Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τα προσωπικά δεδομένα στο Facebook


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 14/7/2015


Την απάντησή της στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Facebook έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριών […] να επιτρέπεται μόνον εάν παρέχονται στον συγκεκριμένο [...] χρήστη σαφείς και εκτεταμένες πληροφορίες […] και ο υπεύθυνος ελέγχου των δεδομένων τού παρέχει το δικαίωμα να αρνείται την επεξεργασία αυτή. Τούτο δεν εμποδίζει οιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση [...] αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια ή η διευκόλυνση [...] μιας επικοινωνίας [...] ή που είναι αναγκαία [...] για την παροχή υπηρεσίας [...] την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης [...].» Όμως, σύμφωνα με έκθεση που συντάχθηκε από ερευνητές βελγικών πανεπιστημίων, το Facebook, του οποίου τη δημιουργία (2004) αγνοούσε η οδηγία του 2002, εγκαθιστά στους υπολογιστές των χρηστών του πληροφορίες και παρακολουθεί τη συμπεριφορά τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Η αποθήκευση των πληροφοριών δεν προϋποθέτει συγκατάθεση του χρήστη, ούτε είναι αναγκαία για διευκόλυνση επικοινωνίας ή παροχή υπηρεσίας που έχει ρητά ζητηθεί.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι σε γνώση της η πρακτική αυτή; Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά οι χρήστες του διαδικτύου; Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ζήτημα αυτό;

Απάντηση

Δυνάμει της ισχύουσας οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων[1], η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνεται μόνον εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ή εάν ισχύει κάποιος άλλος από τους ειδικούς νόμιμους λόγους που διατυπώνονται στο άρθρο 7. Η οδηγία 95/46/ΕΚ συμπληρώνεται με την οδηγία 2002/58/ΕΚ (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), όπως τροποποιήθηκε το 2009[2], η οποία αφορά ειδικά την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ορίζει ότι απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση για την αποθήκευση ή πρόσβαση στην ηλεκτρονική τερματική συσκευή φυσικού προσώπου εκτός εάν ισχύει μία από τις δύο προβλεπόμενες εξαιρέσεις.
Οι ιδιωτικές εταιρείες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτές τις νομικές υποχρεώσεις.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών, καθώς και των δικαστηρίων, έχουν την εξουσία να προβαίνουν σε έρευνες και να λαμβάνουν μέτρα δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, κατόπιν καταγγελιών για παραβίαση νομικών υποχρεώσεων, όπως έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία, με την επιφύλαξη των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών.
Τον Ιανουάριο του 2012, η Επιτροπή πρότεινε μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων με σκοπό, μεταξύ άλλων, να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων, ενισχύοντας τα δικαιώματά τους. Η μεταρρύθμιση αυτή εξετάζεται επί του παρόντος από τους νομοθέτες της Ένωσης, με σκοπό να εγκριθεί έως το τέλος του 2015. Μετά την έγκρισή της, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με έμφαση στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ατόμων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες επικοινωνίας, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.

________________________________________
[1] Άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Επίσημη Εφημερίδα L 281 της 23.11.95, σ. 31 - 50.
[2] Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου