Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Αναγνωρίζει την ανάγκη ηπιότερης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 20/09/2017


Την ανάγκη ηπιότερης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στο γεγονός πως φέτος η ανθρωπότητα έφθασε νωρίτερα από ποτέ, μόλις στις 2 Αυγούστου, την ημερομηνία του έτους κατά την οποία η κατανάλωση των φυσικών πόρων ξεπερνά αυτά που ο πλανήτης μπορεί να αναπληρώσει ετησίως, ζητώντας τη θέση της Επιτροπής για την προώθηση πολιτικών ηπιότερης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Vella υπογράμμισε πως η Επιτροπή δραστηριοποιείται για τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου οι φυσικοί πόροι θα διατηρούνται στον οικονομικό κύκλο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα. Παράλληλα επεσήμανε πως η στρατηγική της ΕΕ στοχεύει στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με στοιχεία του Global Footprint Network, φέτος η ανθρωπότητα έφθασε νωρίτερα από ποτέ, μόλις στις 2 Αυγούστου, την ημερομηνία του έτους κατά την οποία η κατανάλωση των φυσικών πόρων ξεπερνάει αυτά που ο πλανήτης μπορεί να αναπληρώσει ετησίως και, μέχρι το τέλος του 2017, θα ζούμε μέσω της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων ή με τεχνητά μέσα [1]. Παράλληλα η WWF τονίζει πως αυτό το ρεκόρ μετάθεσης της μέρας εξάντλησης όλο και πιο νωρίς μέσα στον χρόνο αποδεικνύει ότι το οικολογικό χρέος της ανθρωπότητας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί βιώσιμο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται 1,7 πλανήτες τον χρόνο για να συνεχίζει να ζει με τον ίδιο τρόπο, ενώ, αν όλοι ζούσαν όπως οι Ευρωπαίοι, θα χρειαζόμασταν περίπου 3 πλανήτες. Τέλος, στην έκθεση της WWF υπογραμμίζεται πως η γη βρίσκεται στα όριά της καθώς ήδη, μεταξύ 1970 και 2012, ο παγκόσμιος πληθυσμός της πανίδας έχει μειωθεί κατά 58% [2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη για τα ανωτέρω στοιχεία; Ποιες πολιτικές προωθεί στοχεύοντας σε ηπιότερους τρόπους εκμετάλλευσης φυσικών πόρων;
2. Ποιες δράσεις ακολουθεί για την υποστήριξη και την ανανέωση των φυσικών πόρων του πλανήτη;


Απάντηση του κ. Vella
εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή γνωρίζει διάφορες προσεγγίσεις για τη μέτρηση της κατανάλωσης και της βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Η Επιτροπή δραστηριοποιείται ενεργά για τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου οι φυσικοί πόροι διατηρούνται στον οικονομικό κύκλο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα. Η δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία [3] περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την παραγωγή, την κατανάλωση, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Η Επιτροπή έχει προτείνει αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα, με φιλόδοξους στόχους ανακύκλωσης, καθώς και μέτρα για να δημιουργηθούν λειτουργικές αγορές δευτερογενών υλικών. Αυτή η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία συνδέεται στενά με την Ενεργειακή Ένωση και θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Πέραν π.χ. της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία και της νομοθεσίας για τα απόβλητα [4] και τη διαχείριση των υδάτων [5], η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα στοχεύει στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ και παγκοσμίως. Προτείνει δράσεις για την προστασία, την αποκατάσταση και την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει με κατευθύνσεις πολιτικής και χρηματοδότηση. Η ΕΕ με τα κράτη μέλη της συμμετέχει επίσης ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, ενώ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός οικονομικής βοήθειας για την παγκόσμια βιοποικιλότητα. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόοδος είναι ανεπαρκής [6]. Η διατήρηση και αναζωογόνηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας απαιτεί σημαντικές περαιτέρω προσπάθειες από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, καθώς και την πλήρη συμμετοχή και δέσμευση πολλών διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών και παγκόσμιων παραγόντων.

________________________________________
[4] Οδηγία 2008/98/ΕΚ, ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3-30.
[5] Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου