 [4], το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε τη σταδιακή βελτίωση, με τη βοήθεια της ΕΕ, της σύστασης και της λειτουργίας των κέντρων πρώτης υποδοχής όσον αφορά την ταυτοποίηση, την καταγραφή, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και τους ελέγχους ασφαλείας επί προσώπων και ταξιδιωτικών εγγράφων· ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, προκειμένου να καταστούν πλήρως λειτουργικά τα κέντρα πρώτης υποδοχής, να εξασφαλιστεί η πλήρης ταυτοποίηση και καταγραφή όλων των εισόδων σε ποσοστό 100% (συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών ελέγχων ασφαλείας σε ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, ιδίως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, όπως απαιτείται από το δίκαιο της ΕΕ), να εφαρμοστεί πλήρως η διαδικασία μετεγκατάστασης, να αναχαιτισθούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο και να παρασχεθούν οι σημαντικές εγκαταστάσεις υποδοχής που απαιτούνται για τη φιλοξενία των μεταναστών υπό ανθρώπινες συνθήκες μέχρι την αποσαφήνιση της κατάστασής τους.
Στη δήλωση της 7ης Μαρτίου 2016, οι αρχηγοί κρατών μελών και κυβερνήσεων συμφώνησαν πως είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης για να επιταχυνθεί αισθητά η διαδικασία μετεγκατάστασης προκειμένου να ανακουφιστεί η Ελλάδα από το βαρύ φορτίο που φέρει σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) θα απευθύνει νέα πρόσκληση για την αποστολή εθνικών εμπειρογνωμόνων προς υποστήριξη του ελληνικού συστήματος ασύλου, στην οποία όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταποκριθούν ταχέως και στο ακέραιο. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να προβλέψουν επειγόντως περισσότερες θέσεις για μετεγκατάσταση.
Συμφώνησαν επίσης πως είναι αναγκαία η παροχή περαιτέρω βοήθειας στην Ελλάδα για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των κέντρων πρώτης υποδοχής με 100% ταυτοποίηση, καταγραφή και ελέγχους ασφαλείας, καθώς και η παροχή επαρκών ικανοτήτων υποδοχής. Ο Frontex θα απευθύνει νέα πρόσκληση για εθνικούς προσκεκλημένους υπαλλήλους το συντομότερο δυνατόν, στην οποία όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταποκριθούν πλήρως το αργότερο έως την 1η Απριλίου. Η Ευρωπόλ θα προβεί στην ταχεία τοποθέτηση προσκεκλημένων υπαλλήλων σε όλα τα κέντρα πρώτης υποδοχής για την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας και τη στήριξη των ελληνικών αρχών στην καταπολέμηση των διακινητών.
Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να συζητήσουν την πρόταση της Επιτροπής για τον μηχανισμό μετεγκατάστασης λόγω κρίσης [5]. Μόλις καθοριστεί η θέση του Συμβουλίου, το ΕΚ θα ενημερωθεί μέσω της επίσημης οδού.

________________________________________
[3] EUCO 28/15
[4] EUCO 1/16
[5] 11843/15 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου