Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Γενικόλογη απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση για την αύξηση της μερικής απασχόλησης εργαζομένων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 14/12/2016


Μια γενικόλογη απάντηση επέλεξε να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τη σταθερή αύξηση της μερικής απασχόλησης εργαζομένων. Ο Ευρωβουλευτής είχε παρουσιάσει στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οποία στο σύνολο των κρατών μελών του Οργανισμού παρατηρείται σταθερή αύξηση της μερικής απασχόλησης από το 2007 μέχρι και σήμερα. Παράλληλα επεσήμανε πως το γεγονός αυτό συμβάλλει στις πιέσεις που δέχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και σε συνδυασμό με τις πολιτικές λιτότητας που ακολουθούνται, οδηγούν σε συνεχή μείωση των επιλογών ευρέσεως σταθερής εργασίας και συνεπώς σε ανασφάλεια των πολιτών, ενώ ζήτησε τη θέση της Επιτροπής για το αν η πραγματικότητα αυτή ευνοεί την καταγραφή μειωμένων δεικτών πραγματικής ανεργίας. Στην απάντησή της η Επίτροπος Thyssen σχολίασε την αύξηση του ποσοστού απασχολούμενων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης τονίζοντας πως ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αύξηση της ακούσιας μερικής απασχόλησης, από 23,1% το 2007 σε 29,9% το 2015. Παράλληλα αναγνώρισε πως η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης μειώνει το συνολικό ποσοστό ανεργίας, αρκούμενη να αναφέρει πως η οδηγία 97/81/ΕΚ απαγορεύει τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των εργαζομένων μερικής απασχόλησης έναντι των υπολοίπων, χωρίς όμως να παρουσιάσει άλλες σκέψεις ή σχέδια προστασίας των εργαζομένων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στο σύνολο των κρατών μελών του Οργανισμού παρατηρείται σταθερή αύξηση της μερικής απασχόλησης, η οποία ανέρχεται συνολικά στο 1,1% από το 2007 μέχρι και σήμερα [1]. Η πραγματικότητα αυτή, σε συνδυασμό με τις συνεχείς πιέσεις που δέχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και τις πολιτικές αυστηρής λιτότητας που επιβάλλονται σε πολλά κράτη στο όνομα της οικονομικής ανάκαμψης, οδηγούν σε συνεχή μείωση των επιλογών ευρέσεως σταθερής εργασίας και συνεπώς σε ανασφάλεια των πολιτών.

Ερωτάται η Επιτροπή:
– Θεωρεί ότι η μερική απασχόληση αποτελεί ενδεδειγμένη οδό αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού;
– Οι εργαζόμενοι σε καθεστώς μερικής απασχόλησης μπορούν να απολαμβάνουν αντίστοιχης έκτασης δικαιώματα σε σχέση με όσους εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης;
– Η ολοένα αυξανόμενη απορρόφηση εργαζομένων σε διάφορες μορφές μερικής απασχόλησης, ευνοεί την καταγραφή μειωμένων δεικτών πραγματικής ανεργίας;


Απάντηση της κ. Thyssen
εξ ονόματος της Επιτροπής (14.12.2016)

Η μερική απασχόληση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδυάζουν την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή και διευκολύνει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των ατόμων που, υπό άλλες συνθήκες, ενδεχομένως θα αποκλείονταν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μερική απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης της εκούσιας και ακούσιας μερικής απασχόλησης) στην ΕΕ των 28 αυξήθηκε από το 18,1 % στο 20,3 % όλων των απασχολούμενων ατόμων μεταξύ του 2008 και του 2015. Μια ιδιαίτερα ανησυχητική τάση είναι η αύξηση της ακούσιας μερικής απασχόλησης, από 23,1 % το 2007 σε 29,9 % το 2015, στη συνολική μερική απασχόληση.
Η μερική απασχόληση επιλέγεται συχνότερα από γυναίκες, ως μέσο διευκόλυνσης της παροχής φροντίδας σε παιδιά ή ηλικιωμένους συγγενείς. Για να έχουν τη δυνατότητα οι γυναίκες που εργάζονται με μερική απασχόληση να αυξήσουν τις ώρες εργασίας τους εφόσον το επιθυμούν, θα πρέπει να τους παρέχεται υποστήριξη για την πρόσβαση σε υπηρεσίες μέριμνας των παιδιών και παροχής μακροχρόνιας φροντίδας. Επιπλέον, η ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας στον χώρο εργασίας πρέπει να βελτιωθεί.
Η οδηγία 97/81/ΕΚ για την εργασία μερικής απασχόλησης [2], απαγορεύει τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των εργαζομένων μερικής απασχόλησης έναντι των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εκτός κι αν ειδικοί αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν τη διαφορετική μεταχείριση.
Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία, η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης μειώνει το ποσοστό ανεργίας, εάν οι άνθρωποι μετακινούνται από την ανεργία σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Μετακινήσεις μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης δεν επηρεάζουν το ποσοστό ανεργίας.

________________________________________
[2] Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES (ΕΕ L 14 της 20.1.1998, σ. 9).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου