Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Απάντηση της Κομισιόν σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την επισιτιστική κρίση και την κλιματική αλλαγή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες 12/12/2017


Σε γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου σε σχέση με την παγκόσμια κρίση υποσιτισμού σε συνάφεια και με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής απάντησε η Κομισιόν. Η Κομισιόν επισήμανε ότι έχει επίγνωση της εξέλιξης της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα τροφίμων. Τόνισε μάλιστα ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία. Αυτό φαίνεται - κατά τα λεγόμενα του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ. Mimica - από το ότι αυτοί οι τομείς αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού αναπτυξιακής συνεργασίας.
Η ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων, και να μειώσει την πείνα, υποστηρίζοντας τις φτωχότερες κοινότητες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη γη, στα τρόφιμα, στο νερό, καθώς και σε καθαρή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια, και παράλληλα να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την προώθηση αγρο-οικολογικών πρακτικών και δράσεων για την προστασία του εδάφους, τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, την παύση, την πρόληψη και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών, καθώς και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων.
Συμπερασματικά, η γενικόλογη απάντηση της Επιτροπής δεν ικανοποιεί, καθώς αποσιωπά ατέλειες και εξωραΐζει ουσιώδεις αδυναμίες. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η βούληση των ευρωπαϊκών θεσμών για την αντιμετώπιση των ανωτέρω φαινομένων είναι ασθενής. Αυτό αποδεικνύεται αφενός από το γεγονός ότι τα κονδύλια που διαθέτει προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα περιορισμένα σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Αφετέρου, έρευνες καταδεικνύουν ότι η φτώχεια, ακόμη και σε αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ (όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία κ.ά.) αυξάνεται, ενώ το χάσμα κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου μεγαλώνει σταθερά και η κοινωνική αδικία εντείνεται. Απαιτούνται συνεπώς πιο αποφασιστικά μέτρα από την πλευρά της Επιτροπής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006216/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Ιδιαίτερα επικίνδυνη η παράλληλη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και των ποσοστών υποσιτισμού σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται σήμερα στον πλανήτη, ενώ οι διαδικασίες παραγωγής και εκμετάλλευσης αγροτικών προϊόντων επιβαρύνουν κατά 25% τις εκπομπές αερίων που βλάπτουν το περιβάλλον [1]. Η καταγραφή των δεδομένων αυτών δημιουργεί αντικρουόμενες τάσεις, καθώς η ανάγκη αύξησης της αγροτικής παραγωγής οφείλει να συνδυαστεί με διαφορετικές, σύγχρονες και περιβαλλοντικά αβλαβείς τεχνικές εκμετάλλευσης των εύφορων περιοχών. Το πρόβλημα αυτό μελλοντικά μπορεί να επηρεάσει εντονότερα τις περιοχές του ευρωπαϊκού νότου, που όχι μόνο αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση αλλά προβλέπεται πως θα έρθουν αντιμέτωπες με την αλλαγή του κλίματος, καλούμενες να διαχειριστούν έντονες αλλαγές στη θερμοκρασία και τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη για τα στοιχεία που παρουσιάζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα;
2. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και η υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων θα συνεχίσει να επιβαρύνει τον πλανήτη όλο και περισσότερο, ποια σχέδια υπάρχουν ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση, στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας;


EL
E-006216/2017
Απάντηση του κ. Mimica
εξ ονόματος της Επιτροπής
(12.12.2017)

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της εξέλιξης της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα τροφίμων, όπως αναφέρει ο κ. βουλευτής. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ο οποίος αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πηγή για την επισιτιστική ασφάλεια, το 2016 υπέφεραν από υποσιτισμό 815 εκατομμύρια άτομα.

Η γεωργία, η δασοκομία και άλλες μορφές χρήσης γης είναι όντως σημαντικές πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που ανέρχονται σε 20 24 % επί του συνόλου των εκπομπών [2]. Ωστόσο, η γεωργία και τα συστήματα τροφίμων βρίσκονται ταυτοχρόνως υπό αυξανόμενη πίεση, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της από την άποψη της μεταβλητότητας στην απόδοση των καλλιεργειών. Ως εκ τούτου, η γεωργία μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, ενισχύοντας την παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος μέσω βιώσιμων πρακτικών, που οδηγούν επίσης σε αυξημένη παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα.

Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού αναπτυξιακής συνεργασίας. Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων, και να μειώσει την πείνα, υποστηρίζοντας τις φτωχότερες κοινότητες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη γη, στα τρόφιμα, στο νερό, καθώς και σε καθαρή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια, και παράλληλα να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Όπως επισημαίνεται στη νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη [3], η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την προώθηση αγρο-οικολογικών πρακτικών και δράσεων για την προστασία του εδάφους [4], τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, την παύση, την πρόληψη και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών, καθώς και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, το μερίδιο των δράσεων για το κλίμα στην επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία αυξήθηκε από το 13 % στον κύκλο προγραμματισμού 2007–2013, στο 29 % κατά την περίοδο 2014–2015 [5].

________________________________________
[2] Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf).
[3] 2017/C 210/01.
[4] Ιδίως με την προώθηση και την εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών για τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον FAO, τον Δεκέμβριο του 2016 - http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf

1 σχόλιο:

  1. Hey, there is a broken link in this article, under the anchor text -https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf

    Here is the working link so you can replace it - https://selectra.co.uk/sites/default/files/pdf/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf

    ΑπάντησηΔιαγραφή