Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου στην επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου για την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων


Ευχαριστώ Πρόεδρε - Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των αποταμιεύσεων και των ροών επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, με διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της αποτελεσματικής κατανομής κεφαλαίων και της διαχείρισης κινδύνων. Μια ισχυρή προληπτική εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των κανονιστικών όρων υπό τους οποίους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Ένωση.
Τα υφιστάμενα καθεστώτα προληπτικής εποπτείας στην ΕΕ βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε διαδοχικές επαναλήψεις των διεθνών ρυθμιστικών προτύπων που έχουν τεθεί για μεγάλους τραπεζικούς ομίλους, αλλά φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τους ειδικούς κινδύνους που υπάρχουν στις διάφορες δραστηριότητες των επιχειρήσεων επενδύσεων. Η πρόταση της παρούσας οδηγίας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των τρωτών σημείων και των κινδύνων που υπάρχουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων μέσω κατάλληλων προληπτικών ρυθμίσεων σε επίπεδο Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι τροπολογίες στην πρόταση που έχω συμπεριλάβει στο σχέδιο γνωμοδότησής μου για την προώθηση των ακόλουθων βασικών πτυχών:
1. ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των επιχειρήσεων επενδύσεων προς τις αρχές εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.
2. οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές στις επιχειρήσεις αυτές σε περίπτωση που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, προτείνω να ενισχυθεί η αποτροπή όχι μόνο με την αύξηση των χρηματικών ποινών αλλά και με την επιβολή στις επιχειρήσεις που έχουν καταδικαστεί να δημοσιεύουν τις κυρώσεις στη δική τους ιστοσελίδα και όχι μόνο στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής.
3. Έχω καταθέσει επίσης ορισμένες τροπολογίες με στόχο την καλύτερη ρύθμιση της πολιτικής αποδοχών και την εποπτεία της, περιορίζοντας, για παράδειγμα, το κυμαινόμενο τμήμα της αμοιβής στο 50% του σταθερού μέρους.
4. Ένα σημαντικό σημείο είναι επίσης το άρθρο 29 της πρότασης.
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται σε μια επιχείρηση επενδύσεων, που επωφελείται έκτακτης δημόσιας οικονομικής στήριξης, να καταβάλλει οποιαδήποτε μεταβλητή αμοιβή.
Αναμένω βεβαίως και τις δικές σας τροπολογίες και τοποθετήσεις σε αυτό το σημαντικό θέμα.
Σας ευχαριστώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου