Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και την προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 21/9/2015


Την απάντησή του στη γραπτή ερώτηση που είχε υποβάλει ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος για την κοινωνική ασφάλιση και την προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα έδωσε στη δημοσιότητα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι. Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης.

Ερώτηση

Με την υπ'αριθ. 2287/2015 απόφαση[1] της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ανώτατο διοικητικό δικαστήριο στην Ελλάδα), κρίθηκε ότι οι μειώσεις συντάξεων με τους νόμους 4046/2012, 4051/2012 και 4093/2012, σε εφαρμογή του δεύτερου "Μνημoνίου Συνεννόησης" μεταξύ της Ελλάδας, του προέδρου της ΕΚΤ, του Επιτρόπου Οικονομικών και του Προέδρου του Eurogroup, παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Κρίθηκε συγκεκεριμένα, με επίκληση και της σχετικής απόφασης της 9.2.2010 του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας,[2] ότι η περικοπή συντάξεων δεν μπορεί να φθάνει στο σημείο να μην υπάρχει πια δυνατότητα του συνταξιούχου να διαβιώνει με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους της φυσικής του υπόστασης (διατροφή κλπ) και τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή. Δεδομένου ότι το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση με το ανωτέρω περιεχόμενο κατοχυρώνεται όχι μόνο στο άρθρο 22 παρ. 5 του ελληνικού Συντάγματος όσο και στα Συντάγματα των περισσότερων κρατών-μελών της Ένωσης, αποτελώντας έτσι μέρος των κοινών συνταγματικών παραδόσεών τους, καθώς και στο άρθρο 34 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:
1. Έχει συναίσθηση του ότι οι απαιτήσεις της για διαρκείς περικοπές συντάξεων προσκρούουν στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελεί τη βάση της Ένωσης (άρθρο 6 ΣΕΕ);
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να άρει τις παραβιάσεις αυτές;

Απάντηση

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χρυσόγονε,
Ασφαλώς σεβόμαστε τις αποφάσεις του ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας, του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου στην Ελλάδα. Φυσικά, οι ελληνικές αρχές –και όχι οι αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ– φέρουν την ευθύνη για τη διασφάλιση υγιών πολιτικών οι οποίες επιτρέπουν στο ελληνικό κράτος να καλύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εν λόγω αποφάσεων. Όπως γνωρίζετε, με τις δηλώσεις που εξέδωσε η σύνοδος κορυφής για το ευρώ στις 13 Ιουλίου 2015 και το Eurogroup στις 14 Αυγούστου 2015 η Ελλάδα κλήθηκε να προσδιορίσει πολιτικές με τις οποίες θα αντισταθμίζονταν οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Ο ισχυρισμός σας ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) υπέγραψε το δεύτερο «μνημόνιο συνεννόησης» δεν ευσταθεί, όπως επίσης δεν ευσταθεί ότι η ΕΚΤ έχει «απαιτήσεις για διαρκείς περικοπές συντάξεων». Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και της παρακολούθησης των προγραμμάτων προσαρμογής, η ΕΚΤ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχει συμβουλές και τεχνογνωσία στις αρχές που ζητούν οικονομική στήριξη και ενημερώνει σχετικά την Ομάδα Εργασίας του Eurogroup και το Eurogroup. Το μνημόνιο συνεννόησης περιλαμβάνει δεσμεύσεις πολιτικής τις οποίες ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος οικονομικής στήριξης και οι ελληνικές αρχές φέρουν την ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με αυτές τις πολιτικές.
Τα τελευταία πέντε έτη έχουν εφαρμοστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα τόσο σε σχέση με τις κύριες όσο και με τις επικουρικές συντάξεις. Η πλήρης εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων θα βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως αναφέρεται στις πρόσφατες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής για τη γήρανση του πληθυσμού. Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι καίριας σημασίας από την άποψη της κοινωνικής δικαιοσύνης, με δεδομένη ιδίως την αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί ότι το ελληνικό κράτος θα είναι σε θέση να καταβάλλει συντάξεις πιο μακροπρόθεσμα. Επίσης, αυτές οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις απλοποίησαν τη δομή του συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό κατακερματισμένο. Επιπλέον, ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος για την Ελλάδα είναι να αυξηθεί η συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση καταβολής των εισφορών και να καθιερωθεί μια δικαιότερη αναλογιστική βάση. Στο τρίτο πρόγραμμα προβλέπονται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος με τις οποίες θα βελτιωθεί η σύνδεση των εισφορών με τις παροχές, θα εναρμονιστούν οι κανόνες σχετικά με την καταβολή εισφορών σε όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία, θα παρασχεθούν κίνητρα για την εργασία και την καταβολή εισφορών, καθώς και θα επιτευχθεί μεγαλύτερη θεσμική ενοποίηση. Έτσι, θα διασφαλιστεί ένα περιβάλλον στο οποίο τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και όλοι οι Έλληνες πολίτες θα καταβάλλουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που τους αναλογούν.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου