Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Με καθυστέρηση και υποσχέσεις απαντά η Επιτροπή σε ερώτηση για τα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων οδηγών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 13/05/2016


Με πρωτοφανή καθυστέρηση σχεδόν επτά μηνών απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την πρόσβαση εταιριών στα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων οδηγών. Χρησιμοποιώντας στοιχεία έρευνας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, ο Ευρωβουλευτής στα τέλη του Νοεμβρίου 2015 είχε τονίσει τον κίνδυνο έκθεσης προσωπικών δεδομένων των οδηγών προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και εξ αιτίας της έλλειψης περιορισμών και κανόνων. Στην απάντησή της η Επίτροπος Jourová αναγνώρισε τους μεγάλους κινδύνους αλλά παρότι υποσχέθηκε την εφαρμογή νέου γενικού κανονισμού, απέτυχε να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία και περιορίστηκε σε αοριστολογίες.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν συνεχώς νέες δυνατότητες στους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ η ολοένα και ευρύτερη χρήση του διαδικτύου σε πολλές περιπτώσεις διευκολύνει την καθημερινότητα τους. Ταυτόχρονα όμως, η έλλειψη κανόνων και περιορισμών θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων ατόμων [1]. Το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με τις παράπλευρες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά το χρόνο πρόσβασης ενός οχήματος στο διαδίκτυο [2]. Σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (Fédération Internationale de l’Automobile - FIA), οι κατασκευαστές των οχημάτων σε συνεργασία με τις εταιρίες επικοινωνιών, συλλέγουν στοιχεία για συμπεριφορές και προορισμούς των οδηγών, με τη πρόφαση λόγων ασφαλείας ή στατιστικών αναγκών [3]. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με εταιρείες επικοινωνιών για την παροχή στοιχείων χωρίς ή παρά τη θέληση των καταναλωτών, τότε καθίσταται προφανής η προσβολή των ατομικών τους ελευθεριών.

Ερωτάται η Επιτροπή :
1. Είναι ενήμερη για τις προσβάσεις που έχουν εταιρίες στα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων οδηγών;
2. Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μεταρρύθμισης των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ, έχει ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που πηγάζουν από τέτοιου είδους συμφωνίες ανάμεσα σε αυτοκινητοβιομηχανίες και εταιρείες επικοινωνιών;


Απάντηση της κας Jourová
εξ ονόματος της Επιτροπής

Δικαίως προβληματίζονται οι πολίτες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, π.χ. δεδομένα που σχετίζονται με την τοποθεσία, δεδομένα που συνδυάζονται με άλλα δεδομένα από άλλες πηγές και σχετικά ζητήματα δημιουργίας προφίλ. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Οι ισχύοντες κανόνες καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ [4] και την εθνική νομοθεσία εφαρμογής. Ο νέος γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, ο οποίος θα εγκριθεί τον Μάιο του 2016 και θα ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη ύστερα από μεταβατική περίοδο δύο ετών, επικαιροποιεί και εκσυγχρονίζει τους κανόνες προστασίας δεδομένων για να καλύψει και καινοτομίες της ψηφιακής εποχής, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων συσκευών (π.χ. συνδεδεμένα οχήματα) και του διαδικτύου των αντικειμένων.
Οι νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων παρέχουν στις επιχειρήσεις ευκαιρίες να εξαλείψουν την έλλειψη εμπιστοσύνης η οποία μπορεί να επηρεάσει την προσέγγιση των πολιτών απέναντι στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παροχή σαφούς και αποτελεσματικής ενημέρωσης στους πολίτες, ιδίως όσον αφορά τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα συμβάλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες ανάλυσης και στην καινοτομία. Στον νέο κανονισμό θεσπίζονται απαιτήσεις όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η παροχή πληροφοριών στους πολίτες, το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα ένστασης κατά της αυτόματης δημιουργίας προφίλ που οδηγεί σε αποφάσεις που αφορούν το άτομο και η προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό (καθώς και η ενθάρρυνση για τη χρήση ανώνυμων δεδομένων), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες διαθέτουν τον απαιτούμενο έλεγχο στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και να παρέχεται ασφάλεια δικαίου σε όλους.

________________________________________
[4] Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31-50. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου