Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου στην επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου για την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB)


Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) θα μπορούσε να βελτιώσει το συντονισμό και την αξιοπιστία των μακροπροληπτικών πολιτικών εντός της ΕΕ και να επιτρέψει στο ESRB να εκπληρώσει καλύτερα την εντολή του. Οι τροπολογίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο γνωμοδότησης αποσκοπούν στην επισήμανση και τη διασφάλιση αυτών των πτυχών.
Η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και του ESRB και η ανάπτυξη ροών πληροφοριών είναι απαραίτητες προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του ESRB να εντοπίζει αποτελεσματικά, να αναλύει και να παρακολουθεί συστημικούς κινδύνους πανευρωπαϊκά. Η αυτονομία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) θα πρέπει να προστατεύεται. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η ανεξαρτησία του ESRB.
Στο πλαίσιο αυτό, τα καθήκοντα του επικεφαλής της γραμματείας του ESRB θα πρέπει να εξηγούνται και να διευκρινίζονται επαρκώς. Ο διορισμός του επικεφαλής, Γραμματέας του ESRB θα πρέπει να διοργανώνεται με ανοικτή και διαφανή διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνονται λεπτομερώς. Επίσης, ο πρώτος αντιπρόεδρος θα πρέπει να διοριστεί με διαφάνεια, κατόπιν συμφωνίας των αρχηγών κρατών της ευρωζώνης και σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια θητεία 5 ετών, γιατί υπάρχει ανάγκη για ισόρροπη και αποτελεσματική εκπροσώπηση των κρατών μελών συνολικά. Η λειτουργική δομή, η διαχείριση και η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σέβεται το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και την αρχή της κυριαρχίας των κρατών.
Η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η δημοκρατία αποτελούν απαραίτητες αρχές για ένα βιώσιμο και αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εάν η ΕΕ επιθυμεί αποτελεσματικά να αποτρέψει ή να μετριάσει τους συστημικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να εγγυηθεί μια ισορροπημένη, συνεκτική και δίκαιη ανάπτυξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου