Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την προσέλκυση επενδύσεων στα οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/09/2018


Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούρκι Κατάινεν απάντησε σε γραπτή ερώτηση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου για την προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου προγράμματος επενδύσεων για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας («InvestEU»). Ο Κώστας Χρυσόγονος κάλεσε την Επιτροπή να απαντήσει, αν υπάρχουν προβλέψεις με ευνοϊκότερους όρους στις δανειοδοτήσεις και επιδοτήσεις προς όφελος των μικροεπενδυτών αλλά και των πλέον αδύναμων περιφερειών της Ένωσης, καθώς και αν υπάρχει εναλλακτικό πλάνο σε περίπτωση απόρριψης του συγκεκριμένου σχεδίου επενδύσεων, υπό το πρίσμα της συμφωνίας για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, για την περίοδο 2021-2027;
Στην απάντησή της η Επιτροπή αναφέρει ότι το σχετικό πρόγραμμα επενδύσεων σχεδιάστηκε ώστε να εξασφαλίζεται η στήριξη των επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών αγορών τους. Επομένως δεν λαμβάνεται καμία ειδική στόχευση προς τα οικονομικά αδύναμα κράτη μέλη, αλλά και τους μικροεπενδυτές . Παρά ταύτα, η Επιτροπή σημειώνει ότι προκειμένου να ενθαρρυνθεί μία πιο ισόρροπη γεωγραφική κάλυψη επενδύσεων, προτείνεται τα κράτη μέλη να μπορούν να διοχετεύουν οικειοθελώς μέρος των πόρων τους στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μέσω του εν λόγω προγράμματος, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται ιδιαίτερες περιφερειακές ανάγκες. Το γεγονός της οικειοθελούς διοχέτευσης πόρων των κρατών μελών σε αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ωστόσο ότι εκ των πραγμάτων περιορίζει την προοπτική αυξημένης εισροής επενδύσεων στις ασθενέστερες οικονομικά χώρες. Η ενίσχυση των επενδύσεων και η ενίσχυση της απασχόλησης στις πιο αδύναμες οικονομικά χώρες πάσχει και εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Απαιτούνται συνεπώς πιο αποφασιστικά βήματα για την ενίσχυση της συνοχής και την ισόρροπη ανάπτυξη στην ΕΕ.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003346/2018 (20.06.2018)
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Επιβεβλημένη η προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων στα κράτη μέλη του ευρωπαϊκού νότου

Με Δελτίο Τύπου της, στις 6 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή αναφέρθηκε στην υιοθέτηση προγράμματος επενδύσεων για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη, με την ονομασία «InvestEU» [1]. Στόχος της πρότασης είναι να συγκεντρωθούν τα πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι ήδη διαθέσιμα και να επεκταθεί το «επιτυχημένο μοντέλο» του σχεδίου Γιούνκερ, στοχεύοντας ιδιαίτερα στη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας. Παρά τη θετική στόχευση, η πραγματικότητα, ειδικά στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, είναι διαφορετική, αφού το υπάρχον πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων δεν είναι επαρκές και δεν έχει καταστεί ξεκάθαρο στην πλειοψηφία των πολιτών, με αποτέλεσμα συχνά την απουσία ενδιαφέροντος ή αδυναμία ανταπόκρισης από την πλευρά τους.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σχεδιάζονται με τη νέα αυτή πρόταση βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων; Θα υπάρχουν προβλέψεις για ευνοϊκότερους όρους στις δανειοδοτήσεις και επιδοτήσεις προς όφελος των μικροεπενδυτών αλλά και των πλέον αδύναμων περιφερειών της Ένωσης;
2. Ποιο είναι το εναλλακτικό πλάνο σε περίπτωση απόρριψης του σχεδίου, υπό το πρίσμα της συμφωνίας για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, για την περίοδο 2021-2027;

---------------------------------------------

EL
E-003346/2018
Απάντηση του Aντιπροέδρου κ. Katainen
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (13.9.2018)

Το πρόγραμμα InvestEU σχεδιάστηκε ώστε να εξασφαλίζεται η στήριξη των επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών αγορών τους. Ο βασικός του στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το Ταμείο InvestEU θα παρέχει εγγύηση της ΕΕ στους διαπιστευμένους χρηματοδοτικούς εταίρους που χρηματοδοτούν έργα σε ολόκληρη την ΕΕ σε τέσσερις τομείς πολιτικής: τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τις κοινωνικές υποδομές και τις δεξιότητες, την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, καθώς και τις βιώσιμες υποδομές. Θα είναι ένα μέσο που λειτουργεί με γνώμονα την αγορά.
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ακόμα πιο ισόρροπη γεωγραφική κάλυψη, προτείνεται — ως καινοτομία — τα κράτη μέλη να μπορούν να διοχετεύουν οικειοθελώς μέρος των πόρων τους στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μέσω του InvestEU για τη μόχλευση της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αντιμετωπίζονται ιδιαίτερες περιφερειακές ανάγκες. Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει ότι διάφοροι χρηματοδοτικοί εταίροι θα μπορούν να υλοποιούν το πρόγραμμα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την τοπική/περιφερειακή προσβασιμότητά του. Τέλος, η πρόταση προβλέπει σημαντική απλούστευση του συνδυασμού των επιχορηγήσεων από άλλα προγράμματα της ΕΕ με το Ταμείο InvestEU. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα έργα σε τομείς ή περιφέρειες που χρειάζονται το στοιχείο επιχορήγησης για να καταστούν οικονομικά βιώσιμα. Επιπλέον, ο Συμβουλευτικός Κόμβος InvestEU θα προσφέρει ολοκληρωμένη βοήθεια για την ανάπτυξη των έργων.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν τις προτάσεις της Επιτροπής με ολοκληρωμένο τρόπο και το συντομότερο δυνατόν (συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, παράγραφος 26).

________________________________________
[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου