Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Απάντηση της Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση του Κ. Χρυσόγονου για την ενίσχυση της αποκέντρωσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23/11/2017


Σε ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη ανάπτυξης των περιφερειακών περιοχών με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων που θα οδηγήσει στην αναβάθμισή τους, απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Επιτροπή επισήμανε σιβυλλικά στην απάντησή της ότι δεν είναι στις προθέσεις της να ενισχύσει μέσω των πολιτικών την ούτε την αστυφιλία, ούτε την αποκέντρωση. Από αυτό συνάγεται ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης. Η Επίτροπος Creţu σημείωσε ωστόσο ότι η ΕΕ στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών της. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε μάλιστα ότι ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που επηρεάζονται από τη βιομηχανική μετάβαση, καθώς και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες υπερβόρειες περιφέρειες και οι νησιωτικές, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιφέρειες. Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη γενικά και αόριστα, ότι η πολιτική για τη συνοχή, ιδίως μέσω έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης, βοηθά να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των περιφερειών, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και να υποστηριχθεί η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της ΕΕ στο σύνολό της.
Τέλος, η Επιτροπή υπογράμμισε τις ευθύνες των κρατών μελών στην ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών κονδυλίων. Υπό αυτό το πρίσμα, τόνισε ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενωσιακή χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν σύγχρονες προκλήσεις, να βελτιώσουν την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, σε αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς, αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα και ευρυζωνική κάλυψη, καθώς και να ενισχύσουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα, αν η εν λόγω περιορισμένη χρηματοδότηση είναι ικανή να τονώσει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές προοπτικές των οικονομικά ασθενέστερων κρατών μελών, όπως η Ελλάδα. Και τούτο, την ίδια στιγμή μάλιστα που σε αυτές τις χώρες, με τη συμμετοχή και εποπτεία της ΕΕ, εφαρμόζονται πολιτικές που πλήττουν δυσβάστακτα την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και εν γένει την ομαλή οικονομική ζωή.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006215/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Προκαλεί προβλήματα η συγκέντρωση πληθυσμού και πλούτου σε μητροπολιτικές περιοχές

Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat, το μερίδιο που αναλογεί στην παραγωγή πλούτου από τις μητροπολιτικές και αστικές περιοχές στα κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 70% [1], γεγονός που συνεπάγεται και τη συγκέντρωση πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Η πραγματικότητα αυτή είναι εμφανής ιδιαίτερα σε κράτη μέλη τα οποία δεν διαθέτουν τη βιομηχανική και αγροτική παραγωγή των κρατών της βόρειας Ευρώπης. Καθώς διανύουμε μια περίοδο διαφοροποίησης του παραγωγικού μοντέλου σε όλο τον κόσμο, η ανάγκη ανάπτυξης των περιφερειακών περιοχών με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων θα οδηγούσε στην αναβάθμισή τους, με θετικές οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές συνέπειες, χάρη στη μείωση του πληθυσμού των μητροπολιτικών περιοχών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιες δράσεις σχεδιάζει ώστε να δοθούν ευκαιρίες αποκέντρωσης, ειδικότερα στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και χρειάζονται προοπτικές αναδόμησης με στόχο την οικονομική ανάκαμψη;


EL
E-006215/2017
Απάντηση της κ. Creţu
εξ ονόματος της Επιτροπής
(21.11.2017)

Τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές έχει αυξηθεί σταθερά, γεγονός το οποίο οφείλεται σε πολλούς κοινωνικοοικονομικούς και ιστορικούς λόγους. Δεν είναι στις προθέσεις της Επιτροπής να ενισχύσει μέσω των πολιτικών της είτε την αστυφιλία είτε την αποκέντρωση.

Η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει τη συνολική της ανάπτυξη και να ενισχύσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της. Ειδικότερα, η ΕΕ στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών της. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που επηρεάζονται από τη βιομηχανική μετάβαση, καθώς και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες υπερβόρειες περιφέρειες και οι νησιωτικές, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιφέρειες.

Η πολιτική για τη συνοχή, ιδίως μέσω έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης, βοηθά να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των περιφερειών, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να υποστηριχθεί η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της ΕΕ στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενωσιακή χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν τις κυριότερες προκλήσεις, να βελτιώσουν την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, σε αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς, αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα και ευρυζωνική κάλυψη, καθώς και να ενισχύσουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου