Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016

Ικανοποιημένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις υποδομές επεξεργασίας λυμάτων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 12/08/2016


Ικανοποιημένη δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ποσοστό συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στα κράτη μέλη, μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Βασιζόμενος σε επισημάνσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν κατοικημένες περιοχές λόγω λυμάτων σε ύδατα και εδάφη, ο Ευρωβουλευτής είχε τονίσει την ανάγκη εντατικοποίησης της σύνδεσης νοικοκυριών με δίκτυα αποχέτευσης, ενώ παράλληλα ζητούσε από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα πλάνο νέων δράσεων για τη βελτίωση των σχετικών υποδομών. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Vella εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη μέχρι σήμερα συμμόρφωση των κρατών μελών στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, υπογράμμισε όμως πως η εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων εναπόκειται στα κράτη μέλη και οχι στην Επιτροπή. Παράλληλα υπενθύμισε πως η αξιοποίηση κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για επενδύσεις στον τομέα των λυμάτων, είναι πάντοτε εφικτή.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια από τις βασικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της ενωσιακής χρηματοδότησης [1]. Τα λύματα των αστικών οικισμών μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων αλλά και του εδάφους, θέτοντας μεσοπρόθεσμα σε κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων. Ήδη το 2015 σε έκθεσή του σχετικά με τη χρηματοδότηση σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τόνιζε πως οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2007-2013 συνέβαλαν καταλυτικά στην προώθηση της συλλογής και της επεξεργασίας λυμάτων, ενώ συνιστούσε στην Επιτροπή την εντατικοποίηση της σύνδεσης των νοικοκυριών με τα δημόσια δίκτυα αποχέτευσης [2]. Το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 απαιτεί μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από αστικά και βιομηχανικά λύματα και από τη χρήση λιπασμάτων [3].

Ερωτάται η Επιτροπή:
– Είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα πρόοδο των κρατών μελών στον τομέα επεξεργασίας λυμάτων; Θεωρεί πως έχουν μειωθεί οι άμεσοι και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τους πολίτες;
– Ποιες νέες δράσεις σχεδιάζει ώστε να υποστηρίξει προγράμματα χρηματοδότησης της κατασκευής ή βελτίωσης των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού στα κράτη μέλη;


Απάντηση του κ. Vella
εξ ονόματος της Επιτροπής (8.8.2016)

Όπως περιγράφηκε στην τελευταία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ [4] για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (UWWTD [5]), η συμμόρφωση εμφανίζει, σε γενικές γραμμές, θετική τάση με την πάροδο του χρόνου. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει για όλα τα κράτη μέλη, αν και η συμμόρφωση για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ πριν από το 2004 είναι υψηλότερη, δεδομένου ότι η οδηγία είναι σε ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία αποτελέσματα όσον αφορά την συμμόρφωση της ΕΕ-28 ανήλθαν σε 98 % για τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη συλλογή (άρθρο 3 της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων), και περίπου 90 % για τις απαιτήσεις δευτεροβάθμιας και αυστηρότερης επεξεργασίας (άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων).

Η σύνδεση των νοικοκυριών με τα δημόσια αποχετευτικά δίκτυα δεν ρυθμίζεται από την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Εναπόκειται στα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων εθνικών νομοθεσιών τους, να αποφασίσουν να προχωρήσουν σε σύνδεση ή, εναλλακτικά, να εφαρμόσουν μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το άρθρο 3 της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Το προαναφερθέν ποσοστό ύψους 98 % δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των λυμάτων που προέρχονται από οικισμούς με υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 3 αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και, ως εκ τούτου, κατά κανόνα, ο κίνδυνος για το περιβάλλον είναι χαμηλός. Υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004, και η Επιτροπή παρακολουθεί τις υποθέσεις μη συμμόρφωσης.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να αξιοποιήσουν τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για επενδύσεις στον τομέα των λυμάτων, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την περίοδο 2014-2020.

________________________________________
[1] Σύμφωνα με το προοίμιο του κανονισμού αριθ. 614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον
[3] Απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171)
[4] Έκθεση της Επιτροπής – Όγδοη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή (όπως απαιτείται από το άρθρο 17) της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων COM(2016)0105 final
[5] The Urban Waste Water Treatment Directive 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου