Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την παραβίαση της αρχής προστασίας του περιβάλλοντος από την προηγούμενη κυβέρνηση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 10/02/2015


Γενικότητα και αοριστία χαρακτηρίζει τη χθεσινή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με την προστασία των δασών στην Ελλάδα και το ν. 4315/2014 που εισηγήθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση και ψήφισε η ελληνική Βουλή λίγο πριν τη διάλυσή της, στις 20.12.2014.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με τα άρθρα 191-193 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται στους σκοπούς της πολιτικής της Ένωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία των δασών (πρόγραμμα Natura 2000, στρατηγική της ΕΕ για τα δάση, Πράσινη Βίβλος για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ, νέα δασική στρατηγική της ΕΕ).

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στη Βουλή νομιμοποιείται αναδρομικά η καταπάτηση δασικών εκτάσεων από ιδιώτες και συγκεκριμένα οι ιδιώτες λαμβάνουν κατά χρήση τις δασικές εκτάσεις που κατέχουν παράνομα, αρκεί η καταπάτηση να έγινε πριν το 2007 και οι παραχωρούμενες εκτάσεις να χρησιμοποιηθούν για καλλιέργεια [1].

Ερωτάται η Επιτροπή:

Συνάδουν οι ανωτέρω προβλέψεις του νομοσχεδίου με το άρθρο 191 ΣΛΕΕ που επιτάσσει την επιδίωξη της διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να προλάβει την προδιαγραφόμενη παραβίαση του ενωσιακού δικαίου του περιβάλλοντος στην Ελλάδα;


Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής (9.2.2015):

Στο άρθρο 345 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται ότι οι διατάξεις των Συνθηκών δεν προδικάζουν με κανένα τρόπο τους κανόνες των κρατών μελών που διέπουν το καθεστώς της ιδιοκτησίας. Οι διατάξεις του νέου ελληνικού νόμου χρήσης γης, στην οποία αναφέρεται η ερώτηση, υπάγονται, επομένως, κατά πρώτο και κύριο λόγο στην αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως οι οδηγίες για τους οικοτόπους [2] και τα πτηνά [3], η βάση για το δίκτυο Natura 2000, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα [4] ή o κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία [5].

Η Επιτροπή αναμένει ότι οποιαδήποτε νέα νομοθεσία σχετικά με τα δάση και τη χρήση γης στην Ελλάδα θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Σημαντικοί δασικοί οικότοποι περιλαμβάνονται σε περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα. Ενώ οι κατασκευές στις εν λόγω περιοχές ουσιαστικά δεν απαγορεύονται, οι ελληνικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι διατήρησης των περιοχών και ότι οποιαδήποτε σχέδια ή έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εν λόγω περιοχές, δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητά τους, ούτε σχετικά με την κατάσταση των υδατικών συστημάτων.


[2] ΕΕ L 206 της 22.7.1992
[3] EE L 20 της 26.1.2010, σ. 7-25.
[4] ΕΕ L 327 της 22.12.2000
[5] ΕΕ L 295 της 12.11.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου