Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία της πανίδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 06/11/2015


Όλο και μεγαλύτερη προκύπτει η υποχρέωση της Ένωσης να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο και τις δράσεις προστασίας της φύσης απο τους αυξανόμενους κινδύνους. Σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κ. Χρυσόγονου για τη μείωση πληθυσμών πτηνών στη Μεσόγειο και τις δράσεις που προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή, ο Επίτροπος κ. Vella παρουσίασε, με γενικόλογο τρόπο, τις αντιδράσεις των αρμόδιων οργάνων.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, 25 εκατομμύρια πουλιά βρίσκονται κάθε χρόνο νεκρά στη Μεσόγειο[1]. Η μείωση του πληθυσμού των πουλιών που ζουν σε άγρια κατάσταση «αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως εξαιτίας των απειλητικών συνεπειών της για τη βιολογική ισορροπία»[2]. Παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου που αποσκοπεί στην προστασία των πτηνών και τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας[3], οι θάνατοι απειλούν με εξαφάνιση πολλά είδη.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Που οφείλεται, κατά τη γνώμη της, ο υψηλός αριθμός θανάτων πτηνών;
2. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να πιέσει τις εθνικές αρχές για πιο αποτελεσματική εφαρμογή του οικείου νομικού πλαισίου;
3. Το οικείο νομικό πλαίσιο είναι επαρκές για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας οικολογικής καταστροφής ή απαιτείται η αναθεώρησή του;


Απάντηση του κ. Vella
εξ ονόματος της Επιτροπής (5.11.2015)

1. Σύμφωνα με την έκθεση του 2015 σχετικά με την κατάσταση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση[4] και την τεχνική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Κατάσταση της φύσης στην ΕΕ»[5], η χρήση των έμβιων πόρων, ιδίως η θήρα και συλλογή πτηνών, καθώς και η γεωργία και η τροποποίηση των φυσικών συνθηκών είναι οι κύριες απειλές για τα πτηνά στην Ευρώπη.
2. Παρόλο που η εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για τα πτηνά[6] αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων αρχών κάθε κράτους μέλους, η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών για τα οποία διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση. Σε περιπτώσεις που συνεχίζεται η παράνομη θανάτωση ή παγίδευση πτηνών, η Επιτροπή διερευνά, μαζί με τις εθνικές αρχές, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη αυτών των πρακτικών. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εργάζεται για τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας και την εξάλειψη παράνομων πρακτικών εντός της ΕΕ.
Επιπλέον, η Επιτροπή υποστηρίζει ένα σύνολο δράσεων για την εξάλειψη της παράνομης παγίδευσης, θανάτωσης και εμπορίας πτηνών[7] σε συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βέρνης[8], τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να υποστηρίξει οικονομικά τις δραστηριότητες της νέας ομάδας δράσης (Task Force) για την παράνομη θανάτωση πτηνών στην περιφέρεια της Μεσογείου.
3. Η Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα έναν «έλεγχο καταλληλότητας» των οδηγιών για τη φύση[9], προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι εν λόγω οδηγίες ενδείκνυνται για τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας θα εξεταστεί ευρύ φάσμα θεμάτων που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία της νομοθεσίας. Η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα του κ. βουλευτή θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας, ο οποίος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

________________________________________
[2] Αιτιολογική σκέψη 3 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση)
[3] Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
[6] Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 103 της 25.4.1979

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου