Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Ζωτικής σημασίας η προώθηση της ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 26/10/2015


Υπέρ του δέοντος καθησυχαστική εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη προώθησης της ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό προκύπτει απο απάντηση του κ. Vella, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κ. Χρυσόγονου, σχετικά με τη σημαντική απόκλιση που παρατηρήθηκε απο τους στόχους που έχουν τεθεί, τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά και τις λύσεις που προτίθεται η Επιτροπή να βρει.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Interpol και των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρώπη το 2012 κατάφερε να ανακυκλώσει μόλις το 35% των ηλεκτρονικών αποβλήτων των κατοίκων της, δηλαδή 3,2 εκατομμύρια τόνους[1], παρά την ύπαρξη της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που θέτει τον φιλόδοξο στόχο της ανακύκλωσης 85% των ηλεκτρονικών αποβλήτων ως το 2019. Οι υπόλοιποι 6,1 εκατομμύρια τόνοι εξήχθησαν, ανακυκλώθηκαν παράτυπα ή πετάχτηκαν, με καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον[2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πού οφείλεται η απόκλιση από τους στόχους που θέτει η Οδηγία 2012/19/ΕΕ;
2. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της ως άνω Οδηγίας από τα κράτη μέλη και τη σωστή ανακύκλωση των ηλεκτρονικών συσκευών;

Απάντηση του κ. Vella
εξ ονόματος της Επιτροπής (26.10.2015)

Η οδηγία 2012/19/ΕΕ[3] καθορίζει ελάχιστους στόχους για τη συλλογή και την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση και ανάκτηση, που πρέπει να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής βασίζονται στις εκθέσεις που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Eurostat. Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για το τελευταίο έτος αναφοράς 2013, 7 κράτη μέλη δεν πέτυχαν το στόχο της συλλογής 4 κιλών οικιακών αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) κατά κεφαλήν, αν και ορισμένα από αυτά πλησίασαν πολύ τον στόχο, ενώ για 7 κράτη μέλη δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία[4].
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην οδηγία, λόγω μιας σειράς παραγόντων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η ταχεία ανάπτυξη της ροής των εν λόγω αποβλήτων, η έλλειψη ευαισθητοποίησης και η ανεπαρκής κάλυψη των ΑΗΗΕ από τα καθιερωμένα συστήματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών. Οι προσπάθειες αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάκτηση πολύτιμων ουσιών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη μιας πιο κυκλικής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση του εξωτερικού κόστους για το περιβάλλον. Πολλές επιχειρήσεις έχουν καταδείξει ότι η επεξεργασία των ΑΗΗΕ, από τη στιγμή που συλλέγονται χωριστά, μπορεί να είναι κερδοφόρα.
Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων για τα ΑΗΗΕ και σχεδιάζει να δρομολογήσει το 2016 μια πρωτοβουλία προαγωγής της συμμόρφωσης για να εντοπιστούν κενά και ορθές πρακτικές.
Για να προωθήσει την ορθή επεξεργασία των ΑΗΗΕ, η Επιτροπή έδωσε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης την εντολή να αναπτύξουν πρότυπα όσον αφορά την επεξεργασία. Επιπλέον, η Επιτροπή ετοιμάζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με όρους ισοδύναμης επεξεργασίας, όταν τα ΑΗΗΕ εξάγονται εκτός της ΕΕ. Πρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, εξετάζονται στο πλαίσιο της επικείμενης δέσμης για την κυκλική οικονομία.

________________________________________
[3] Οδηγία 2012/19/ΕΕ, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ): Επίσημη Εφημερίδα L 197 της 19.7.2000, σ. 38.
[4] Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/c/portal/layout?p_l_id=664648&p_v_l_s_g_id=0 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου