Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Απάντηση της Κομισιόν σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την επισιτιστική κρίση και την κλιματική αλλαγή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες 12/12/2017


Σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σε σχέση με την παγκόσμια κρίση υποσιτισμού σε συνάφεια και με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής απάντησε η Κομισιόν. Η Κομισιόν επισήμανε ότι έχει επίγνωση της εξέλιξης της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα τροφίμων. Τόνισε μάλιστα ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία. Αυτό φαίνεται - κατά τα λεγόμενα του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ. Mimica - από το ότι αυτοί οι τομείς αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού αναπτυξιακής συνεργασίας.
Η ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων, και να μειώσει την πείνα, υποστηρίζοντας τις φτωχότερες κοινότητες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη γη, στα τρόφιμα, στο νερό, καθώς και σε καθαρή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια, και παράλληλα να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την προώθηση αγρο-οικολογικών πρακτικών και δράσεων για την προστασία του εδάφους, τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, την παύση, την πρόληψη και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών, καθώς και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων.
Συμπερασματικά, η γενικόλογη απάντηση της Επιτροπής δεν ικανοποιεί, καθώς αποσιωπά ατέλειες και εξωραΐζει ουσιώδεις αδυναμίες. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η βούληση των ευρωπαϊκών θεσμών για την αντιμετώπιση των ανωτέρω φαινομένων είναι ασθενής. Αυτό αποδεικνύεται αφενός από το γεγονός ότι τα κονδύλια που διαθέτει προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα περιορισμένα σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Αφετέρου, έρευνες καταδεικνύουν ότι η φτώχεια, ακόμη και σε αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ (όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία κ.ά.) αυξάνεται, ενώ το χάσμα κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου μεγαλώνει σταθερά και η κοινωνική αδικία εντείνεται. Απαιτούνται συνεπώς πιο αποφασιστικά μέτρα από την πλευρά της Επιτροπής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006216/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Ιδιαίτερα επικίνδυνη η παράλληλη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και των ποσοστών υποσιτισμού σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται σήμερα στον πλανήτη, ενώ οι διαδικασίες παραγωγής και εκμετάλλευσης αγροτικών προϊόντων επιβαρύνουν κατά 25% τις εκπομπές αερίων που βλάπτουν το περιβάλλον [1]. Η καταγραφή των δεδομένων αυτών δημιουργεί αντικρουόμενες τάσεις, καθώς η ανάγκη αύξησης της αγροτικής παραγωγής οφείλει να συνδυαστεί με διαφορετικές, σύγχρονες και περιβαλλοντικά αβλαβείς τεχνικές εκμετάλλευσης των εύφορων περιοχών. Το πρόβλημα αυτό μελλοντικά μπορεί να επηρεάσει εντονότερα τις περιοχές του ευρωπαϊκού νότου, που όχι μόνο αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση αλλά προβλέπεται πως θα έρθουν αντιμέτωπες με την αλλαγή του κλίματος, καλούμενες να διαχειριστούν έντονες αλλαγές στη θερμοκρασία και τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη για τα στοιχεία που παρουσιάζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα;
2. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και η υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων θα συνεχίσει να επιβαρύνει τον πλανήτη όλο και περισσότερο, ποια σχέδια υπάρχουν ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση, στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας;


EL
E-006216/2017
Απάντηση του κ. Mimica
εξ ονόματος της Επιτροπής
(12.12.2017)

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της εξέλιξης της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα τροφίμων, όπως αναφέρει ο κ. βουλευτής. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ο οποίος αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πηγή για την επισιτιστική ασφάλεια, το 2016 υπέφεραν από υποσιτισμό 815 εκατομμύρια άτομα.

Η γεωργία, η δασοκομία και άλλες μορφές χρήσης γης είναι όντως σημαντικές πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που ανέρχονται σε 20 24 % επί του συνόλου των εκπομπών [2]. Ωστόσο, η γεωργία και τα συστήματα τροφίμων βρίσκονται ταυτοχρόνως υπό αυξανόμενη πίεση, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της από την άποψη της μεταβλητότητας στην απόδοση των καλλιεργειών. Ως εκ τούτου, η γεωργία μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, ενισχύοντας την παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος μέσω βιώσιμων πρακτικών, που οδηγούν επίσης σε αυξημένη παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα.

Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού αναπτυξιακής συνεργασίας. Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων, και να μειώσει την πείνα, υποστηρίζοντας τις φτωχότερες κοινότητες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη γη, στα τρόφιμα, στο νερό, καθώς και σε καθαρή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια, και παράλληλα να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Όπως επισημαίνεται στη νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη [3], η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την προώθηση αγρο-οικολογικών πρακτικών και δράσεων για την προστασία του εδάφους [4], τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, την παύση, την πρόληψη και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών, καθώς και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, το μερίδιο των δράσεων για το κλίμα στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία αυξήθηκε από το 13 % στον κύκλο προγραμματισμού 2007–2013, στο 29 % κατά την περίοδο 2014–2015 [5].

________________________________________
[2] Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf).
[3] 2017/C 210/01.
[4] Ιδίως με την προώθηση και την εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών για τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον FAO, τον Δεκέμβριο του 2016 - http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf

Να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για επίλυση του Σκοπιανού


Η κυβερνητική αλλαγή στα Σκόπια, με την απομάκρυνση του εθνικιστή Γκρουέφσκι και το σχηματισμό σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυση του δυσχερούς ζητήματος της ονομασίας της γειτονικής μας χώρας, που εκκρεμεί εδώ και περισσότερο από 25 χρόνια.

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία.

Στις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων πρέπει να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή ονομασία, η οποία θα σηματοδοτεί κυρίως και περισσότερα απ΄όλα την παραίτηση των γειτόνων από κάθε επεκτατική βλέψη σε βάρος της Ελλάδος. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο, να διασαφηνιστεί μια και καλή και να γίνει αποδεκτό από όλους ότι τα σύνορα είναι απαραβίαστα, ότι οι συνθήκες ισχύουν και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν, ότι η Μακεδονία είναι και θα παραμείνει Ελληνική.


Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Η Προοδευτική Ενωτική Κίνηση άνοιξε το διάλογο με τους πολίτες στην Αθήνα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11/12/2017


Η Προοδευτική Ενωτική Κίνηση άνοιξε το διάλογο με τους πολίτες στην Αθήνα Μετά την πρόσφατη αποχώρηση της Σοσιαλιστικής Τάσης από το ΣΥΡΙΖΑ, που αποφασίστηκε από ηλεκτρονική ψηφοφορία 2032 μελών, δρομολογείται η μετεξέλιξη της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση με την επωνυμία Προοδευτική Ενωτική Κίνηση.
Σε συνέχεια της πετυχημένης εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος παρουσίασε τους στόχους και τις βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις της νέας Κίνησης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.
Με την ομιλία του ο Κώστας Χρυσόγονος απηύθυνε κάλεσμα σε κάθε δημοκρατικό, υπεύθυνο και προοδευτικό πολίτη να συμμετάσχει στη προσπάθεια διαμόρφωσης πολιτικής λύσης για το αδιέξοδο που έχει περιέλθει η χώρα.

Ο Κώστας Χρυσόγονος αναφερόμενος στο προγραμματικό πλαίσιο της Προοδευτικής Ενωτικής Κίνησης, επεσήμανε ακόμη μια φορά τις παθογένειες του σημερινού πολιτικού συστήματος και κάλεσε σε ριζική αναδόμηση του κράτους.
Ανέφερε χαρακτηριστικά:
Σας καλούμε να συμμετάσχετε. Σας καλούμε να συνδιαμορφώσετε με τις ιδέες σας, το νέο προγραμματικό πλαίσιο της Προοδευτικής Ενωτικής Κίνησης. Ο στόχος μας δεν είναι να αποτελέσουμε ένα ακόμα κόμμα ή κομματίδιο στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Ο στόχος μας είναι να αποτελέσουμε τον καταλύτη για τη συγκρότηση ενός μετώπου προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, που θα έχουν τη διάθεση να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στη χώρα, να αλλάξουν τα κακώς κείμενα στο πολιτικό σύστημα, να αποδομήσουμε τις πελατειακές σχέσεις και να προχωρήσουμε στην αλλαγή σελίδας, που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος, να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας.

Επίσης με ιδιαίτερη έμφαση περιέγραψε τις απειλές για τη συνοχή της κοινωνίας και για τη θέση του Ελληνισμού στις επόμενες γενιές.
Ανέφερε χαρακτηριστικά:
Ο ελληνισμός συρρικνώνεται και η χώρα αποψιλώνεται από τον γηγενή πληθυσμό της. Τίθεται θέμα επιβίωσης του ελληνισμού, στη φυσική του κοιτίδα και ιστορικής του συνέχειας.
Κλείνοντας την ομιλία του δήλωσε: Ο δρόμος είναι δύσβατος και θα είναι ασφαλώς μακρύς, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν από την μία μέρα στην άλλη, ο στόχος είναι όμως όχι μόνο ωφέλιμος αλλά και επιβεβλημένος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος / Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ, ο κ. Λουκάς Αποστολίδης / πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός, ο κ. Παντελής Οικονόμου / πρώην Υπουργός, ο κ. Πάρις Μουτσινάς / πρώην Βουλευτής, ο κ. Γιώργος Καραμπελιάς από την Κίνηση Πολιτών Άρδην και ο κ. Φωτεινός από το Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς. Επίσης με επιστολή της χαιρέτισε την εκδήλωση η ανεξάρτητη Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα. Ολόκληρες τις βασικές τοποθετήσεις από την εκδήλωση μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε βίντεο που είναι αναρτημένα στην επίσημη σελίδα του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου www.facebook.com/chrysogonos

Εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας από τον Ευρωβουλευτή Κώστα ΧρυσόγονοΑθήνα 09 Δεκεμβρίου 2017


Προοδευτική Ενωτική Κίνηση - Διάλογος με τους πολίτες


Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Η αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάννης αποτελεί διπλωματική πρόκληση


Η ευθεία αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάννης από τον κύριο Ερντογάν στη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, αποτελεί διπλωματική πρόκληση χωρίς ιστορικό προηγούμενο!

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να καταστήσει σαφές στον αγενή επισκέπτη ότι καμία διαπραγμάτευση για κανένα κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας δεν είναι νοητή και καμία συζήτηση δεν μπορεί να ξεκινήσει από τη βάση αυτή.