Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Μη ικανοποιητική απάντηση της Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου και του Στέλιου Κούλογλου για την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας οικονομικών συναλλαγών, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 25/09/2017


Απέναντι στα απογοητευτικά στοιχεία που παρέθεσαν σε γραπτή ερώτησή τους προς την Επιτροπή οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογου σε σχέση με τα εντεινόμενα φαινόμενα της αδιαφάνειας οικονομικών συναλλαγών, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς. Ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής απαντά ότι «η Επιτροπή έχει ανταποκριθεί, και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται, αποφασιστικά και αποτελεσματικά στα προβλήματα που περιγράφονται».

Στη συνέχεια γίνεται λόγος για σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρόσφατα αναλήφθηκαν από την Επιτροπή και ενσωματώθηκαν σε Οδηγίες της ΕΕ ή αναμένεται να ενσωματωθούν. Ο κ. Μoscovici αναφέρει ως τέτοιες ρυθμίσεις την πρόβλεψη για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των κρατών μελών, τη θέσπιση της δυνατότητας πρόσβασης των φορολογικών αρχών στις σχετικές πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους, αλλά και την υποχρεωτική γνωστοποίηση των ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού από ενδιαμέσους στις φορολογικές αρχές και την υποχρεωτική ανταλλαγή των κοινοποιούμενων πληροφοριών μεταξύ όλων των φορολογικών αρχών της ΕΕ.

Από την ανωτέρω απάντηση φαίνεται ότι η Επιτροπή παραβλέπει τη ζοφερή πραγματικότητα αναφορικά με τα θιγόμενα ζητήματα διαφθοράς στις οικονομικές συναλλαγές της ΕΕ. Ενώ ουσιαστικά παραδέχεται σιωπηρά τα στοιχεία που παραθέτουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές, δεν γίνεται καμία αναφορά στο σχεδιασμό ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αποφασιστική αντιμετώπιση των προαναφερόμενων φαινομένων διαφθοράς, που πλήττουν το κύρος της Ένωσης και υπονομεύουν την ευημερία των πολιτών.

Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί της Επιτροπής περί αποφασιστικής και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα εν λόγω προβλήματα είναι έωλοι και αποπροσανατολιστικοί. Οι αιτιάσεις όσων κατηγορούν ιδίως την Ελλάδα για παρόμοια φαινόμενα αποδεικνύονται ανεδαφικές και υποκριτικές.


Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004911/2017 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) και Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

Θέμα: Αδιαφάνεια οικονομικών συναλλαγών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων ερευνών, καταδεικνύονται σοβαρότατες ελλείψεις στη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών στην ΕΕ. Εκτιμάται ότι περίπου το 10% του οικονομικού πλούτου της Ευρώπης (2,6 τρισ. δολάρια) βρίσκεται σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους, υπό αδιαφανείς συνθήκες. Αυτό προκαλεί ετησίως συνολική απώλεια εσόδων στα κράτη μέλη της ΕΕ ύψους 78 δισ. δολαρίων [1]. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ ξεπλένονται κάθε χρόνο πάνω από 1,65 τρισ. ευρώ βρώμικου χρήματος με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Γερμανία να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις [2]. Υπολογίζεται μάλιστα ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα που χάνονται εξαιτίας της φοροδιαφυγής στα κράτη μέλη της ΕΕ προσεγγίζουν το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ [3]. Ακόμη, αποκαλύπτεται ότι, ιδίως οι μεγαλύτερες παγκοσμίως λογιστικές εταιρείες («The Big Four»), συμβάλλουν καίρια στην φοροαποφυγή, την κάλυψη της φοροδιαφυγής και γενικά στην οικονομική αδιαφάνεια, ενώ η εν λόγω δράση τους παραμένει στο απυρόβλητο [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
– Σχεδιάζει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά και αποτελεσματικά το παραπάνω πρόβλημα και με ποιους ακριβώς τρόπους;
-------


EL
E-004911/2017
Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (6.9.2017) 

Η Επιτροπή έχει ανταποκριθεί, και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται, αποφασιστικά και αποτελεσματικά στα προβλήματα που περιγράφονται. Η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία σε φορολογικά θέματα [5] αναθεωρήθηκε το 2014 [6] ώστε να προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των κρατών μελών. Τούτο περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προσώπων που είναι οι δικαιούχοι των εν λόγω λογαριασμών, πίσω από τις ενδιάμεσες δομές. Οι κανόνες έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του είδους των καταχρήσεων που επισημαίνεται στη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αυτό τέθηκε σε ισχύ μόλις το 2016. Οι πρώτες ανταλλαγές πληροφοριών άρχισαν την 1η Ιουλίου 2017 και θα πραγματοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Μια περαιτέρω τροποποίηση της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία [7] συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φορολογικές αρχές θα έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής [8]. Οι εν λόγω πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο θα συλλέγονται ως μέρος της πρότασης για την ενίσχυση της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [9], η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [10].

Στις 21 Ιουνίου 2017, οι πρωτοβουλίες αυτές συμπληρώθηκαν με μια πρόταση της Επιτροπής [11] για νέα αναθεώρηση της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία. Οι προτεινόμενοι κανόνες προβλέπουν την υποχρεωτική γνωστοποίηση των ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού από ενδιαμέσους στις φορολογικές αρχές και την υποχρεωτική ανταλλαγή των κοινοποιούμενων πληροφοριών μεταξύ όλων των φορολογικών αρχών της ΕΕ.

________________________________________
[2] Ibid., σ. 22 επ. (Figure 5, 5a)
[3] Ibid, σ. 37 επ. (Figure 8)
[4] Πρβλ. ενδεικτ. R. Murphy/S. N. Strausholm, The Big Four - a study of opacity, GEU/NGL, July 2017;
https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/FSI2012_BanksBig4.pdf
[5] Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1.
[6] Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1–29.
[7] Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 342 της 16.12.2016, σ. 1–3.
[8] Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, COM(2016) 451 final.
[9] Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73–117.
[10] Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ, COM(2016) 450 final
[11] Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, COM(2017) 335 final.

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Η ευρωπαϊκή διάσταση των γερμανικών εκλογών

Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΒΗΜΑ της Κυριακής 24/09


Οι σημερινές γερμανικές εκλογές προκαλούν δικαιολογημένα πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Και τούτο διότι η στρεβλή αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τον πρώτο λόγο εξακολουθούν να έχουν οι εθνικές κυβερνήσεις και όχι τα κυριολεξία ενωσιακά όργανα (Ευρωκοινοβούλιο και Επιτροπή), καταλήγει στην υπέρμετρη ενίσχυση του «ειδικού βάρους» του πληθυσμιακά και οικονομικά μεγαλύτερου κράτους, δηλ. της Γερμανίας. Συνεπώς η έκβαση των εκλογών για την γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή και η σύνθεση της κυβέρνησης που θα προκύψει μέσα από αυτές θα επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις και στα άλλα κράτη – μέλη της Ένωσης και ειδικότερα –ακόμη περισσότερο- της ευρωζώνης.

Τα προγνωστικά όμως, όπως αυτά προκύπτουν από το σύνολο των σχετικών δημοσκοπήσεων, δεν είναι ευοίωνα για την ευρωπαϊκή υπόθεση. Φαίνεται πως θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση τόσο της ακροδεξιάς («Εναλλακτική για τη Γερμανία», AfD), όσο και των Φιλελευθέρων (FDP), με αποτέλεσμα αμφότερα τα κόμματα αυτά να ξεπεράσουν το όριο του 5% του συνόλου των ψήφων και να εισέλθουν στην ομοσπονδιακή Βουλή, η οποία από τετρακομματική σήμερα (Ένωση Χριστιανοδημοκρατών/Χριστιανοκοινωνιστών, Σοσιαλδημοκράτες, Αριστερά και Πράσινοι) θα γίνει εξακομματική. Ειδικά μάλιστα οι Φιλελεύθεροι έχουν αρκετές πιθανότητες να εισέλθουν και στη νέα γερμανική κυβέρνηση.

Η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» υποστηρίζει σαφώς αντιευρωπαϊκές/εθνικιστικές θέσεις, με ισχυρή δόση ξενοφοβίας. Όμως και οι Φιλελεύθεροι, αν και παραδοσιακά παρουσιάζονταν ως κεντρώο κόμμα, τοποθετημένο στον χώρο μεταξύ της κεντροδεξιάς (Χριστιανοδημοκράτες/Χριστιανοκοινωνιστές) και της κεντροαριστεράς (Σοσιαλδημοκράτες), τα τελευταία ιδίως χρόνια έχουν διολισθήσει προς τα δεξιά και από ορισμένη οπτική γωνία φαίνονται πια να βρίσκονται δεξιότερα από τους Χριστιανοδημοκράτες. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, όπου υποστηρίζουν μια αυστηρότερη πολιτική και άρα ουσιαστικά λιγότερη αλληλεγγύη προς τις χώρες του ευρωμεσογειακού νότου, όσο όμως και για την οικονομία. Εκεί η «κόκκινη γραμμή» τους είναι η άρνησή τους να αποδεχθούν έναν κοινό προϋπολογισμό της ευρωζώνης με κάποιας μορφής δημοσιονομικές μεταβιβάσεις από τα οικονομικά ισχυρότερα προς τα ασθενέστερα κράτη-μέλη, όπως αντιθέτως επιδιώκει ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας.

Ειδικά ως προς την Ελλάδα, κοινή γραμμή AfD και FDP είναι ότι η χώρα μας πρέπει να εξοβελισθεί με κάποιον τρόπο από την ευρωζώνη και μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή θα ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν για περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Τούτο συνοδεύεται με ισχυρές δόσεις παραπληροφόρησης και αρνητικών στερεοτύπων ως προς τους Έλληνες και θα κατέληγε επί της ουσίας σε μια μεταχείριση ακόμη πιο τιμωρητική από ότι μας επιφύλαξαν οι ως σήμερα γερμανικές κυβερνήσεις. Άρα το περισσότερο που θα μπορούσαμε ρεαλιστικά να αναμένουμε από το επικείμενο εκλογικό αποτέλεσμα θα ήταν μάλλον το να μην αλλάξουν σε βάρος μας τα θεμελιώδη δεδομένα και όχι τα να βελτιωθούν αυτά.

Ανεξάρτητα πάντως από την έκβαση των σημερινών εκλογών, υπάρχουν δύο σταθερές παράμετροι του γερμανικού πολιτικού συστήματος που πρέπει να επισημανθούν. Η πρώτη είναι ότι οι γερμανικές κυβερνήσεις είναι κυβερνήσεις συνασπισμού και η δεύτερη ότι σχηματίζονται ύστερα από διαπραγμάτευση ουσίας σχετικά με τις ακολουθητέες πολιτικές και όχι μόνο παζάρι για τα υπουργικά χαρτοφυλάκια. Η απόφαση για τη συγκρότηση του κυβερνητικού συνασπισμού λαμβάνεται κάθε φορά μετά από συζήτηση και ψηφοφορία στα αρμόδιο σύμφωνα με το καταστατικό συλλογικά όργανα καθενός από τα εμπλεκόμενα κόμματα και όχι αυθαίρετα από τους αρχηγούς τους. Ίσως αυτά θα μπορούσαν να μας δώσουν τροφή για σκέψη και εδώ στην Ελλάδα.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για το σκανδαλώδες έλλειμμα δημοκρατίας στην κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 22/09/2017


Το σκανδαλώδες δημοκρατικό έλλειμμα κατά την κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Μοσκοβισί, έθιξε σε ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Χρυσόγονος. Ο Κ. Χρυσόγονος υπογράμμισε ότι οι συνέπειες εφαρμογής αυτού του προγράμματος είναι καταστροφικές για την Ελλάδα και τους πολίτες της, ενώ το ίδιο αντιβαίνει στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει, αν το πρόγραμμα αυτό είναι συμβατό με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ένωσης, αλλά και για τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει για να εξαλείψει το εν λόγω δημοκρατικό έλλειμμα ως προς τον τρόπο κατάρτισης και εφαρμογής αυτού.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Πρόσφατα ο αρμόδιος Επίτροπος για νομισματικές υποθέσεις κ. Μοσκοβισί επισήμανε ότι είναι σκάνδαλο για τις δημοκρατικές διαδικασίες το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Εξήγησε μάλιστα ότι το σκάνδαλο αυτό έγκειται στο ότι λαμβάνονται αποφάσεις για τις βασικές λεπτομέρειες της ζωής των πολιτών μιας χώρας, κεκλεισμένων των θυρών, από έναν οργανισμό (δηλ. το Eurogroup), οι εργασίες του οποίου ετοιμάζονται από τεχνοκράτες, χωρίς τον ελάχιστο έλεγχο ενός Κοινοβουλίου, χωρίς τα μέσα ενημέρωσης να γνωρίζουν πραγματικά τι λέγεται, χωρίς σταθερά κριτήρια ή μια κοινή κατευθυντήρια γραμμή [1]. Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή αυτού του προγράμματος έχει ως συνακόλουθο αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μερική απώλεια της λαϊκής και της κρατικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Παράλληλα, η άσκηση αυτής της πολιτικής έχει οδηγήσει στην ανεργία, τη φτώχεια, τη μετανάστευση σημαντικού τμήματος του ελληνικού πληθυσμού, ενώ σημαντικό τμήμα του δημόσιου πλούτου οδηγείται σε ιδιωτικοποίηση σε τιμή ευκαιρίας. Συγχρόνως, καταστρατηγούνται αρχές και αξίες της ΕΕ, όπως η δημοκρατία, ο σεβασμός στο κράτος δικαίου, αλλά και θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, όπως η αξιοπρέπεια, η υγεία και η εργασία.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Είναι σύμφωνος με τις αρχές και αξίες της ΕΕ ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και η εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος;
2) Πώς σχεδιάζει να εξαλείψει τα προαναφερόμενο σκάνδαλο και τις συνέπειες αυτού;

________________________________________

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την προστασία των πολιτών από μονοπωλιακές πρακτικές των διαδικτυακών κολοσσών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 22/09/2017


Στην ανάγκη προστασίας των πολιτών από πρακτικές που αναπτύσσουν εταιρίες-κολοσσοί του διαδικτύου αναφέρθηκε με γραπτή του ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής επεσήμανε το ύψος των κερδών που εταιρίες όπως η Google έχουν από τη διαχείριση διαδικτυακών δεδομένων σχετικών με τις συνήθειες των πολιτών και ζήτησε από την Επιτροπή να τους προστατεύσει από μονοπωλιακές πρακτικές και συναλλαγές μεταξύ των εταιριών.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο, η διαχείριση των online δεδομένων αποτελεί μια ιδιαίτερα κερδοφόρα δραστηριότητα για εταιρίες-κολοσσούς όπως η Google. Τα δεδομένα αυτά χαρακτηρίζονται μάλιστα ως «το νέο πετρέλαιο» και οι εταιρείες που τα διαχειρίζονται έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν κεφάλαια αλλά και ευαίσθητα δεδομένα πολιτών [1]. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως τα κέρδη των εταιριών αυτών (συνολικά πάνω από 25 δισ. δολάρια καθαρό κέρδος το πρώτο τρίμηνο του 2017) προκύπτουν από την καθημερινή ανάγκη χρήσης των υπηρεσιών τους από τους πολίτες της σύγχρονης εποχής. Σχεδόν κάθε δραστηριότητα στο διαδίκτυο, είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω τηλεφώνου, αφήνει ίχνη που οι διαδικτυακές υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν, κάτι που γεννά επιπλέον ανάγκη χρήσης μηχανών τεχνητής νοημοσύνης, πρόβλεψης συμπεριφοράς των καταναλωτών και αντίστοιχη «διαχείριση» των πελατών. Με τη συλλογή περισσότερων δεδομένων, μια επιχείρηση έχει περισσότερα περιθώρια βελτίωσης των προϊόντων της. Μεγάλες ομάδες δεδομένων μπορούν έτσι να λειτουργήσουν ως πολύ χρήσιμη πρώτη ύλη για τις εταιρίες, με την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά να αποτελεί το σημείο-κλειδί, αλλά τους πολίτες να βρίσκονται απροστάτευτοι από τις συναλλαγές μεταξύ των κολοσσών.

Ερωτάται η Επιτροπή :
α) Διαθέτει τις απαραίτητες δομές ανάλυσης και ελέγχου της δράσης των εταιριών αυτών;
β) Πως σκοπεύει να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά κράτη και τους πολίτες θέτοντας κανόνες απέναντι σε μονοπωλιακές πρακτικές;

________________________________________

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη μειωμένη χρήση του διαδικτύου στα κράτη του ευρωπαϊκού νότου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 21/09/2017


Τη μειωμένη χρήση του διαδικτύου στα κράτη-μέλη του ευρωπαϊκού νότου σε σχέση με εκείνα του βορρά επεσήμανε με γραπτή του ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής, χρησιμοποιώντας στοιχεία της Eurostat, τόνισε πως η πραγματικότητα αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της απόστασης που χωρίζει τα κράτη στην οικονομική δραστηριότητα αλλά και των ελλιπών υποδομών που υφίστανται και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στοχεύσει στη βελτίωση των υποδομών και στην προώθηση νέου τύπου επιχειρήσεων σε περιοχές που πλήττονται από την κρίση, όπως η Ελλάδα.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat, παρατηρούνται μέχρι και το 2016 μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό χρηστών του διαδικτύου, ανάμεσα αφενός στα κράτη της βόρειας Ευρώπης και αφετέρου στα κράτη του νότου [1]. Η πραγματικότητα αυτή είναι αποτέλεσμα οχι μόνο της απόστασης που χωρίζει τα κράτη μέλη στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις υποδομές που είναι πιο προηγμένες στα κράτη της βόρειας Ευρώπης σε σχέση με εκείνα του νότου. Παράλληλα οι αποκλίσεις που καταγράφονται αποτελούν τροχοπέδη στις προσπάθειες των νέων ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες ή να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ερωτάται η Επιτροπή:
α) Αναγνωρίζει τον συσχετισμό οικονομικής δραστηριότητας και χρήσης του διαδικτύου στην εποχή μας;
β) Αν ναι, ποιες νέες δράσεις σχεδιάζονται με στόχο τη βελτίωση των υποδομών που υφίστανται αλλά και την προώθηση νέου τύπου επιχειρήσεων σε περιοχές που πλήττονται από οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα;

________________________________________

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Αναγνωρίζει την ανάγκη ηπιότερης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 20/09/2017


Την ανάγκη ηπιότερης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στο γεγονός πως φέτος η ανθρωπότητα έφθασε νωρίτερα από ποτέ, μόλις στις 2 Αυγούστου, την ημερομηνία του έτους κατά την οποία η κατανάλωση των φυσικών πόρων ξεπερνά αυτά που ο πλανήτης μπορεί να αναπληρώσει ετησίως, ζητώντας τη θέση της Επιτροπής για την προώθηση πολιτικών ηπιότερης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Vella υπογράμμισε πως η Επιτροπή δραστηριοποιείται για τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου οι φυσικοί πόροι θα διατηρούνται στον οικονομικό κύκλο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα. Παράλληλα επεσήμανε πως η στρατηγική της ΕΕ στοχεύει στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με στοιχεία του Global Footprint Network, φέτος η ανθρωπότητα έφθασε νωρίτερα από ποτέ, μόλις στις 2 Αυγούστου, την ημερομηνία του έτους κατά την οποία η κατανάλωση των φυσικών πόρων ξεπερνάει αυτά που ο πλανήτης μπορεί να αναπληρώσει ετησίως και, μέχρι το τέλος του 2017, θα ζούμε μέσω της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων ή με τεχνητά μέσα [1]. Παράλληλα η WWF τονίζει πως αυτό το ρεκόρ μετάθεσης της μέρας εξάντλησης όλο και πιο νωρίς μέσα στον χρόνο αποδεικνύει ότι το οικολογικό χρέος της ανθρωπότητας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί βιώσιμο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται 1,7 πλανήτες τον χρόνο για να συνεχίζει να ζει με τον ίδιο τρόπο, ενώ, αν όλοι ζούσαν όπως οι Ευρωπαίοι, θα χρειαζόμασταν περίπου 3 πλανήτες. Τέλος, στην έκθεση της WWF υπογραμμίζεται πως η γη βρίσκεται στα όριά της καθώς ήδη, μεταξύ 1970 και 2012, ο παγκόσμιος πληθυσμός της πανίδας έχει μειωθεί κατά 58% [2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη για τα ανωτέρω στοιχεία; Ποιες πολιτικές προωθεί στοχεύοντας σε ηπιότερους τρόπους εκμετάλλευσης φυσικών πόρων;
2. Ποιες δράσεις ακολουθεί για την υποστήριξη και την ανανέωση των φυσικών πόρων του πλανήτη;


Απάντηση του κ. Vella
εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή γνωρίζει διάφορες προσεγγίσεις για τη μέτρηση της κατανάλωσης και της βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Η Επιτροπή δραστηριοποιείται ενεργά για τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου οι φυσικοί πόροι διατηρούνται στον οικονομικό κύκλο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα. Η δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία [3] περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την παραγωγή, την κατανάλωση, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Η Επιτροπή έχει προτείνει αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα, με φιλόδοξους στόχους ανακύκλωσης, καθώς και μέτρα για να δημιουργηθούν λειτουργικές αγορές δευτερογενών υλικών. Αυτή η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία συνδέεται στενά με την Ενεργειακή Ένωση και θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Πέραν π.χ. της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία και της νομοθεσίας για τα απόβλητα [4] και τη διαχείριση των υδάτων [5], η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα στοχεύει στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ και παγκοσμίως. Προτείνει δράσεις για την προστασία, την αποκατάσταση και την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει με κατευθύνσεις πολιτικής και χρηματοδότηση. Η ΕΕ με τα κράτη μέλη της συμμετέχει επίσης ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, ενώ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός οικονομικής βοήθειας για την παγκόσμια βιοποικιλότητα. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόοδος είναι ανεπαρκής [6]. Η διατήρηση και αναζωογόνηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας απαιτεί σημαντικές περαιτέρω προσπάθειες από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, καθώς και την πλήρη συμμετοχή και δέσμευση πολλών διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών και παγκόσμιων παραγόντων.

________________________________________
[4] Οδηγία 2008/98/ΕΚ, ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3-30.
[5] Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Υπερψήφιση της έκθεσης του Κώστα Χρυσόγονου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου το έτος 2015

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η έκθεση μου (υπ’ αριθμ. 2017/2011(ΙΝΙ)) για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου το έτος 2015 υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου με ψήφους 13 υπέρ έναντι 9 κατά [1]. Η έκθεση επιχειρεί να αποτιμήσει την κατάσταση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Παράλληλα, επισημαίνει τις αδυναμίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και προτείνει μέτρα βελτίωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδίως για την Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα λιτότητας, έχει ότι υπογραμμίζεται η υποχρέωση των θεσμών της ΕΕ να σέβονται και να τηρούν το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, όταν παράγουν δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο. Ασκείται κριτική στο γεγονός ότι τα «Μνημόνια», κατά την πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ, ακόμη κι όταν στη βάση αυτών τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν μέτρα λιτότητας, δεν θεωρούνται ως νομοθετικές πράξεις που υπάγονται στο ενωσιακό δίκαιο. Αυτό σημαίνει όμως ότι τα νομοθετήματα που απορρέουν από αυτά, στερούνται των προστατευτικών δικλείδων που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτά δεν εφαρμόζεται άμεσα η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ενωσιακού δικαίου (παρ. 26).

Τονίζεται στην έκθεση ότι αυτό έρχεται σε αντίφαση με τη γενική διαπίστωση του ΔΕΕ, ότι οι θεσμοί της ΕΕ, ακόμη και όταν δρουν ως μέλη μιας ομάδας διεθνών δανειστών (π.χ. Τρόικα), δεσμεύονται από τις Συνθήκες της ΕΕ και από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (παρ. 27). Συγχρόνως, επισημαίνεται ότι για τυχόν ευθύνες που προκύπτουν από την υλοποίηση των υποχρεώσεων που έχουν εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM), θεωρείται υπόλογος μόνο ο Μηχανισμός και όχι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που συμμετέχουν σε αυτόν (παρ. 28).

Επιπρόσθετα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη (όπως στην Ελλάδα) έχουν επιβάλλει σε αυτά υποχρεώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις αντίκεινται στους στόχους και τις αξίες τις ΕΕ, όπως αυτοί κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Σημειώνεται μάλιστα ότι, ιδίως η επιβολή ριζικών περικοπών στις δημόσιες δαπάνες ορισμένων κρατών-μελών, έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της δυνατότητας αυτών των κρατών να εφαρμόζουν προσηκόντως το ενωσιακό δίκαιο. Συγχρόνως, τονίζεται ότι αυτή η πρακτική κατατείνει σε σημαντική υποχώρηση της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, όπως τα κοινωνικά, τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και το δικαίωμα στην υγεία (παρ. 30-31, 41).

Εκτός τούτων, η έκθεση κάνει λόγο για έλλειμμα εφαρμογής των κανόνων που διέπουν το άσυλο και τη μετανάστευση από τρίτες χώρες στην ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία βάσει της σχετικής Οδηγίας 2013/33/ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο έλλειμμα εφαρμογής του μηχανισμού μετεγκατάστασης προσφύγων, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν τηρούν την εν λόγω συμφωνία, με αποτέλεσμα η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία να επωμίζονται δυσανάλογα το βάρος των μεταναστευτικών ροών από την Αφρική και την Ασία προς την Ευρώπη (παρ. 32).

Η έκθεση συστήνει, μεταξύ άλλων, την προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και των εθνικών Κοινοβουλίων, την ενίσχυση του αποφασιστικού ρόλου των Κοινοβουλίων και εν γένει της διαφάνειας και μάλιστα από τα πρώτα στάδια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, με στόχο το βέλτιστο έλεγχο της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας για την ταχεία, αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη.

Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι για πρώτη φορά υπερψηφίζεται από Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, που επισημαίνει τις δυσμενείς επιπτώσεις των μνημονιακών μέτρων λιτότητας σε κράτη-μέλη, αλλά και τον μέσω αυτών περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, για πρώτη φορά σε επίσημο κείμενο στο επίπεδο των Επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου αποτυπώνεται επίσημα κριτική για το ότι τα μνημονιακά μέτρα δεν υπάγονται στο πεδίο του ενωσιακού δικαίου, παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα επιβάλλονται από ενωσιακά όργανα, με απώτερη συνέπεια το ανεύθυνο αυτών των οργάνων για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους στο πλαίσιο κατάρτισης και εφαρμογής των Μνημονίων. Ακόμη, η Επιτροπή Νομικών θεμάτων υπερθεματίζει την κριτική σε ό,τι αφορά την ελλιπή εφαρμογή της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής νομοθεσίας και του μηχανισμού των μετεγκαταστάσεων προσώπων που υπόκεινται σε διεθνή προστασία.

Το γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αποτελεί μία πρώτη επιτυχία για την ανάδειξη των δυσμενών επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη. Απομένει ωστόσο να δούμε, αν η έκθεση υπερψηφιστεί τελικά και στην επικείμενη ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ενδεχομένως τον Οκτώβριο του 2017. Εδώ το σύνολο των ευρωομάδων, αλλά και ατομικά κάθε ευρωβουλευτής θα τεθούν προ των ευθυνών τους σε ό,τι αφορά τη στάση τους απέναντι στην βελτίωση ή μη της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και συνακόλουθα στις προοπτικές βελτίωσης της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών [2]

 ________________________________________
[1] Σημειωτέον, ότι η έκθεση υπερψηφίστηκε εκτός από την ευρωομάδα της Αριστεράς, από τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Πράσινους και έναν Πορτογάλο ευρωβουλευτή της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Ο έτερος ευρωβουλευτής της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη απείχε από την ψηφοφορία.

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Αναγκαία η διακοπή της προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 13/09/2017


Την ανάγκη διακοπής της προενταξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Τουρκία υπογράμμισε ο Κώστας Χρυσόγονος σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Ευρωβουλευτής τόνισε πως το καθεστώς Ερντογάν δεν σέβεται στοιχειώδεις δημοκρατικές αρχές, κάτι που καθιστά ανέφικτη την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Παράλληλα επεσήμανε πως η χρησιμοποίηση της προενταξιακής βοήθειας για δράσεις όπως οι επιθέσεις κατά των Κούρδων και τα βασανιστήρια κατά πολιτικών κρατουμένων, καθιστά συνένοχη την ΕΕ σε όσα διαπράττει ο Ερντογάν και οι υποτακτικοί του.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=FJ8J-U5GY_w


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας:

Κύριε Πρόεδρε, κανένα κράτος δεν επιτρέπεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν σέβεται στοιχειώδεις δημοκρατικές αρχές. Είναι προφανές σε όλους, στην αίθουσα αυτή, ότι το καθεστώς Ερντογάν απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις θεμελιώδεις αυτές αρχές. Συνεπώς, η ένταξη της Τουρκίας καθίσταται ανέφικτη και αυτό διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην απόφασή του με την οποία ζήτησε τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να διακοπεί άμεσα και η προενταξιακή χρηματοδοτική βοήθεια: 636 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το έτος 2017, πηγαίνουν στο καθεστώς Ερντογάν για να χρηματοδοτεί διάφορες δράσεις όπως οι επιθέσεις κατά των Κούρδων, τα βασανιστήρια κατά πολιτικών κρατουμένων και άλλα. Η βοήθεια αυτή πρέπει να σταματήσει, διαφορετικά υπάρχει συνενοχή της Ένωσης προς όσα διαπράττει ο κύριος Ερντογάν και οι υποτακτικοί του.