Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Μη ικανοποιητική απάντηση της Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου και του Στέλιου Κούλογλου για την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας οικονομικών συναλλαγών, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 25/09/2017


Απέναντι στα απογοητευτικά στοιχεία που παρέθεσαν σε γραπτή ερώτησή τους προς την Επιτροπή οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογου σε σχέση με τα εντεινόμενα φαινόμενα της αδιαφάνειας οικονομικών συναλλαγών, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς. Ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής απαντά ότι «η Επιτροπή έχει ανταποκριθεί, και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται, αποφασιστικά και αποτελεσματικά στα προβλήματα που περιγράφονται».

Στη συνέχεια γίνεται λόγος για σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρόσφατα αναλήφθηκαν από την Επιτροπή και ενσωματώθηκαν σε Οδηγίες της ΕΕ ή αναμένεται να ενσωματωθούν. Ο κ. Μoscovici αναφέρει ως τέτοιες ρυθμίσεις την πρόβλεψη για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των κρατών μελών, τη θέσπιση της δυνατότητας πρόσβασης των φορολογικών αρχών στις σχετικές πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους, αλλά και την υποχρεωτική γνωστοποίηση των ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού από ενδιαμέσους στις φορολογικές αρχές και την υποχρεωτική ανταλλαγή των κοινοποιούμενων πληροφοριών μεταξύ όλων των φορολογικών αρχών της ΕΕ.

Από την ανωτέρω απάντηση φαίνεται ότι η Επιτροπή παραβλέπει τη ζοφερή πραγματικότητα αναφορικά με τα θιγόμενα ζητήματα διαφθοράς στις οικονομικές συναλλαγές της ΕΕ. Ενώ ουσιαστικά παραδέχεται σιωπηρά τα στοιχεία που παραθέτουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές, δεν γίνεται καμία αναφορά στο σχεδιασμό ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αποφασιστική αντιμετώπιση των προαναφερόμενων φαινομένων διαφθοράς, που πλήττουν το κύρος της Ένωσης και υπονομεύουν την ευημερία των πολιτών.

Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί της Επιτροπής περί αποφασιστικής και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα εν λόγω προβλήματα είναι έωλοι και αποπροσανατολιστικοί. Οι αιτιάσεις όσων κατηγορούν ιδίως την Ελλάδα για παρόμοια φαινόμενα αποδεικνύονται ανεδαφικές και υποκριτικές.


Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004911/2017 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) και Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

Θέμα: Αδιαφάνεια οικονομικών συναλλαγών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων ερευνών, καταδεικνύονται σοβαρότατες ελλείψεις στη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών στην ΕΕ. Εκτιμάται ότι περίπου το 10% του οικονομικού πλούτου της Ευρώπης (2,6 τρισ. δολάρια) βρίσκεται σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους, υπό αδιαφανείς συνθήκες. Αυτό προκαλεί ετησίως συνολική απώλεια εσόδων στα κράτη μέλη της ΕΕ ύψους 78 δισ. δολαρίων [1]. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα κράτη μέλη της ΕΕ ξεπλένονται κάθε χρόνο πάνω από 1,65 τρισ. ευρώ βρώμικου χρήματος με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Γερμανία να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις [2]. Υπολογίζεται μάλιστα ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα που χάνονται εξαιτίας της φοροδιαφυγής στα κράτη μέλη της ΕΕ προσεγγίζουν το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ [3]. Ακόμη, αποκαλύπτεται ότι, ιδίως οι μεγαλύτερες παγκοσμίως λογιστικές εταιρείες («The Big Four»), συμβάλλουν καίρια στην φοροαποφυγή, την κάλυψη της φοροδιαφυγής και γενικά στην οικονομική αδιαφάνεια, ενώ η εν λόγω δράση τους παραμένει στο απυρόβλητο [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
– Σχεδιάζει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά και αποτελεσματικά το παραπάνω πρόβλημα και με ποιους ακριβώς τρόπους;

[2]Ibid., σελ. 22 επ. (Figure 5, 5a).
[3] Ibid, σελ. 37 επ. (Figure 8).
[4] Πρβλ. ενδεικτ. R. Murphy/S. N. Strausholm, The Big Four - a study of opacity, GEU/NGL, July 2017; https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/FSI2012_BanksBig4.pdf.


-------


EL
E-004911/2017
Απάντηση του κ. Moscovici
εξ ονόματος της Επιτροπής (6.9.2017) 

Η Επιτροπή έχει ανταποκριθεί, και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται, αποφασιστικά και αποτελεσματικά στα προβλήματα που περιγράφονται. Η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία σε φορολογικά θέματα [5] αναθεωρήθηκε το 2014 [6] ώστε να προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των κρατών μελών. Τούτο περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προσώπων που είναι οι δικαιούχοι των εν λόγω λογαριασμών, πίσω από τις ενδιάμεσες δομές. Οι κανόνες έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του είδους των καταχρήσεων που επισημαίνεται στη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αυτό τέθηκε σε ισχύ μόλις το 2016. Οι πρώτες ανταλλαγές πληροφοριών άρχισαν την 1η Ιουλίου 2017 και θα πραγματοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Μια περαιτέρω τροποποίηση της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία [7] συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φορολογικές αρχές θα έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής [8]. Οι εν λόγω πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο θα συλλέγονται ως μέρος της πρότασης για την ενίσχυση της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [9], η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [10].

Στις 21 Ιουνίου 2017, οι πρωτοβουλίες αυτές συμπληρώθηκαν με μια πρόταση της Επιτροπής [11] για νέα αναθεώρηση της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία. Οι προτεινόμενοι κανόνες προβλέπουν την υποχρεωτική γνωστοποίηση των ρυθμίσεων δυνητικά επιθετικού διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού από ενδιαμέσους στις φορολογικές αρχές και την υποχρεωτική ανταλλαγή των κοινοποιούμενων πληροφοριών μεταξύ όλων των φορολογικών αρχών της ΕΕ.

________________________________________
[2] Ibid., σ. 22 επ. (Figure 5, 5a)
[3] Ibid, σ. 37 επ. (Figure 8)
[4] Πρβλ. ενδεικτ. R. Murphy/S. N. Strausholm, The Big Four - a study of opacity, GEU/NGL, July 2017;
https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/FSI2012_BanksBig4.pdf
[5] Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1.
[6] Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1–29.
[7] Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 342 της 16.12.2016, σ. 1–3.
[8] Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, COM(2016) 451 final.
[9] Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73–117.
[10] Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ, COM(2016) 450 final
[11] Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, COM(2017) 335 final.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου